เริ่มแล้ว “งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร | อาหาร | สุขภาพ” พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทั่วไทยโชว์นวัตกรรม เทคโนโลยี ผลผลิต ทางการเกษตร อัดแน่นทั้งความรู้และบันเทิง

0

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2566 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรม Press Tour สื่อมวลชนสัญจร
“งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร | อาหาร | สุขภาพ” งานเกษตรยิ่งใหญ่แห่งปี ระหว่างวันที่ 16 – 24 ธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะกรรมการจัดงาน ให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชน พร้อมนำเยี่ยมชมพื้นที่การจัดงาน ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ก่อตั้งครั้งแรกในปี 2477 นับได้ว่าเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านการเกษตรแห่งแรกของไทยที่ตั้งอยู่ในระดับภูมิภาค ปัจจุบันกำลังจะครบรอบวาระ 90 ปี ในปี 2567 ถือได้ว่าเป็นแหล่งภูมิปัญญาทางการเกษตรที่ได้ผลิตบัณฑิตคุณภาพออกสู่สังคมและเผยแพร่ผลงานวิจัยทางการเกษตรที่ได้รับการต่อยอดองค์ความรู้สู่สาธารณะมาอย่างยาวนาน

เนื่องในวาระครบรอบ 90 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงได้กำหนดจัดงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร | อาหาร | สุขภาพ ระหว่างวันที่ 16 – 24 ธันวาคม 2566 พร้อมเผยแพร่องค์ความรู้และการบริการวิชาการเกษตรร่วมกับทุกภาคส่วนอย่างบูรณาการโดยมุ่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรและประชาชนภาคีเครือข่ายอย่างกว้างขวาง โดยใช้แนวคิดของการนำคำว่า เกษตร อาหาร สุขภาพ มาใช้เป็นแกนหลักของงาน เพราะมหาวิทยาลัยแม่โจ้มีรากฐานทางการเกษตร มีผลงานด้านวิชาการ มีองค์ความรู้ด้านการเกษตรมากมาย ทั้งเกษตรพื้นฐานรวมถึงการต่อยอดนวัตกรรมเกษตรต่างๆ ซึ่งเป็นหลักสำคัญของสร้างอาหารคุณภาพหลากหลายรูปแบบ ที่ส่งผลให้ผู้บริโภคมีสุขภาพที่ดี เป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหาร และสุขภาพได้อย่างยั่งยืน เป็นแนวโน้มของโลกในการให้ความสำคัญและคำนึงด้านอาหารและสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และด้วยพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดงานเกษตร
แม่โจ้ 90 ปี ในวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 น. ขอเชิญชวนพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมเฝ้ารับเสด็จในโอกาสนี้”

จากนั้นคณะสื่อมวลชนได้เที่ยวชมพื้นที่การจัดงานทั้งในส่วนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ส่วนความร่วมมือของศิษย์เก่า และส่วนของเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงชุมชน และที่สำคัญคอกิจกรรมไฮไลต์ 9 ผลงานเด่น งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี ซึ่งได้รับ รางวัลระดับชาติและนานาชาติ ทั้งด้านการปรับปรุงพันธุ์พืช ได้แก่ กำเนิดข้าวหอมแม่โจ้ ข้าวเหนียวหอมพันธุ์ใหม่สำหรับผู้บริโภค พร้อมแจกเมล็ดพันธุ์ให้กับเกษตร กล้วยไม้รองเท้านารีแม่โจ้ พันธุ์ใหม่ของโลก ปทุมมาสายพันธุ์ล่าสุดสำหรับตลาดไม้ดอกเพื่อการส่งออก พันธุ์ผักชื่อพระราชทาน 14 พันธุ์ที่ได้รับการส่งต่อสู่เกษตรกร นอกจากนี้ ยังมีการค้นพบสายพันธุ์ใหม่ของโลก ได้แก่ การค้นพบปลาค้อจุฬาภรณ์ ปลาค้อสมเด็จพระเทพ ปลาค้อลายเสือแม่โจ้ แสดงถึงระบบนิเวศน์ที่สมบูรณ์ของป่าต้นน้ำ การค้นพบตั๊กแตนแม่โจ้-แพร่ ดัชนีชี้ความสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้ รวมถึงองค์ความรู้เกษตรและนวัตกรรมอื่น ๆ ที่ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจของประชาชนในทุกมิติ เชื่อมโยงไปสู่เทรนด์ใหม่ของโลกด้วยนวัตกรรมอีกมากมายที่ต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของผลงานจากแม่โจ้ที่ได้รับการเผยแพร่และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อภาคการเกษตรไทยมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจัดขึ้น ณ บริเวณโดมพรรณไม้

ภายในงานยังมีกิจกรรมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นแปลงสาธิตและฐานเรียนรู้เกษตร ทั้งพืชผัก ไม้ผล พืชไร่ ไม้ดอกไม้ประดับ เกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา พร้อมทั้งการเปิดตัวนวัตกรรมใหม่ของการปลูกผักโดยใช้ผ้าคลุมแปลงแทนพลาสติกคลุมแปลงที่ช่วยผลผลิตผักมีคุณภาพ การจัดแสดงและการประกวดด้านพืช สัตว์ ประมง เช่น การแสดงและประกวดกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับชิงถ้วยพระราชทานฯ การประกวดไก่ต่อไก่ตั้ง และไก่แจ้สวยงามชิงถ้วยพระราชทานฯ การประกวดตู้พรรณไม้น้ำสวยงาม ประกวดปลาสวยงาม ได้แก่ปลาหางนกยูง ปลากัด ปลา คาร์ฟ ชิงถ้วยพระราชทานฯ นอกจากนั้นยังมี ตลาดจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร และ ผลิตภัณฑ์เกษตร อุปกรณ์เครื่องมือเกษตร สินค้าOTOP รวมถึงกิจกรรมสันทนาการและความบันเทิง การประกวดวงดนตรีย้อนยุค การแสดงดนตรี พบกับศิลปินรับเชิญชื่อดัง พี สะเดิด / ครูแอ๊ด ภาณุทัต (เดอะสะล้อ) / วงเดอะเพอะ และศิลปินชื่อดัง ทุกค่ำคืน

สำหรับด้านประชุมวิชาการ การฝึกอบรม และการจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ดำเนินการ ให้การศึกษา วิจัย ค้นคว้า สร้างองค์ความรู้ และบริการวิชาการทางการเกษตรแก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปในรูปแบบต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง มีผลงานนวัตกรรมต่างๆ ได้รับรางวัลทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ มากมาย มีการพัฒนาต่อยอดงานวิจัยและนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ ให้แพร่หลายในวงกว้างอย่างเป็นรูปธรรม เราได้มีการจัดแสดงผลงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ การสัมมนาและเสวนาทางวิชาการระดับชาติ / บทบาทของสถาบันการศึกษากับการขับเคลื่อนเกษตรสมัยใหม่ / นวัตกรรมเกษตรในมุมมองภาคเอกชน / การเสวนาวิชาการ : เกษตร อาหาร สุขภาพ) รวมถึงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นในระดับชาติ (เกษตรสร้างอาชีพสำหรับทุกช่วงวัย) และ นานาชาติ (AAUN President Forum: Modern Agricultural Education for Sustainable of life)

นอกจากนี้ทางด้านความร่วมมือกับศิษย์เก่า ได้มีการจัดงาน 90 ปี แม่โจ้คืนถิ่น ในวันที่ 23 ธันวาคม 2566 จะมีศิษย์เก่าแม่โจ้เกือบทุกรุ่นจากทั่วประเทศมาร่วมงานในครั้งนี้ รวมทั้งยังมีกิจกรรมสำคัญอีกหลายกิจกรรม เช่น โครงการร้อยรวมพืชพันธุ์สู่การอนุรักษ์ที่ยั่งยืนจากความหลากหลายสู่ความงดงาม โครงการเชิดชูศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย (90 ปี 90 คนเด่น) การแสดงผลงานและนวัตกรรมของศิษย์เก่า ตลาดนัดศิษย์เก่า เมืองคาวบอยแม่โจ้ การร่วมบริจาคโลหิตในโอกาส 90 ปี เพื่อพี่น้องศิษย์เก่าและช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ รวมถึงกิจกรรม ปั่นจักรยาน ปั่นคืนถิ่น 3 แม่โจ้ 90 ปี ทำความดีเพื่อแผ่นดิน 20 ปั่น ล้านคนให้ จาก เบตง-แม่สาย-แม่โจ้ ซึ่งเป็นการแสดงถึงความร่วมมือของศิษย์เก่าที่จะหวนคืนสู่บ้านในครั้งนี้อย่างอบอุ่น

ขอเชิญชวนทุกท่านได้ไปเยือนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร | อาหาร | สุขภาพ อัดแน่นทั้งความรู้และความบันเทิง ชม ช้อป ชิม ตลอด 9 วัน 9 คืน บูธจำหน่ายสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ ร้านอาหาร รวมกว่า 500 บูธ มีบริการรถนำเที่ยวรอบงาน มีจุดจอดรถบริการ และมีนักศึกษาอาสาบริการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เที่ยวงาน ภายในงานยังมีจุดแลนด์มาร์คสวยๆ ให้ถ่ายภาพ เช็คอิน ท่องเที่ยวพักผ่อนแบบฟิน ๆ ได้ทุกวัน

อย่าลืม 16 – 24 ธันวาคม 2566 นี้ ต้องมาเที่ยว งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร | อาหาร | สุขภาพ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://90years.mju.ac.th/ หรือ เฟสบุ๊คเพจมหาวิทยาลัยแม่โจ้ https://www.facebook.com/MJUChiangmai และhttps://www.facebook.com/kasedmaejo

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

เรื่องที่คุณอาจสนใจ