“งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร | อาหาร | สุขภาพ” งานเกษตรยิ่งใหญ่แห่งปีกำลังจะมา16 – 24 ธันวาคม นี้ พบกันที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้

0

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมแถลงข่าวจังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์การจัด “งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร | อาหาร | สุขภาพ” งานเกษตรยิ่งใหญ่แห่งปีซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-24 ธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี เป็นผู้ร่วมแถลฃข่าว โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ก่อตั้งครั้งแรกในปี 2477 ปัจจุบันกำลังจะครบรอบวาระ 90 ปี ในปี 2567 นับได้ว่าเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านการเกษตรแห่งแรกของไทยที่ตั้งอยู่ในระดับภูมิภาค เป็นแหล่งภูมิปัญญาทางการเกษตรที่ได้ผลิตบัณฑิตคุณภาพออกสู่สังคม และเผยแพร่ผลงานวิจัยทางการเกษตรที่ได้รับการต่อยอดองค์ความรู้สู่สาธารณะมาอย่างยาวนาน ซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยแม่โจ้ประกอบไปด้วยคณะที่มีการเรียนการสอนทั้งด้านวิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ทั้งหมด 18 คณะ

เนื่องในวาระครบรอบ 90 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงได้กำหนดจัดงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร | อาหาร | สุขภาพ ระหว่างวันที่ 16 – 24 ธันวาคม 2566 เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และการบริการวิชาการเกษตรร่วมกับทุกภาคส่วนอย่างบูรณาการโดยมุ่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรและประชาชนภาคีเครือข่ายอย่างกว้างขวาง โดยใช้แนวคิดของการนำคำว่า เกษตร อาหาร สุขภาพ มาใช้เป็นแกนหลักของงาน เพราะมหาวิทยาลัยแม่โจ้มีรากฐานทางการเกษตร มีผลงานด้านวิชาการ มีองค์ความรู้ด้านการเกษตรมากมาย ทั้งเกษตรพื้นฐานรวมถึงการต่อยอดนวัตกรรมเกษตรต่างๆ ซึ่งเป็นหลักสำคัญของสร้างอาหารคุณภาพหลากหลายรูปแบบ ที่ส่งผลให้ผู้บริโภคมีสุขภาพที่ดี เป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหาร และสุขภาพได้อย่างยั่งยืน เป็นแนวโน้มของโลกในการให้ความสำคัญและคำนึงด้านอาหารและสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
การจัดงานในครั้งนี้มีกิจกรรมประกอบด้วย 3 ส่วนงาน คือในส่วนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้เอง ส่วนความร่วมมือของศิษย์เก่า และส่วนของเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงชุมชน และที่พลาดไม่ได้มีกิจกรรมไฮไลต์ 9 ผลงานเด่น งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี ซึ่งได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ ทั้งด้านการปรับปรุงพันธุ์พืช ได้แก่ กำเนิดข้าวหอมแม่โจ้ ข้าวเหนียวหอมพันธุ์ใหม่สำหรับผู้บริโภค กล้วยไม้รองเท้านารีพันธุ์ใหม่ของโลก ปทุมมาสายพันธุ์ล่าสุดสำหรับตลาดไม้ดอกเพื่อการส่งออก และพันธุ์ผักชื่อพระราชทานที่ได้รับการส่งต่อสู่เกษตรกร นอกจากนี้ ยังมีการค้นพบสายพันธุ์ใหม่ของโลกทั้งสัตว์และประมง ได้แก่ การค้นพบปลาค้อจุฬาภรณ์แสดงถึงระบบนิเวศน์ที่สมบูรณ์ของป่าต้นน้ำ การค้นพบตั๊กแตนแม่โจ้-แพร่ รวมถึงองค์ความรู้เกษตรและนวัตกรรมอื่น ๆ ที่ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจของประชาชนในทุกมิติ เชื่อมโยงไปสู่เทรนด์ใหม่ของโลกด้วยนวัตกรรมอีกมากมายที่ต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของผลงานจากแม่โจ้ที่ได้รับการเผยแพร่และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อภาคการเกษตรไทยมาอย่างต่อเนื่อง”

ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี กล่าวเพิ่มเติมว่า “สำหรับภายในงานจัดให้มีกิจกรรมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นแปลงสาธิตและฐานเรียนรู้เกษตร ทั้งพืชผัก ไม้ผล พืชไร่ ไม้ดอกไม้ประดับ เกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา การจัดแสดงและการประกวดด้านพืช สัตว์ ประมง เช่น การแสดงและประกวดกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับชิงถ้วยพระราชทานฯ การประกวดไก่ต่อไก่ตั้ง และไก่แจ้สวยงามชิงถ้วยพระราชทานฯ การประกวดตู้พรรณไม้น้ำสวยงาม ประกวดปลาสวยงาม ได้แก่ปลาหางนกยูง ปลากัด ปลาคาร์ฟ ชิงถ้วยพระราชทานฯ นอกจากนั้นยังมี ตลาดจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์เกษตร อุปกรณ์เครื่องมือเกษตร สินค้าOTOP รวมถึงกิจกรรมสันทนาการและความบันเทิง การประกวดวงดนตรีย้อนยุค การแสดงดนตรี พบกับศิลปินรับเชิญชื่อดัง พี สะเดิด / ครูแอ๊ด ภาณุทัต (เดอะสะล้อ) / วงเดอะเพอะ และศิลปินชื่อดังทุกค่ำคืน
สำหรับด้านประชุมวิชาการ การฝึกอบรม และการจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ดำเนินการให้การศึกษา วิจัย ค้นคว้า สร้างองค์ความรู้ และบริการวิชาการทางการเกษตรแก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปในรูปแบบต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง มีผลงานนวัตกรรมต่างๆ ได้รับรางวัลทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ มากมาย มีการพัฒนาต่อยอดงานวิจัยและนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ ให้แพร่หลายในวงกว้างอย่างเป็นรูปธรรม เราได้มีการจัดแสดงผลงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ การสัมมนาและเสวนาทางวิชาการระดับชาติ (นวัตกรรมการเกษตรไทย 4.0 / บทบาทของสถาบันการศึกษากับการขับเคลื่อนเกษตรสมัยใหม่ / นวัตกรรมเกษตรในมุมมองภาคเอกชน / การเสวนาวิชาการ : เกษตร อาหาร สุขภาพ) รวมถึงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นในระดับชาติ (เกษตรสร้างอาชีพสำหรับทุกช่วงวัย) และ นานาชาติ (AAUN President Forum: Modern Agricultural Education for Sustainable of life) ”

นอกจากนี้ทางด้านความร่วมมือกับศิษย์เก่า ได้มีการจัดงาน 90 ปี แม่โจ้คืนถิ่น ในวันที่ 23 ธันวาคม 2566 จะมีศิษย์เก่าแม่โจ้เกือบทุกรุ่นจากทั่วประเทศมาร่วมงานในครั้งนี้ รวมทั้งยังมีกิจกรรมสำคัญอีกหลายกิจกรรม เช่น โครงการร้อยรวมพืชพันธุ์สู่การอนุรักษ์ที่ยั่งยืนจากความหลากหลายสู่ความงดงาม โครงการเชิดชูศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย (90 ปี 90 คนเด่น) การแสดงผลงานและนวัตกรรมของศิษย์เก่า ตลาดนัดศิษย์เก่า เมืองคาวบอยแม่โจ้ การร่วมบริจาคโลหิตในโอกาส 90 ปี เพื่อพี่น้องศิษย์เก่าและช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ รวมถึงกิจกรรม ปั่นจักรยาน ปั่นคืนถิ่น 3 แม่โจ้ 90 ปี ทำความดีเพื่อแผ่นดิน 20 ปั่น ล้านคนให้ จาก เบตง-แม่สาย-แม่โจ้ ซึ่งเป็นการแสดงถึงความร่วมมือของศิษย์เก่าที่จะหวนคืนสู่บ้านในครั้งนี้อย่างอบอุ่น”

ขอเชิญชวนทุกท่านได้ไปเยือนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร | อาหาร | สุขภาพ ซึ่งมีกิจกรรมมากมายทั้งการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การฝึกอบรมต่อยอดเสริมอาชีพ ชมแปลงสาธิตและฐานเรียนรู้ทางการเกษตร กิจกรรมชม ชิม ช้อป และเวทีบันเทิงตลอดทั้ง 9 วัน และด้วยพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี ในวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 น. ขอเชิญชวนพสกนิกรทุกหมู่เหล่าได้ร่วมเฝ้ารับเสด็จในโอกาสนี้
อย่าลืม 16 – 24 ธันวาคม 2566 นี้ พบกับ งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร | อาหาร | สุขภาพ อย่างยิ่งใหญ่ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

เรื่องที่คุณอาจสนใจ