กรมการขนส่งทางบก ฉบับที่ 228 ประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2560

กรมการขนส่งทางบก นำเงิน !!! รายได้จากการประมูลทะเบียนรถเลขสวย ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน เป็นค่าอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการยังชีพ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 รวมทั้งสิ้นกว่า 800 ล้านบาท เฉพาะปีนี้กว่า 140 ล้านบาท เปิดรับคำขอถึงวันที่ 31 สิงหาคม นี้

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) เตรียมนำเงินรายได้จากการประมูลทะเบียนรถเลขสวย ไปช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน ด้วยการจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการยังชีพแก่ผู้พิการที่ประสบภัยทางถนนต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 โดยอุปกรณ์ที่จัดสรร ได้แก่ แขน-ขาเทียม รถเข็นธรรมดา รถเข็นไฟฟ้า เตียงนอน เบาะรองนั่งป้องกันแผลกดทับ เป็นต้น ซึ่งที่ผ่านมาได้ช่วยเหลือผู้พิการไปแล้วเกือบ 14,000 ราย เป็นเงินกว่า 658 ล้านบาท และมีการจัดพิธีมอบอุปกรณ์แก่ผู้พิการในวันประมูลทะเบียนรถเลขสวยของแต่ละจังหวัด ผู้เข้าร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวยจึงนับว่ามีส่วนร่วมสร้างกุศลในการลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนและช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนอีกทางหนึ่งด้วย ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอได้ที่ www.roadsafefund.com หรือ www.tabienroad.com และต้องกรอกข้อมูลในแบบคำขอให้ละเอียดครบถ้วนถูกต้องทุกส่วน หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-2272-5938 หรือ 0-2271-8888 ต่อ 2511-2515

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับปี 2560 เตรียมจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์เพื่อการยังชีพแก่ผู้พิการที่ประสบภัยทางถนนอีก 140 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน และไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจาก กปถ. มาก่อน หรือเคยได้รับการช่วยเหลือมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยสามารถยื่นคำขอได้ตั้งแต่วันที่ 1- 31 สิงหาคม 2560 ณ สำนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก และที่สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศเท่านั้น เตือน!!! ขออย่าหลงเชื่อบุคคลที่แอบอ้างเป็นผู้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือ เนื่องจากจะมีคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุมัติให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมและเป็นธรรมทุกราย สำหรับหลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นคำขอ ได้แก่ ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือหลักฐานแสดงตนที่ทางราชการออกให้ ภาพถ่ายบัตรประจำตัวผู้พิการ (ถ้ามี) ภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน รูปถ่ายของผู้พิการที่แสดงให้เห็นถึงความพิการในลักษณะที่แตกต่างกันขนาดไม่น้อยกว่า 3 x 5 นิ้ว และมีอายุไม่เกิน 6 เดือน อย่างน้อยจำนวน 3 รูป ในกรณีที่ผู้พิการมีอุปกรณ์ช่วยเหลืออยู่แล้ว ให้แนบรูปถ่ายในปัจจุบัน ขนาดไม่น้อยกว่า 3 x 5 นิ้ว อย่างน้อยจำนวน 1 รูป มาด้วย, ในกรณีขออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการเป็นรถนั่งไฟฟ้าต้องแนบรูปถ่ายสภาพพื้นที่บริเวณที่พักอาศัยหรือบ้านพักโดยรอบ ขนาดไม่น้อยกว่า 3×5 นิ้ว อย่างน้อยจำนวน จำนวน 2 รูป โดยใช้ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐตามแบบที่อธิบดีกรมการขนส่งทางบกกำหนด ซึ่งในส่วนของใบรับรองแพทย์ได้มีการแก้ไขแบบฟอร์มโดยมีช่องว่างให้แพทย์เซ็นกำกับรายการอุปกรณ์ที่เห็นว่าเหมาะสมกับผู้พิการ ซึ่งผู้ขอรับความช่วยเหลือต้องพบแพทย์ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู หรือ แพทย์ด้านออร์โธปิดิกส์ ในสถานพยาบาลของรัฐเท่านั้น เพื่อให้แพทย์ตรวจร่างกาย และระบุในใบรับรองแพทย์ว่าผู้พิการเหมาะสมกับอุปกรณ์ประเภทใด รวมทั้งต้องมีประวัติการรักษาทางการแพทย์จากทะเบียนผู้ป่วย (OPD Card) หรือหลักฐานที่ทางราชการออกให้ หรือหลักฐานการขอรับหรือได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยหรือกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยที่สามารถยืนยันหรือบ่งบอกได้ว่าความพิการนั้นเกิดจากอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน หากไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเองต้องมีสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ยื่นคำขอแทน หลักฐานที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ยื่นคำขอกับผู้พิการ และสำเนาบัตรประจำตัวที่แสดงถึงตำแหน่งหน้าที่ของผู้รับรอง กรณีที่ผู้ยื่นคำขอแทนเป็นผู้ดูแลตามความเป็นจริง และต้องมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์การขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนด้วย อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวทิ้งท้าย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *