รมว.กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ปาฐกถาพิเศษ“นโยบายของ อว.สู่ทิศทางของมหาวิทยาลัยในการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษา และการพัฒนาเกษตรไทย”ย้ำ “แม่โจ้ต้องเป็นศูนย์กลางด้านการเกษตรในระดับสากล”

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “นโยบายของ อว. สู่ทิศทางของมหาวิทยาลัย ในการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษา และการพัฒนาเกษตรไทย” โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับแล ะรับฟังการปาฐกถาพิเศษ ณ ห้องประชุม 101 ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมถ่ายทอดสด Facebook Live ทาง https://www.facebook.com/MaejoUniversity

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยแม่โจ้อยู่ในกลุ่มมหาวิทยาลัยกลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มการพัฒนาเทคโนโลยี และส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม ซึ่งตรงตาม วิสัยทัศน์ในการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ และมียุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่ปีที่ 100 (2477-2577) ในการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิต สร้างสังคมแห่งการ “กินดี” (Organiclive) “อยู่ดี” (Green growth) และ “มีสุข” (Eco System) สอดคล้องกับเป้าหมาย วิสัยทัศน์ของชาติ ในการสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs)

ในปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณในการ ดำเนินโครงการยกระดับวิสาหกิจและผู้ประกอบการใหม่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ (MJU Enhancing SMEs and New Entrepreneurs with Start and Modern Agricultural Technology Innovation : SMATI) มีแผนการดำเนินงาน 3 กิจกรรม ได้แก่
1) พัฒนาระบบนิเวศน์นวัตกรรมเพื่อผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน 2) พัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ 3) ยกระดับผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ โดยมีกลุ่มเป้าหมายผลผลิตหลักของโครงการในการพัฒนา 2 หลักสูตรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 5 Module ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ/1 พื้นที่การเรียนรู้สร้างสรรค์/40 ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย/80 ผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม/ผู้ประกอบการใหม่ที่ได้รับการพัฒนา 2,000 คน/50 กิจการธุรกิจใหม่ (SMEs)/จำนวนตลาดหรือช่องทางการจำหน่ายสินค้าและบริการผู้ประกอบการใหม่และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 4 แห่ง เพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาภายใต้กรอบนโยบายของกระทรวงในการดำเนินยุทธศาสตร์การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างพร้อมกัน”

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.อว. ได้กล่าวย้ำว่า “มหาวิทยาลัยแม่โจ้มาถูกทางแล้ว เพราะมหาวิทยาลัยแม่โจ้มีชื่อเสียงทางด้านการเกษตร อยากให้แม่โจ้เป็นศูนย์กลางด้านการเกษตรในระดับสากล ให้โลกรู้ว่าคิดถึงเกษตรต้องคิดถึงแม่โจ้ จากนโยบายในภาพรวมของ อว. และจุดเด่นหรือความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยก็น่าจะช่วยพัฒนาประเทศได้เป็นอย่างดี ใน 4 ประเด็นหลัก คือ 1) อว.ส่วนหน้า ขอให้ทุกท่านที่มีส่วนร่วมช่วยกันทำตัวเป็น Chief Technical Officer (CTO) เพราะเราเป็นแหล่งรวมขององค์ความรู้ และโครงการ U2T หนึ่งตำบลสู่มหาวิทยาลัย อยากให้ทำตามอย่างที่แม่โจ้สอน ให้เป็นหนึ่งเดียวกัน แล้วประสบความสำเร็จเป็นรูปธรรม, 2)BCG Economy (Bio-Circular-Green Economy)ใช้องค์ความรู้และบุคลากรที่มีอยู่ในการพัฒนาและสร้างสังคมให้ก้าวหน้าทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม แม่โจ้คือมหาวิทยาลัยที่สำคัญที่สุดใน B CG และมีภาระในการพัฒนาคน 12 ล้านคน ต้องให้แม่โจ้มีบทบาทกับกรรมการ BCG มากขึ้น และต้องทำเกษตรที่โยงไป C และ G การท่องเที่ยว การบริการ การรักษาสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม, 3) การตั้งเป้าการทำงาน เราควรต้องมีเป้าหมายการทำงานที่ชัดเจน

ไม่จำเป็นต้องทำทุกเรื่อง เพราะนั่นจะทำให้ท่านทำไม่สำเร็จสักเรื่อง แต่ขอให้ท่านเลือกทำในเรื่องที่ท่านจะรบชนะ อย่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้มีชื่อเสียงในเรื่องงานวิจัยทางด้านการเกษตร ดังนั้น ท่านอาจจะต้องดูว่ามีอะไรในศาสตร์สาขาที่เป็นจุดแข็งที่ท่านรบชนะได้ และ 4) ความสำคัญของบทบาทของภาคธุรกิจต่อการวิจัยและพัฒนา ซึ่งสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน มหาวิทยาลัยควรให้อาจารย์และนักศึกษาได้มีโอกาสไปทำงาน Intern ที่บริษัท และมหาวิทยาลัยควรเปิดหลักสูตรที่ไปเรียนในสถานประกอบการจริงได้ หาบริษัทที่มีลักษณะเป็น National Champions เราพึ่งเขา เขาพึ่งเรา โดยให้เป็นการทำงานแบบพหุภาคี”

โอกาสเดียวกันนี้ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ชมผลงานวิจัยและนวัตกรรมเด่นของมหาวิทยาลัย เยี่ยมชมแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ แปลงปลูกกัญชาอินทรีย์ ณ พื้นที่ฟาร์มมหาวิทยาลัย และร่วมชิมเมนูพิเศษเพื่อสุขภาพจากกัญชาอีกด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

เรื่องที่คุณอาจสนใจ