คณะแพทยศาสตร์ มช. จัดโครงการส่งเสริมการดูแลผู้สูงอายุเรื่อง โรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุ ครั้งที่ 8

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยหน่วยจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับคลินิกจิตเวชผู้สูงอายุและศูนย์การศึกษาทางจิตเวชศาสตร์เชียงใหม่ จัดโครงการส่งเสริมการดูแลผู้สูงอายุ (Caregivers’Training Day) เรื่องโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ระหว่างเวลา 10.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยหน่วยจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับคลินิกจิตเวชผู้สูงอายุและศูนย์การศึกษาทางจิตเวชศาสตร์เชียงใหม่ จัดโครงการส่งเสริมการดูแลผู้สูงอายุ (Caregivers’Training Day) เรื่องโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561 เพื่อให้ผู้สูงอายุ ญาติ ผู้ดูแลและบุคคลทั่วไป มีความรู้ มีศักยภาพ และทักษะเกี่ยวกับ “โรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุ” ให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม และมีคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้สูงอายุ ญาติ ผู้ดูแล และบุคคลทั่วไป ในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง จำนวนประมาณ 100 คน
ศ.พญ.ณหทัย วงศ์ปการันย์ หัวหน้าหน่วยจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่าในปัจจุบันสังคมไทยมีจำนวนผู้สูงอายุมากขึ้น จนเติบโตเป็นสังคมผู้สูงอายุที่ควรได้รับความสนใจมากขึ้น ดังนั้นผู้สูงอายุจะต้องเผชิญกับการดำรงชีวิตที่เปลี่ยนไป เพราะต้องหยุดงาน มีรายได้ลดลง ตลอดจนต้องเผชิญกับภาวะสูญเสียบุคคลใกล้ชิด มีความเสื่อมถอยของการทำงานในระบบต่าง ๆ ของร่างกาย มีภาวะสุขภาพที่เสื่อมลง มีสารชีวเคมีและฮอร์โมนลดลง ทำให้มีความเสี่ยงสูงในด้านความเจ็บป่วย ทั้งทางร่างกายและจิตใจ รวมถึงบางรายอาจถึงกับมีโรคของสุขภาพจิตได้ การเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม อารมณ์ หรือการรับรู้และความสามารถในการดูแลตนเองอาจทำให้ต้องการผู้ดูแลในการช่วยทำกิจวัตรประจำวัน ในการเฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุ เดินหลงทาง หรือสูญหาย เป็นต้น

ภาวะซึมเศร้าเป็นภาวะทางสุขภาพจิตที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ ความชุกของโรคซึมเศร้า ในประชากรสูงอายุทั่วโลกประมาณร้อยละ 10.3 ในประเทศแถบเอเชียพบภาวะซึมเศร้าประมาณ ร้อยละ 11.3-61.4 ผู้สูงอายุไทยในชุมชนมีภาวะซึมเศร้าประมาณร้อยละ 17.5-21.0 ในจังหวัดเชียงใหม่นั้นพบผู้สูงอายุในชุมชนเป็นโรคซึมเศร้าร้อยละ 5.9 ในคลินิกตติยภูมิพบอุบัติการณ์การเกิดโรคซึมเศร้า และโรคซึมเศร้าเรื้อรัง (dysthymia) ร้อยละ 23.7 (ณหทัย วงศ์ปการันย์ และคณะ, รายงานการวิจัย DAS. 2559) และผู้สูงอายุไทยในบ้านพักคนชราเป็นโรคซึมเศร้าประมาณร้อยละ 24
จากการดำเนินการคลินิกจิตเวชผู้สูงอายุฯ เป็นระยะเวลากว่า 10 ปี พบว่าญาติผู้ดูแลต้องการทราบถึงโรค อาการ และการรักษา ตลอดจนการจัดการกับ

ปัญหาพฤติกรรม การดูแลกิจวัตรประจำวันและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะสมให้แก่ผู้สูงอายุ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการดังกล่าว ดังนั้นทางหน่วยจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ร่วมกับคลินิกจิตเวช ฝ่ายการพยาบาลฯ จึงจัดทำโครงการอบรมการดูแลผู้สูงอายุขึ้นในหัวข้อ “โรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุ” เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ ผู้ดูแล / ญาติและบุคคลทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการดูแลผู้สูงอายุที่เป็นโรคซึมเศร้า การจัดกิจกรรมนี้จัดเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2553 ได้รับการตอบรับและความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก จึงได้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีนี้เป็นปีที่ 8 ที่ทางภาควิชาฯได้จัดขึ้นโดยหวังว่าจะช่วยส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีสุขภาพจิตที่ดีและมีชีวิตที่ยืนยาวต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *