บสย. จัดกิจกรรม ”TCG Stakeholders Day 2023”ชูยุทธ์ศาสตร์พิชิตเป้าหมาย SMEs Gateway

0

บสย. จัดกิจกรรม “TCG Stakeholders Day 2023 : ความเห็นของท่านสำคัญกับ บสย.” ประจำปี 2566 ถ่ายทอดความก้าวหน้า การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ปี 2566-2570 พิชิตเป้าหมาย “SMEs Gateway” ภายใต้ กลยุทธ์ 3Ns & 4Ps + 1D ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยก บสย. เป็นองค์กรที่ทรงคุณค่าต่อการสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทยสู่ความยั่งยืน บทบาทโดดเด่น ท่ามกลางสถานการณ์โควิด -19

 
 นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) กล่าวเปิดกิจกรรม “TCG Stakeholders Day 2023 : ความเห็นของท่านสำคัญกับ บสย.” กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 9 กลุ่ม ได้แก่ 1. ลูกค้าและผู้ประกอบการ 2.คู่ค้า/สถาบันการเงิน 3.ผู้กำหนดนโยบายและงบประมาณ 4.ผู้ถือหุ้น 5.พันธมิตรและคู่ความร่วมมือ 6.ผู้ส่งมอบ 7.สื่อมวลชน 8.ชุมชน/สังคม 9.บุคลากร บสย. เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting กว่า 200 คน พร้อมรับฟังข้อคิดเห็น เสนอแนะ เพื่อเป็นข้อมูลจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของ บสย. ร่วมกับทุกภาคส่วนอย่างสมดุลและยั่งยืน


   
 การประชุมครั้งนี้ ได้ถ่ายทอดผลสำเร็จการดำเนินงานของ บสย. ภายใต้วิสัยทัศน์องค์กร “เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงเงินทุนและโอกาสให้แก่ SMEs เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน (SMEs’ Gateway)” ตามยุทธศาสตร์  ปี 2566 ค่านิยมองค์กร TCG T : Think Innovatively C: Connectivity และ G: Good Governance พร้อมวาง 3 ยุทธศาสตร์ใหม่มุ่งสู่การยกระดับองค์กรยุค Digital ได้แก่

     1. ยุทธศาสตร์ด้าน Digital Transformation & Financial Gateway ด้วย Digital Platform 2. ยุทธศาสตร์ Debt Management การช่วยเหลือลูกหนี้ผ่านมาตรการ บสย. 3. ยุทธศาสตร์ด้าน Sustainable Organization การดำเนินงานที่คำนึงถึงผลประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม ตามแผนการขับเคลื่อนองค์กร ตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นมา ด้วยกลยุทธ์ 3Ns & 4Ps + 1D ได้แก่ 3Ns (New Engine / New Business Model และ New Culture) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ค้ำประกันสินเชื่อเฉพาะกลุ่ม และ แบบผสมผสาน การขับเคลื่อนด้วย Digital Platform พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน Digital Gateway เชื่อมโยงธุรกรรมด้านอิเล็กทรอนิกส์ และระบบต่างๆ กับสถาบันการเงิน และการก้าวสู่วัฒนธรรมองค์กรใหม่ “TCG Fast & First” 

    

 4Ps (Product & Sales / Partners / Platform (process) และ Planet) และ 1D (Debt Management ) ผลิตภัณฑ์ค้ำประกันสินเชื่อเข้าถึงทุกกลุ่มธุรกิจและ SMEs ขยายความร่วมมือกับพันธมิตรโดยศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs (บสย. F.A. Center)

    
 แผนปฏิบัติการปี 2566 ทั้ง 6 โครงการ ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งเป็นผลจากการสนับสนุนและข้อเสนอแนะของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ช่วยให้การขับเคลื่อนองค์กรด้วย Digital Technology เดินหน้าด้วยดี ได้แก่ 1. โครงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ค้ำประกันสินเชื่อ 2.โครงการพัฒนากระบวนการจัดการการเก็บหนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารหนี้ 3.โครงการพัฒนานวัตกรรมให้บริการลูกค้า SMEs ผ่านช่องทาง Digital Platform 4. โครงการพัฒนาระบบ TCG Data Management Platform เชื่อมโยงฐานข้อมูลทั้งภายในและภายนอก 5.โครงการพัฒนารูปแบบการให้คำปรึกษาทางการเงิน ศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs (บสย. F.A. Center) และ 6. โครงการการให้บริการ Credit Mediator เพื่อให้ SMEs เข้าถึงสินเชื่อเพิ่มมากขึ้น

   
  โดยในด้านผลดำเนินงานในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2566 (ม.ค. - พ.ค. 66) ก้าวสู่เป้าหมายและได้สำเร็จด้วยดี มียอดอนุมัติค้ำประกันสินเชื่อกว่า 55,888 ล้านบาท จาก 3 โครงการหลัก ได้แก่  โครงการ พ.ร.ก.สินเชื่อฟื้นฟู ระยะที่ 2 โครงการ บสย. SMEs เข้มแข็ง (PGS 10) (ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2566) และ โครงการค้ำประกันสินเชื่อรายสถาบัน (BI-7) ที่ บสย. ได้พัฒนาขึ้น ได้มีส่วนช่วยให้ผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงแหล่งทุนกว่า 42,667 ราย สร้างสินเชื่อในระบบ กว่า 62,854 ล้านบาท คิดเป็น 1.13 เท่าของยอดค้ำประกันสินเชื่อ ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจกว่า 230,817 ล้านบาท คิดเป็น 4.13 เท่า ของยอดค้ำประกัน และรักษาการจ้างงานรวม 404,136 ล้านบาท ท่ามกลางการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจหลังสถานการณ์ โควิด-19  โดยนำ “Risk Base Pricing” เครื่องมือการประเมินตามความเสี่ยงมาใช้ในการค้ำประกันสินเชื่ออย่างเต็มประสิทธิภาพ

    
ในปี 2566 บสย. ยังคงพัฒนา ไลน์ @tcgfirst อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการลูกค้าอื่นๆ เช่น การยืนยันตัวตนผ่านระบบ NDID การดูสถานการณ์ค้ำประกัน E-LG การทำ Bill Payment การให้บริการปรึกษาทางการเงิน นับตั้งแต่ปี 2565 ซึ่งเป็นจุดเริ่มของการพัฒนา Line OA : @tcgfirst เพื่อเป็นช่องทาง Online ให้ผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงบริการได้ง่ายสะดวกรวดเร็วขึ้นประสบความสำเร็จดีเยี่ยม ทั้งด้าน บริการตรวจสุขภาพทางการเงิน การลงทะเบียนแก้หนี้ การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของ บสย.

   
กิจกรรม “TCG Stakeholders Day 2023 : ความเห็นของท่านสำคัญกับ บสย. ในปีนี้ ประสบความสำเร็จเกินคาด กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ยกให้ บสย. เป็นองค์กรที่ทรงคุณค่าต่อการสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทยสู่ความยั่งยืน ยกระดับพัฒนาองค์กรเต็มประสิทธิภาพ ตลอดระยะ 2 ปีที่ผ่านมา ด้วยผลประกอบการโดดเด่นเกินค่าเป้าหมาย ได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ด้านการพัฒนาองค์กร มีการทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ช่วยให้ SMEs สามารถยืนได้ในช่วงการฟื้นประเทศ สถาบันการเงินมั่นใจปล่อยสินเชื่อ โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อย โดยยังได้ขยายบทบาทให้คำปรึกษาทางการเงิน เติมความรู้ทางบัญชี ช่วยผลักดัน Supply Chain ของ SMEs ให้เติบโตต่อไป โดยได้เสนอแนะให้ บสย. เร่งพัฒนากระบวนการและขั้นตอนการค้ำประกัน เพื่อรองรับการฟื้นตัวของประเทศ และการกลับมาของผู้ประกอบการ SMEs ที่กำลังจะกลับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจรอบใหม่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

เรื่องที่คุณอาจสนใจ