ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการ “มานุษยวิทยา ล้านนาคดี และประวัติศาสตร์นิพนธ์ คนสามัญ อานันท์ 70 ปี”

สถาบันวิจัยสังคม ร่วมกับ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการ“มานุษยวิทยา ล้านนาคดี และประวัติศาสตร์นิพนธ์ คนสามัญ อานันท์ 70 ปี”ระหว่างวันที่ 20 – 21 กันยายน  2560 เวลา 08.30 – 17.00 น.ณ ห้องประชุม 1 อาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นแหล่งข้อมูลและผู้นำทางวิชาการด้านล้านนาคดี รวมถึงแสดงมุทิตาจิตในวาระครบรอบ 70 ปี ด้วยการนำเสนอความก้าวหน้าทางวิชาการผ่านงานวิจัยที่ต่อยอดและพัฒนามาจากผลงานของ ศาสตราจารย์ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์ ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านล้านนาคดีระหว่างนักวิจัยในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับนักวิจัยในระดับสถาบันการศึกษาต่างๆ ให้เกิดการพัฒนาผลงานวิจัยร่วมกัน

ในวันที่ 20 กันยายน 2560ช่วงเช้าเริ่มด้วยการปาฐกถานำ “ทบทวนไทศึกษา/ ล้านนาคดี”โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จากนั้นจะเป็นการนำเสนอกลุ่มบทความ “พิธีกรรม ความคิด และชีวิตในล้านนา” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรดร.สุวิภา จำปาวัลย์ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คุณพิสิษฏ์ นาสี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อาจารย์กิติมา ขุนทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครดำเนินรายการโดย อาจารย์เสาวรีย์ชัยวรรณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ช่วงบ่ายจะมีการนำเสนอกลุ่มบทความ “ล้านนาและประวัติศาสตร์นิพนธ์” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนกวรรณ อู่ทองทรัพย์ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปางผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางอาจารย์ ดร.วราภรณ์ เรืองศรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาจารย์ ดร.ธรรศ ศรีรัตนบัลล์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดำเนินรายการโดย คุณพงศกร สงวนศักดิ์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่การนำเสนอกลุ่มบทความ “แรงงาน ชาติพันธุ์ ผู้คน ชาวนา ในสังคมที่แปรเปลี่ยน” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อาจารย์ ดร.ไพบูลย์  เฮงสุวรรณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อาจารย์ ดร.เนตรดาว เถาถวิล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีดำเนินรายการโดย คุณสืบสกุล กิจนุกร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง การนำเสนอกลุ่มบทความ “มรดกล้านนาและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน ปัญญาวุธตระกูลคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ดร.กรวรรณสังขกร สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนินท์ เครือไทย วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ดำเนินรายการโดย ดร.อาชว์บารมี มณีตระกูลทอง สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 21 กันยายน 2560ช่วงเช้าจะมีปาฐกถานำ “70 ปี อานันท์ สังคมศาสตร์…….” โดย รองศาสตราจารย์ธเนศ วงศ์ยานนาวา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ดำเนินรายการโดย อาจารย์ชาญ พนารัตน์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  การนำเสนอกลุ่มบทความ “พื้นที่ความรู้ ป่าชุมชน และคนสามัญ” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุนทร สุขสราญจิต คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาคุณวรวรรณวรรณลักษณ์ นักวิชาการอิสระคุณอัษฎาวุธ มงคลแก้ว นักวิชาการอิสระ อาจารย์พสุธา โกมลมาลย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครดำเนินรายการโดย  อาจารย์ ดร.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ส่วนช่วงบ่ายจะมีการนำเสนอกลุ่มบทความ “ศิลปะ วรรณกรรม และนาฏกรรมในล้านนา” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วรลัญจก์บุญยสุรัตน์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อาจารย์สงกรานต์ สมจันทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คุณธนพงษ์ หมื่นแสน สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อาจารย์สุนทร คำยอด คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ดำเนินรายการโดย คุณธิตินัดดา จินาจันทร์ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ต่อด้วยเวทีเสวนา “พหุวัฒนธรรม ความหลากหลาย ทิศทางและข้อท้าทายล้านนาคดีศึกษาและวิชาการเพื่อสังคม” โดย ศาสตราจารย์ ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสะอาด มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะศาสตราจารย์ สุริชัย หวันแก้วสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศาสตราจารย์ ดร. ธเนศวร์ เจริญเมืองคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศิลป์ สืบวัฒนะคณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ เนาวรัตน์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยันต์ รัชชกูลคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์  โอภาสพัฒนกิจรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและรับใช้สังคม และรักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ช่วงท้ายจะมีการกล่าวขอบคุณ โดย ศาสตราจารย์ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และกล่าวปิดงาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *