สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 – 2559

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 – 2559 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวันแรก 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรพระราชทานปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนแก่ นายฐาปน  สิริวัฒนภักดีหัวหน้าทีมภาคเอกชน คณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐของประเทศไทย ทั้งยังเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จและได้รับการยอมรับ มีบทบาทสำคัญในการริเริ่มและเข้าร่วมทำงานกับรัฐบาลไทยภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐ โดยได้น้อมนำกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในเรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนา คือ เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนและสร้างความสุขที่ยั่งยืนให้แก่ผู้คนในชุมชนณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรพระราชทานปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์แก่ นายนิพนธ์  คำพา  อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้อุทิศตนให้กับงานพัฒนาท้องถิ่น จนได้รับการยอมรับจากชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้ดำรงตำแหน่งสำคัญในท้องถิ่น อาทิ นายกสมาคมกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประธานหอการค้าจังหวัดได้ผลักดันให้มีการอนุมัติงบประมาณ เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาผู้นำทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  แก่ Mr.Walter John Kenneth Pickering  ผู้ริเริ่มความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรระหว่างประเทศ ก่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทยกับสถาบันการศึกษา และองค์กรธุรกิจในต่างประเทศ อาทิ ประเทศแคนาดา และประเทศฮังการี ทั้งในด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาระหว่างกัน นำไปสู่การพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์แก่ นายสมทรัพย์  ศรีสุวรรณ์ ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในภูมิปัญญาเครื่องปั้นดินเผา ประเภทน้ำต้นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งต้องอาศัยทักษะสูงในการปั้นที่นับวันจะสูญหายไปด้วยปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ทั้งผลิตภัณฑ์ที่เข้ามาทดแทน เทคโนโลยีสมัยใหม่ และการขาดผู้สืบทอด ด้วยความไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคได้เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสด้วยการสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ จนเป็นที่ยอมรับ มีชื่อเสียงในนาม “สล่าแดง” ส่งผลให้ภูมิปัญญานี้ ยังคงดำรงอยู่และเป็นมรดกอันล้ำค่าของชาติสืบไปณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *