สปข.3 นำสื่อลงพื้นที่ ปชส.และติดตามการปฏิบัติราชการ จ.ลำพูนและลำปาง

สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๓ กรมประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมสื่อมวลชนลงพื้นที่เพื่อทำการประชาสัมพันธ์ตามโครงการประชาสัมพันธ์​การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคเพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจ ให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2563 ณ จังหวัดลำพูน และจังหวัดลำปาง

นางระพีพร มีสอาด ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เปิดเผยว่า สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในการประชาสัมพันธ์ การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรัฐบาล ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณจากงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นของรองนายกรัฐมนตรี โดยโครงการต่างๆ ที่เกิดขึ้น ในการปฏิบัติงานของรัฐบาล วัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยใช้งบประมาณที่รัฐบาลได้จัดสรรให้กับหน่วยงานผ่านรองนายกรัฐมนตรี ในเขตตรวจราชการ 18 เขต รวม 900 ล้านบาท ซึ่งกิจกรรมหรือโครงการดังกล่าว มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน อาทิ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เช่น โครงการเชื่อมโยงโครงข่าย คมนาคม ระดับจังหวัด การก่อสร้างหรือซ่อมแซมถนนที่เป็นเส้นทางระหว่างจังหวัด การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หรือเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เช่น โครงการที่เกี่ยวกับด้านสุขภาวะ โครงการลานกีฬา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เช่น โครงการก่อสร้างหรือซ่อมแซมถนน ในพื้นที่อำเภอชุมชน หมู่บ้าน ก่อสร้างสะพานคอนกรีต หรือ ปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่ทางการเกษตร เพื่อการสัญจรและขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วม ขุดลอกเปิดทางน้ำ หรือ ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน เป็นต้น

ทั้งนี้ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ได้กำหนดลงพื้นที่ ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เพื่อติดตามโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำน้ำแม่ทา โครงการขุดลอกตะกอนทรายบริเวณลำน้ำแม่ทา ตลอดจนศึกษาดูงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านทากู่ และในพื้นที่จังหวัดลำปาง เดินทางศึกษาดูงานโครงการขุดลอกหน้าฝายห้วยแม่วะ ห้วยแม่สัก ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ พร้อมรับฟังบรรยายสรุป “สิริราชโมเดล” ต้นแบบความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน โดยมีคณะสื่อมวลชนในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 40 คน ประกอบด้วย สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่อโซเซียลมีเดียและสื่อหนังสือพิมพ์ ทั้งนี้จะได้นำความรู้ ความเข้าใจในการใช้งบประมาณของภาครัฐในการดำเนินโครงการต่างๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับระชาชน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ  อย่างกว้างขวาง ต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

เรื่องที่คุณอาจสนใจ