ธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคเหนือ แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงิน ไตรมาส 2 ปี 2560

ภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือไตรมาส 2 ปี 2560 ปรับดีขึ้นจากไตรมาสก่อน โดยภาคเศรษฐกิจที่ปรับดีขึ้น ได้แก่ ภาคเกษตรกรรม โดยเฉพาะผลผลิตข้าวนาปรังเพิ่มขึ้นมากและอ้อยโรงงานเลื่อนการเก็บเกี่ยวในไตรมาสนี้ ผลผลิตอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเช่นกัน จากวัตถุดิบการเกษตรเพิ่มขึ้นข้างต้น ทำให้ปริมาณการสีข้าวและผลผลิตน้ำตาลเพิ่มขึ้น รวมถึงการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ขยายตัวได้ต่อเนื่อง ตามความต้องการของตลาดเอเชียและเยอรมนี ภาคการท่องเที่ยวขยายตัวจากจำนวนนักท่องเที่ยวจีนเพิ่มต่อเนื่อง ด้านการลงทุนภาคเอกชนแม้ปรับดีขึ้นแต่ยังไม่ชัดเจน โดยในส่วนที่เพิ่มขึ้นเป็นการนำเข้าเครื่องจักรของธุรกิจผลิตเพื่อส่งออกเป็นสำคัญ ด้านการใช้จ่ายภาคเอกชนยังไม่เข้มแข็ง แม้มีการเพิ่มขึ้นของสินค้าคงทน จากยอดจดทะเบียนยานพาหนะเพิ่มขึ้น แต่ยอดขายสินค้าในชีวิตประจำวันยังฟื้นตัวช้า อย่างไรก็ดี ในส่วนของการใช้จ่ายลงทุนภาครัฐยังต่ำกว่าเป้าหมาย และการส่งออกหลักของภาคเหนือ ได้แก่ การค้าผ่านด่านชายแดนไปสหภาพเมียนมา และ สปป.ลาว หดตัว

 

สำหรับเสถียรภาพเศรษฐกิจโดยทั่วไปของภาคเหนือยังอยู่ในเกณฑ์ดี พิจารณาจากอัตราการว่างงานอยู่ในระดับต่ำ เงินเฟ้อลดลงจากราคาผักผลไม้ เนื้อสัตว์ ข้าวและแป้งลดลง รวมถึงราคาน้ำมันเชื้อเพลิงชะลอตัว ยอดคงค้างเงินให้สินเชื่อของสาขาธนาคารพาณิชย์ในภาคเหนือหดตัวเล็กน้อย ขณะที่ยอดคงค้างเงินฝากชะลอตัว

 

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือ มีดังนี้

รายได้เกษตรกร เพิ่มขึ้นมากร้อยละ 64.0 จากระยะเดียวกันปีก่อน ส่วนสำคัญมากจากผลผลิตสินค้าเกษตร เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 72.9 เนื่องจากผลผลิตข้าวนาปรังเพิ่มขึ้นกลับสู่ระดับปรกติจากฐานต่ำในปีก่อน และอ้อยโรงงานส่วนหนึ่งเลื่อนเก็บเกี่ยวช่วงปลายฤดูมาช่วงไตรมาสนี้ รวมถึงผลผลิตปศุสัตว์ทั้งไก่เนื้อและไข่ไก่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ดี ราคาสินค้าเกษตร ส่วนใหญ่ต่ำกว่าปีก่อน ทำให้ดัชนีราคาสินค้าเกษตรหดตัวร้อยละ 5.3 ตามราคาข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง และลำไย ปรับลดลงจากผลผลิตเพิ่มขึ้น ยกเว้นราคาอ้อยปรับสูงขึ้นตามราคาน้ำตาลในตลาดโลก

 

 

 

ผลผลิตอุตสาหกรรม ขยายตัวร้อยละ 10.9 จากระยะเดียวกันปีก่อน โดยเป็นการเพิ่มของผลผลิตหมวดอาหารเป็นสาคัญ ได้แก่ ผลผลิตการสีข้าวและสินค้าเกษตรแปรรูปสอดคล้องกับผลผลิตเกษตรที่ใช้เป็นวัตถุดิบเพิ่มขึ้น ผลผลิตน้ำตาลเพิ่มขึ้นจากปีนี้โรงงานเปิดหีบล่าช้า ทำให้ผลผลิตบางส่วนเลื่อนมาผลิตในไตรมาสนี้ ในส่วนของผลผลิตอุตสาหกรรมอื่น ได้แก่ ผลผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และเลนส์เพื่อส่งออกปรับตัวดีขึ้น โดยเฉพาะประเภทแผงวงจรรวมที่ใช้ใน smartphone ชิ้นส่วนอุปกรณ์เซ็นเซอร์ในรถยนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน โดยได้อานิสงค์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจคู่ค้าสำคัญ อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเซรามิกยังปรับตัวลดลง

 

ภาคการท่องเที่ยว ขยายตัวดีกว่าที่คาดไว้ แม้อยู่นอกฤดูกาลท่องเที่ยว ส่วนสำคัญจากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนและภูมิภาคอื่นเพิ่มขึ้น โดยเครื่องชี้การท่องเที่ยวสำคัญ สูงกว่าระยะเดียวกันปีก่อน ได้แก่ จำนวนผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยานในภาคเหนือ จำนวนเที่ยวบินตรงสู่ท่าอากาศภาคเหนือ จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงใหม่ อัตราการเข้าพักของที่พักแรม ภาษีมูลค่าเพิ่มหมวดโรงแรมและภัตตาคาร สอดคล้องกับยอดสินเชื่อที่ให้แก่ธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารเพิ่มขึ้น

 

การลงทุนภาคเอกชน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 โดยปรับดีขึ้นในบางกลุ่มธุรกิจ ได้แก่ การลงทุนในภาคการผลิตเพิ่มขึ้น พิจารณาจากการนำเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และแปรรูปเกษตรเพื่อส่งออก ยอดจดทะเบียน รถยนต์เชิงพาณิชย์เพื่อใช้ในธุรกิจขนส่งและการค้า ขณะที่เครื่องชี้นำภาคการก่อสร้างขยายตัวในหมวดพื้นที่ได้รับอนุญาต ก่อสร้างประเภทอพาร์ทเม้นท์ อาคารพาณิชย์ และโรงแรม อย่างไรก็ตาม เครื่องชี้ภาวะอสังหาริมทรัพย์ยังซบเซา โดยยอดคงค้าง สินเชื่อธนาคารพาณิชย์ที่ให้แก่ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ยังหดตัว สะท้อนจากการเปิดโครงการอสังหาริมทรัพย์ใหม่มีน้อยลง ขณะที่ยอดคงค้างสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยชะลอลงจากไตรมาสก่อน

 

การบริโภคภาคเอกชน เพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 0.8 จากระยะเดียวกันปีก่อน ส่วนสำคัญมาจากการเพิ่มขึ้นของสินค้าคงทน โดยเฉพาะในหมวดยานพาหนะ ที่ผู้จำหน่ายเร่งส่งเสริมการขายในกลุ่มหลักๆ ได้แก่ ผู้มีรายได้ประจำและภาคธุรกิจ ขณะที่ ยอดขายสินค้าในชีวิตประจาวันยังหดตัว โดยเฉพาะหมวดเครื่องดื่มหดตัวต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี สินค้าหมวดของใช้ในครัวเรือน เครื่องใช้ส่วนตัว และขนมขบเคี้ยว ปรับดีขึ้นเล็กน้อยในช่วงปลายไตรมาส ทั้งนี้การบริโภคโดยรวมยังฟื้นตัวช้า สะท้อนถึงกำลังซื้อครัวเรือนยังมีไม่ต่อเนื่อง ผลของรายได้ภาคเกษตรแม้ดีขึ้นแต่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ทั้งด้านการศึกษาบุตร และภาระการชำระหนี้ยังสูง รวมถึงสินเชื่อในหมวดอุปโภคทั่วไปจากสถาบันการเงินมีความระมัดระวังขึ้น

 

การใช้จ่ายของภาครัฐแผ่วลงกว่าคาด โดยการใช้จ่ายงบลงทุนภาครัฐ ลดลงร้อยละ 25.5 จากค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน ให้กับท้องถิ่นลดลง รวมถึงโครงการก่อสร้างระบบถนนของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทเบิกจ่ายน้อยลง หลังจากเร่ง เบิกจ่ายไปมากในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ นอกจากนี้ โครงการของกลุ่มจังหวัดส่วนใหญ่อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง

 

มูลค่าการส่งออก ลดลงร้อยละ 1.1 จากระยะเดียวกันปีก่อน โดยมูลค่าหลักๆ มาจากการลดลงของยอดส่งออก สินค้าชายแดนไปสหภาพเมียนมา ในหมวดสินค้าประเภทโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ เครื่องจักรกลการเกษตร และน้ำตาลทราย ประกอบกับการส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภค สุกรมีชีวิต และรถยนต์บรรทุก ไป สปป.ลาวก็ลดลงเช่นกัน เนื่องจากทางการจีน เข้มงวดการนำเข้าสินค้าผ่านช่องทางนี้มากขึ้น อย่างไรก็ดี การส่งออกชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไปตลาดเอเชียและเยอรมนี ขยายตัวดี จากเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าสำคัญปรับดีขึ้น ด้านมูลค่าการนำเข้า เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.1 จากการนำเข้ากระแสไฟฟ้าจาก สปป. ลาว และการนำเข้าวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลางเพิ่มขึ้นเพื่อนำไปผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ส่งออก

 

เสถียรภาพเศรษฐกิจภาคเหนือโดยทั่วไป ยังอยู่ในเกณฑ์ดี อัตราการว่างงาน ขยับขึ้นเล็กน้อยแต่ยังอยู่ในระดับต่ำ เพียงร้อยละ 1.14 อัตราเงินเฟ้อทั่วไป ลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.3 จากราคาผักผลไม้ เนื้อสัตว์ ข้าว และแป้งปรับลดลง จากภาวะอากาศเอื้ออานวยทำให้ปริมาณผลผลิตเกษตรเพิ่มขึ้น ประกอบกับผลของฐานสูงจากภาวะแล้งในปีก่อน รวมถึงราคาน้ำมัน เชื้อเพลิงชะลอตัว

 

ภาคการเงิน ณ สิ้นไตรมาส 2 ปี 2560 สาขาธนาคารพาณิชย์ในภาคเหนือมียอดคงค้างเงินให้สินเชื่อ 579,822 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 0.2 โดยมากหดตัวในภาคเหนือตอนล่าง ภาคธุรกิจที่สินเชื่อหดตัว ได้แก่ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ขนส่ง ธุรกิจการเงิน และภาคเกษตรกรรม ขณะที่สินเชื่อค้าปลีกค้าส่ง ก่อสร้าง อุตสาหกรรม และสินเชื่อส่วนบุคคลขยายตัวเล็กน้อย อย่างไรก็ดี สินเชื่อธุรกิจโรงแรม และบริการสุขภาพขยายตัวดีใกล้เคียงไตรมาสก่อน สอดคล้องกับกิจกรรมท่องเที่ยวที่ยังขยายตัวดี ด้านยอดคงค้างเงินฝากมี 647,452 ล้านบาท ชะลอลงเหลือร้อยละ 1.2 ทั้งนี้ สัดส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากเท่ากับร้อยละ 88.6 ใกล้เคียงกับไตรมาสก่อน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *