ครบรอบ 28 ปี การดำเนินงานท่าอากาศยานเชียงใหม่ เล็งผุดอาคารผู้โดยสารใหม่ และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านต่างๆ

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เร่งผลักดันโครงการพัฒนา หลังผู้โดยสารปีที่ผ่านมาพุ่งสูงกว่า 8.36 ล้านคน โดยเตรียมผุดอาคารผู้โดยสารหลังใหม่พร้อมสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นทุกด้าน เพื่อให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้อีก 10 ปี หรือ 17 ล้านคนต่อปี
DSC_3372 copy นาวาอากาศเอก สมัย จันทร รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) กล่าวในโอกาสครบรอบ 28 ปี การดำเนินงานของท่าอากาศยานเชียงใหม่ ว่า ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เป็นท่าอากาศยาน 1 ใน 6 แห่ง ภายใต้การกำกับดูแลของ ทอท.โดยได้รับโอน กิจการจากกรมการบินพาณิชย์ มาอยู่ในความดูแลของ การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2531 และแปรสภาพเป็น บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2545 โดยได้มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการให้บริการในทุกๆ ด้าน ภายใต้ค่านิยมหลักของ ทอท. (Core Value) ใน 5 ด้าน ได้แก่ ให้ใจ ให้บริการด้วยใจ เหนือความคาดหมาย (Service Minded) มั่นใจ เป็นเลิศในมาตรฐานความปลอดภัย (Safety & Security) ร่วมใจ การรวมพลังให้เกียรติทุกความเห็น (Teamwork) เปิดใจ การพัฒนาไม่หยุดยั้ง (Innovation) และภูมิใจ การยึดมั่นผลประโยชน์องค์กร (Integrity)

 

DSC_3382 copyปัจจุบันท่าอากาศยานเชียงใหม่ มีศักยภาพในการรองรับผู้โดยสาร 8 ล้านคนต่อปี แต่ในช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมา จำนวนเที่ยวบินและผู้โดยสารมีอัตราการเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดด โดยปริมาณผู้โดยสารเพิ่มขึ้นเฉลี่ย ร้อยละ 20 ต่อปี ล่าสุดในปี 2558 (มกราคม-ธันวาคม 2558 ) มีจำนวนผู้โดยสารมาใช้บริการมากกว่า 8.36 ล้านคน ทำให้ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ต้องเร่งปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ และขยายพื้นที่การให้บริการ ภายใต้คุณภาพการให้บริการในระดับสากลและมาตรฐานความปลอดภัยขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ซึ่งในปีงบประมาณ 2559 ได้ดำเนินการปรับปรุงขยายพื้นที่ห้องโถงผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ ปรับปรุงห้องโถงผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ พร้อมปรับปรุงประตูทางออกขึ้นเครื่องของผู้โดยสารให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อแก้ปัญหาความแออัด  ของผู้โดยสาร และขยายพื้นที่ลานจอดรถยนต์ด้านทิศเหนือ (ด้านติดกับถนนมหิดล) ให้สามารถรองรับการจอดรถยนต์ ได้อีกจำนวน 80 คัน รวมทั้งปรับปรุงเส้นทางการจราจรภายในท่าอากาศยานเชียงใหม่ ให้สามารถกลับรถหมุนเวียนภายในท่าอากาศยาน เพื่อลดผลกระทบต่อการจราจรบนถนนสายหลัก

 

ขณะเดียวกันท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดย ทอท.จะดำเนินโครงการพัฒนาตามแผนแม่บทปีงบประมาณ 2561-2567 เพื่อขยายขีดความสามารถ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรอนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท. พิจารณา  โดยหากได้รับความเห็นชอบ จะดำเนินการจ้างบริษัทที่ปรึกษาออกแบบและวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการได้ไม่เกินปี 2562 ซึ่งมีโครงการสำคัญ อาทิ งานก่อสร้างอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศหลังใหม่ งานปรับปรุงอาคารผู้โดยสารหลังเดิม งานสร้างอาคารที่จอดรถรองรับรถยนต์ได้ 2,500 คัน และงานก่อสร้างลานจอดอากาศยาน เป็นต้น ซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมดจะส่งผลให้ท่าอากาศยานเชียงใหม่    มีศักยภาพในการรองรับผู้โดยสารได้อีก 10 ปี หรือสูงสุด 17 ล้านคนต่อปี

 

DSC_3380ด้าน นาวาอากาศเอก วิสูธ จันทนา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ เปิดเผยผลการดำเนินงานของท่าอากาศยานเชียงใหม่ ในปี 2558 ดังนี้

1.ปริมาณการจราจรทางอากาศ (มกราคม-ธันวาคม 2558)

– มีอากาศยานพาณิชย์ ขึ้น-ลง 63,843 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 21 โดยเที่ยวบินระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 32 สืบเนื่องจากการที่มีสายการบินต้นทุนต่ำทยอยเปิดตัว เข้ามาในธุรกิจการบิน   ทำให้ประชาชนหันมาเลือกการเดินทางโดยเครื่องบินมากขึ้น ปัจจุบันมีสายการบินที่บินประจำภายในประเทศ จำนวน 7 สายการบิน ทำการบินใน 16 เส้นทาง และสายการบินระหว่างประเทศ จำนวน 19 สายการบิน ทำการบินใน 20 เส้นทาง มีเที่ยวบินเฉลี่ย 190 เที่ยวบินต่อวัน

– มีจำนวนผู้โดยสาร 8.36 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 26 เฉพาะผู้โดยสารที่เดินทางระหว่างประเทศมีประมาณ 1.9 ล้านคน เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 44 ในจำนวนดังกล่าวเป็นผู้โดยสารชาวจีนถึงกว่า 1.12 ล้านคน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2555 ถึง 15 เท่าตัว การเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้โดยสารชาวจีนดังกล่าวนำมาซึ่งความเติบโตทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และประเทศชาติ แต่ขณะเดียวกันก็ทำให้ท่าอากาศยานเชียงใหม่จำเป็นต้องขยายเวลาให้บริการในบางช่วงเวลาโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสำคัญๆ เช่น ปีใหม่ ตรุษจีน และสงกรานต์ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของชุมชนที่อาศัยโดยรอบและในแนวขึ้นลงของอากาศยานบ้าง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ต้องขออภัยที่ได้สร้างผลกระทบดังกล่าวให้แก่ชุมชนรอบข้าง อย่างไรก็ตามหากมีความจำเป็นต้องเพิ่มเที่ยวบินนอกเวลาทำการปกติ ท่าอากาศยานเชียงใหม่จะขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบล่วงหน้า

– มีปริมาณการขนถ่ายสินค้า 18,425 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 2.7

  1. ผลประกอบการของท่าอากาศยานเชียงใหม่ในปีงบประมาณ 2558 ว่ามีรายได้รวมทั้งสิ้น 1,686.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 37.23 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2557 มีกำไรสุทธิ 812 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 64.88 โดยเป็นรายได้จากการบินประมาณร้อยละ 70 และอีกประมาณร้อยละ 30 เป็นรายได้จากการประกอบกิจกรรมเชิงพาณิชย์

สำหรับการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ซึ่งถือเป็นนโยบายหลักของ ทอท.นั้น ในปี 2558 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับชุมชน รวมทั้งให้ความร่วมมือ ตลอดจนให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนและท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการสนับสนุนด้านการศึกษาของเยาวชน การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น และในปี 2559 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จะมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม การร่วมอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของล้านนา เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาส 720 ปีเมืองเชียงใหม่ รวมทั้งสนองตอบยุทธศาสตร์การเป็นประตูสู่วัฒนธรรมล้านนา : Gateway to Lanna Heritage ต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *