การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยสำนักงานลำปาง จัดโครงการบริการวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิชาชีพในธุรกิจท่องเที่ยว ให้กับนักเรียนด้อยโอกาสจังหวัดลำพูน

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยสำนักงานลำปาง ซึ่งดูแลรับผิดชอบพื้นที่จังหวัดลำปางและลำพูน ดำเนินการโครงการบริการวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิชาชีพในธุรกิจท่องเที่ยว ให้กับนักเรียนด้อยโอกาสในโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เพื่อให้เด็กนักเรียนได้มีความรู้ในด้านการฝึกอาชีพในธุรกิจท่องเที่ยวและสามารถนำไปประกอบอาชีพในอนาคต

 

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยสำนักงานจังหวัดลำปาง ได้ร่วมมือกับจังหวัดลำพูน และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง ได้แถลงข่าวการจัดโครงการ “บริการวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิชาชีพในธุรกิจการท่องเที่ยว โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” โดยมี ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร ปลัดจังหวัดลำพูน ดร.ขวัญนภา สุขคร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นางสายสม วงศาสุลักษณ์ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ นายอนันต์ สีแดง ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลำปาง และนายอภิชาติ อินทร์พงษ์พันธุ์ ที่ปรึกษาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ร่วมในการแถลงข่าวครั้งนี้

 

 

 

 

 

สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความรู้ทางวิชาการให้กับนักเรียนในศูนย์การเรียนรู้ด้านท่องเที่ยว โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติอาชีพในธุรกิจการท่องเที่ยวและนำไปใช้ประกอบอาชีพในอนาคต และเพื่อให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้เผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการให้กับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ซึ่งในช่วงเช้าก่อนการแถลงข่าว มีการบรรยายให้ความรู้เรื่องการให้บริการวิชาการด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลำปาง นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง ยังได้จัดวิทยากรมาฝึกอบรมและให้ความรู้นักเรียนด้านการประกอบอาหาร และการทำอาหารว่าง ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนเข้าร่วมการอบรมเป็นอย่างมาก

 

 

 

 

 

 

ทั้งนี้ ปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีการแข่งขันกันสูงมากทั่วโลก เนื่องจากสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศต่างๆ เป็นอย่างมากและขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทำให้เศรษฐกิจของแต่ละประเทศดีขึ้น ฉะนั้นทุกประเทศจึงได้ให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นหลัก นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาลไทยได้มีขึ้นทุกยุคทุกสมัย แต่การพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวยังไม่เพียงพอโดยเฉพาะพื้นฐานระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงคาดหวังว่าการดำเนินโครงการดังกล่าว นักเรียนจะได้รับความรู้ทางวิชาการในการส่งเสริมการท่องเที่ยว สถานการณ์การท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งมีประสบการณ์ในการปฏิบัติวิชาชีพด้านอาหารในการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้มีบทบาทในการเผยแพร่การบริการวิชาการด้านการท่องเที่ยวให้กับเยาวชนซึ่งเป็นบุคลากรที่สำคัญในระดับมัธยมศึกษาอีกด้วย

 

 

 

 

 

นางสายสม วงศาสุลักษณ์ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษาฯ

สำหรับ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามโรงเรียนตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 ซึ่งก่อตั้งโดยมูลนิธิรวมน้ำใจต้านภัยเอดส์ มีนางสายสม วงศาสุลักษณ์ เป็นผู้รับใบอนุญาต ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเด็กหญิงกำพร้า ที่พ่อแม่เสียชีวิตด้วยโรคเอดส์ และเด็กหญิงที่ถูกพ่อแม่ทอดทิ้ง ตลอดจนถึงเด็กยากจนและเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่จังหวัดลำพูน เป็นโรงเรียนประจำหญิงล้วนที่เข้ารับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่งผู้รับใบอนุญาต ได้เล็งเห็นความสำคัญที่จะพัฒนานักเรียน เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้วิชาการและวิชาชีพในธุรกิจการท่องเที่ยว และการประกอบอาชีพระหว่างเรียน จึงได้จัดการอบรมทางวิชาชีพในธุรกิจการท่องเที่ยว มีการอบรมการทำขนมอบ อบรมการประกอบอาหาร อบรมการทำอาหารว่าง เพื่อให้นักเรียนเกิดความชำนาญในทักษะวิชาชีพ สามารถทำงานในตลาดแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศไทย ทั้งนี้ นางสายสม วงศาสุลักษณ์ ผู้รับใบอนุญาต ได้เปิดเผยว่า ปัจจุบันทางโรงเรียนได้เปิดสอนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแก่นักเรียน แต่ทางโรงเรียนก็ยังต้องมีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ค่าอาหาร ค่าสาธารณูปโภค รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ เดือนละกว่า 1.1 ล้านบาท ซึ่งทางโรงเรียนได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลในฐานะโรงเรียนเพื่อเด็กด้อยโอกาส 1,900 บาทต่อคนต่อปี ซึ่งทำให้แต่ละเดือนทางโรงเรียนต้องแบกรับค่าใช้จ่ายอีกกว่า 7 แสนบาท จึงอยากจะขอวิงวอนผู้ใจบุญ หรือมีจิตศรัทธาที่จะช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส สามารถร่วมบริจาคเงิน หรือสิ่งของเครื่องใช้ข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อให้โรงเรียนสามารถดำเนินต่อไปได้ในระยะยาว ซึ่งสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เลขที่ 5 หมู่ 9 ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โทร. 053 – 092444

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *