แบงก์ชาติเผยภาวะเศรษฐกิจเหนือฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป ลุ้นหลายโครงการลงทุนภาครัฐช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือไตรมาส 4 ปี 2560 ฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป รายได้เกษตรกรขยายตัวจากด้านผลผลิต ขณะที่ราคาสินค้าเกษตรปรับดีขึ้น ผลผลิตอุตสาหกรรมหดตัวเนื่องจากการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เร่งผลิตในไตรมาสก่อน จึงลดการผลิตในไตรมาสนี้ ส่วนการผลิตเพื่อส่งออกขยายตัวได้ตามอุปสงค์ต่างประเทศ จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง การใช้จ่ายภาครัฐยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญ ส่วนการบริโภคภาคเอกชนยังจำกัดการขยายตัวเฉพาะหมวดยานยนต์ การลงทุนภาคเอกชนทรงตัว การส่งออกสินค้าผ่านด่านชายแดนลดลง

สำหรับเสถียรภาพเศรษฐกิจภาคเหนือ อัตราการว่างงานอยู่ในระดับต่ำ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเพิ่มขึ้นจากราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศปรับเพิ่มขึ้น

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือ มีดังนี้

รายได้เกษตรกร ขยายตัวได้ร้อยละ 17.2 จากระยะเดียวกันปีก่อน ผลผลิตเกษตรแม้ชะลอลงบ้างจากไตรมาสก่อน แต่ยังขยายตัวได้ร้อยละ 19.0 จากผลผลิตอ้อยโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และข้าวนาปี จากสภาพอากาศเอื้ออำนวยและปริมาณน้ำฝนมากกว่าปีก่อน ขณะที่ราคาสินค้าเกษตร กลับมาเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9 จากราคาข้าวเปลือกเจ้า ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลังปรับเพิ่มขึ้น ยกเว้นราคาปศุสัตว์ทั้งสุกร ไข่ไก่ และไก่เนื้อยังลดลง เพราะมีปริมาณผลผลิตมากกว่าความต้องการของตลาด

ผลผลิตอุตสาหกรรม หดตัวร้อยละ 4.4 จากระยะเดียวกันปีก่อน เนื่องจากหมวดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลดการผลิตลงสู่ระดับปกติหลังจากได้เร่งผลิตก่อนการปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตในไตรมาสก่อน อย่างไรก็ดี การผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป น้ำตาล และการสีข้าวเพิ่มขึ้นตามปริมาณวัตถุดิบภาคเกษตรที่เพิ่มขึ้น ขณะที่การผลิตเพื่อส่งออกในสินค้าชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและยานยนต์เพิ่มขึ้น ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจคู่ค้าสำคัญ ส่วนการผลิตสินค้าประเภทเลนส์และส่วนประกอบของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ทรงตัว

ภาคการท่องเที่ยว ขยายตัวได้ต่อเนื่อง โดยเฉพาะจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนในช่วงวันชาติจีนที่เพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นกลุ่มท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (incentive travel) และมีปัจจัยสนับสนุนจากการเปิดเส้นทางการบินใหม่มายังจังหวัดเชียงใหม่ในหลายเส้นทาง นอกจากนี้นักท่องเที่ยวไทยมีจำนวนมากขึ้นเพราะสภาพอากาศที่หนาวเย็นเป็นพิเศษในปีนี้ และกิจกรรมประชุมสัมมนาในจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญที่เพิ่มขึ้น เครื่องชี้การท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จำนวนเที่ยวบินตรงและจำนวนผู้โดยสารผ่านท่าอากาศในภาคเหนือ และอัตราการเข้าพักของที่พักแรมในภาคเหนือ

การใช้จ่ายภาครัฐ ยังเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจภาคเหนือ โดยอัตราการเบิกจ่ายสะสมในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2561 เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล แม้รายจ่ายรวมในไตรมาสนี้จะลดลงร้อยละ 13.7 จากระยะเดียวกันปีก่อน แต่จำนวนเงินยังสูงกว่าค่าเฉลี่ยของทั้งปี เพราะปีก่อนฐานสูงเนื่องจากมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภายใต้โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากหมู่บ้านละ 2.5 แสนบาท และโครงการการลงทุนขนาดเล็กที่มูลค่าต่ำกว่า 2 ล้านบาท

 

การบริโภคภาคเอกชน การใช้จ่ายยังไม่กระจายตัว แม้ดัชนีเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.7 จากระยะเดียวกันปีก่อน แต่เป็นการขยายตัวเฉพาะหมวดการใช้จ่ายเพื่อซื้อยานยนต์ ซึ่งเป็นผลจากการส่งเสริมการขายของบริษัทผู้ผลิต ตัวแทนจำหน่าย และการผ่อนคลายเงื่อนไขเช่าซื้อ ทำให้ยอดจดทะเบียนรถยนต์เร่งขึ้นมากในไตรมาสนี้ อย่างไรก็ตาม กำลังซื้อโดยรวมยังไม่เข้มแข็ง สะท้อนจากยอดขายสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันยังลดลง โดยเฉพาะครัวเรือนภาคเกษตรมีรายได้สุทธิอยู่ในระดับต่ำจากหนี้สะสมและภาระค่าใช้จ่ายสูง

การลงทุนภาคเอกชน ทรงตัว ในส่วนของภาคอสังหาริมทรัพย์มีการเปิดโครงการใหม่ลดลง สะท้อนจากยอดคงค้างสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ที่ให้แก่ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ ยอดการขออนุญาตจัดสรรที่ดิน ยอดจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง และพื้นที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อน ทำให้กิจกรรมก่อสร้างยังอยู่ในระดับต่ำ อย่างไรก็ดี การลงทุนในภาคการผลิตขยายตัวในส่วนของธุรกิจผลิตเพื่อส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และแปรรูปสินค้าเกษตรเนื่องจากมีการนำเข้าเครื่องจักรเพิ่มขึ้น สำหรับภาคการค้าและภาคขนส่งมีการลงทุนในรถยนต์เชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้น

มูลค่าการส่งออก ลดลงร้อยละ 6.0 จากระยะเดียวกันปีก่อน ส่วนสำคัญจากการส่งออกสินค้าผ่านด่านศุลกากรชายแดนลดลงในสินค้าหมวดน้ำตาลทราย เครื่องจักรกลการเกษตร และโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ ไปสหภาพเมียนมา รวมถึงสินค้าหมวดน้ำมันเชื้อเพลิง ข้าวสาร สุกรมีชีวิต เนื้อสัตว์แช่แข็ง และวัสดุก่อสร้าง ไป สปป.ลาว ส่วนการส่งออกที่มิใช่ชายแดนทรงตัวระยะเดียวกันปีก่อน ด้านมูลค่าการนำเข้า เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.0 จากการนำเข้ากระแสไฟฟ้าจาก สปป.ลาว และการนำเข้าวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลางเพื่อนำมาผลิตส่งออก

เสถียรภาพเศรษฐกิจภาคเหนือ อัตราการว่างงานที่ปรับฤดูกาลทรงตัวจากไตรมาสก่อนที่ร้อยละ 1.0 อัตราเงินเฟ้อทั่วไป เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7 จากราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศปรับเพิ่มขึ้น ขณะที่ราคาในหมวดอาหารปรับลดลง ตามปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้น

ภาคการเงิน ณ สิ้นไตรมาส 4 ปี 2560 สาขาธนาคารพาณิชย์ในภาคเหนือ มียอดคงค้างเงินให้สินเชื่อ 589,634 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นในภาคเหนือตอนบน สินเชื่อภาคธุรกิจที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ธุรกิจบริการด้านสุขภาพ โรงแรมที่พัก ก่อสร้าง ค้าส่งค้าปลีก ธุรกิจการเงิน อุตสาหกรรมการผลิต และสินเชื่ออุปโภคบริโภค ขณะที่สินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และภาคเกษตรกรรมลดลงต่อเนื่อง ด้านยอดคงค้างเงินฝากมี 667,097 ล้านบาท เพิ่มขึ้นต่อเนื่องร้อยละ 4.6 ทั้งนี้ สัดส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากปรับลดลงจากไตรมาสก่อนมาอยู่ที่ร้อยละ 88.4

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *