ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ผนึกกำลังองค์กรที่เกี่ยวข้อง เปิดตัวโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป เชื่อมโยง Northern Thailand Food Valley

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (FIN) และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ เปิดตัวโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคเหนือ และเชื่อมโยง Northern Thailand Food  Valley

 

DSC_3447 copyเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 เวลา 11.00 น. ณ ห้องแกรนด์ล้านนาบอลลรูม โรงแรมแชงกรีลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันแถลงข่าวการเปิดตัวโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคเหนือ โดยมีกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้เข้าร่วม จำนวน 2 กิจกรรม ได้แก่ “กิจกรรมยกระดับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหารในพื้นที่เป้าหมาย (TFV)” มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานวัตกรรมของอุตสาหกรรมอาหาร โดยใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) อีกทั้งเพื่อพัฒนาสินค้าเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือให้มีมูลค่าเพิ่ม ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด ตลอดจนเพื่อพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปให้มีองค์ความรู้ด้าน วทน. มุ่งหวังให้เกิดการสร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมอาหารของผู้ประกอบการในภาคเหนือ จนนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในพื้นที่และระดับประเทศได้

 

DSC_3445 copyและ “กิจกรรมสร้างโอกาสสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารมูลค่าสูงเพื่อส่งออกไปยัง AEC” เป็นกิจกรรมเพื่อเพิ่มโอกาสและศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการกลุ่มอาหารมูลค่าสูงในพื้นที่ภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน ให้สามารถนำนวัตกรรมมาใช้เพื่อการผลิตสินค้าให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีอำนาจซื้อในระดับสูง ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในพื้นที่ภาคเหนือจำนวน 10 กิจการที่จะได้รับการให้คำปรึกษาแนะนำด้านการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีการบรรจุ และการออกแบบบรรจุภัณฑ์จากผู้เชี่ยวชาญให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมมูลค่าสูงจนเกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมให้มีมูลค่าสูง สำหรับผลลัพธ์ที่ได้นั้นจะทำให้วิสาหกิจมีผลิตภาพมากขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด อีกทั้งผู้ประกอบการจะได้รับโอกาสในการร่วมเดินทางไปต่างประเทศเพื่อสำรวจความต้องการของผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงใน 3 ประเทศเป้าหมาย เพื่อนำมาเป็นโจทย์ในการพัฒนานวัตกรรม ตลอดจนสร้างโอกาสและช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้ามูลค่าสูงไปยังประเทศเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ซึ่งทั้ง 2 กิจกรรม ได้รับการสนับสนุนโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ร่วมกับโดยมีอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ (FIN) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์นวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (MC) และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานร่วมดำเนินกิจกรรม หวังช่วยขับเคลื่อนโครงการ Northern Thailand Food Valley ด้วยการเชื่อมโยงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จากมหาวิทยาลัยสู่การเพิ่มมูลค่าและยกระดับความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคเหนือ โดยการแถลงข่าวในครั้งนี้เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม การให้ความรู้ การสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของกิจกรรม ตลอดจนประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ในวงกว้างให้แก่วิสาหกิจในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน รวมทั้งผู้ที่มีบทบาทหลักในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป ทั้งภาครัฐและเอกชนและภาคการศึกษา พร้อมรับสมัครวิสาหกิจเข้าร่วมกิจกรรม ในวันพุธที่ 2 มีนาคม 2559 ระหว่างเวลา 08.30 – 12.00 น. อีกด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *