ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ นำสื่อมวลชนสัมผัสเส้นทางท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ ในกิจกรรม “ท่องเที่ยวประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อรองรับ AEC”

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ นำสื่อมวลชนจากหลายสำนัก ร่วมสัมผัสเส้นทางท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ พร้อมเยี่ยมชมจุดผ่อนปรนกิ่วผาวอก อำเภอเชียงดาว หลักแต่ง อำเภอเวียงแหง และสันต้นดู่ อำเภอแม่อาย และเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของทั้ง 3 อำเภอ ในกิจกรรม “ท่องเที่ยวเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน AEC” ระหว่างวันที่ 14 – 18 มิถุนายน 2560

 

นายสุธน วิชัยรัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า “ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีนโยบายการสร้างรายได้ ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยใช้กลยุทธ์การตลาดเชิงรุก เพื่อสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวทั้งระดับภายในประเทศ และระหว่างประเทศ โดยให้เชื่อมโยงกับวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก และธุรกิจชุมชน พัฒนาคุณภาพของการบริการท่องเที่ยว ยกระดับประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการประชุมการสัมมนา และการแสดงสินค้าของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้กำหนดแนวทางนโยบายด้านการท่องเที่ยวในเรื่องการเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ ส่งเสริมสนับสนุนตลาดท่องเที่ยวคุณภาพจากต่างประเทศ และในประเทศ โดยใช้กลยุทธ์การตลาดเชิงรุกในกลุ่มต่างๆ ทั้งระดับภายในประเทศ และระหว่างประเทศ  เพื่อให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก ศูนย์กลางการประชุมและแสดงสินค้าระหว่างประเทศ และศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพื่อสร้างความเข้มแข็ง และการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจโดยรวม และความจำเป็นในการปรับตัวโดยการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาคในการสร้างประโยชน์ร่วมกัน และเตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

 

 

 

จังหวัดเชียงใหม่และประเทศไทย ได้ก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตั้งแต่ปี 2558 โดยให้มีการเคลื่อยย้ายเงินทุน สินค้า บริการ การลงทุน และแรงงานมีฝีมือได้อย่างเสรีโดยไม่มีการกีดกันด้านภาษี และมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี ตลอดจนมีการสร้างมาตรฐานของสินค้า และกฎระเบียบต่างๆ ร่วมกัน จึงเป็นโอกาสที่ดีในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่เชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน AEC โดยจังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศพม่าเป็นระยะทางหลายร้อยกิโลเมตร มีด่านพรมแดนอยู่หลายแห่ง ทั้งด่านหลักแต่ง อำเภอเวียงแหง ด่านกิ่วผาวอก อำเภอเชียงดาว และด่านสันต้นดู่ อำเภอแม่อาย ซึ่งปัจจุบันทั้งสามด่านได้ปิดตัวลงเนื่องจากปัญหาภายในของประเทศเพื่อนบ้าน หากมีการเจรจาและส่งเสริมให้มีการเปิดด่านพรมแดนทั้ง 3 แห่ง จะมีความสำคัญในด้านการค้าขาย การเดินทางระหว่างสองประเทศ รวมถึงการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ๆ อีกด้วย จึงเป็นที่น่าสนใจในการสำรวจพื้นที่เพื่อความพร้อมในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชายแดน และแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงในอีกช่องทางหนึ่ง

 

 

 

 

ทั้งนี้ ในกิจกรรม “ท่องเที่ยวประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ในครั้งนี้ ได้มีการนำสื่อมวลชนจากหลายสำนักในจังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ และสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ พร้อมชิมอาหารเลิศรสที่ขึ้นชื่อของทั้ง 3 อำเภอ อาทิตย์

 

อำเภอเวียงแหง นมัสการวัดพระบรมธาตุแสนไห ชิมสุกี้ยูนาน ขาหมูยูนาน นมัสการวัดเปียงหลวง นมัสการวัดฟ้าเวียงอินทร์ เยี่ยมชมจุดผ่อนปรนด่านชายแดนไทย-เมียนมา บ้านหลักแต่ง และปิดท้ายด้วยการเยี่ยมชมโครงการหลวงแปกแซม

 

อำเภอเชียงดาว เยี่ยมชมด่านชายแดนถาวรกิ่วผาวอก เที่ยวชมตลาดฮ้อ หมู่บ้านอรุโณทัย เยี่ยมชมโครงการหลวงหนองเขียว นมัสการวัดถ้ำเมืองนะ หรือวัดหลวงตาม้า บ่อน้ำร้อนธรรมชาติโป่งอาง ชมหมู่บ้านแม่แมะ ชมไร่ชา ชมการเก็บใบเมี่ยง เยี่ยมชมโฮมสเตย์บ้านหัวทุ่ง โฮมสเตย์ตัวอย่างดีเด่นของอำเภอเชียงดาว เยี่ยมชมหมู่บ้านป่าตึงงาม (หมู่บ้านชนเผ่าปะกากะญอ) พร้อมร่วมสร้างฝายร่วมกับชาวบ้านในหมู่บ้าน

 

อำเภอแม่อาย เยี่ยมชมด่านผ่อนปรนชายแดนไทย-เมียนมา ตำบลสันต้นดู่ เยี่ยมชมวิถีชีวิตชุมชนบ้านปางใน ชนเผ่าไทยใหญ่ นมัสการพระธาตุดอยลาง รังปืนขุนส่า ล่องเรือชมวิว ณ ท่าเรือท่าตอน ชมวิถีชีวิตชนเผ่าลาหู่ ชมอุทยานน้ำพุร้อนพระเจ้า 5 พระองค์

ช่องทางบ้านหลักแต่ง อ.เวียงแหง

ช่องทางบ้านหลักแต่ง อำเภอเวียงแหง

วัดฟ้าเวียงอินทร์ อำเภอเวียงแหง

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแปกแซม อำเภอเวียงแหง

วัดเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง

วัดพระบรมธาตุแสนไห อำเภอเวียงแหง

สุกี้ยูนาน อำเภอเวียงแหง

จุดผ่านแดนถาวร กิ่วผาวอก อำเภอเชียงดาว

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว อำเภอเชียงดาว

ดอกกลอริโอซ่า หรือ ดอกดึง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว อำเภอเชียงดาว

ดอกกลอริโอซ่า หรือ ดอกดึง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว อำเภอเชียงดาว

สวนองุ่นนิศาชล อำเภอเชียงดาว

วัดถ้ำเมืองนะ หรือวัดหลวงตาม้า อำเภอเชียงดาว

บ่อน้ำร้อนโป่งอาง อำเภอเชียงดาว

โฮมสเตย์บ้านต้นไม้ บ้านหัวทุ่ง อำเภอเชียงดาว

โฮมสเตย์บ้านต้นไม้ บ้านหัวทุ่ง อำเภอเชียงดาว

การเก็บใบเมี่ยง ใบชา บ้านหัวทุ่ง อำเภอเชียงดาว

ยำใบเมี่ยง อาหารขึ้นชื่อของบ้านหัวทุ่ง อำเภอเชียงดาว

ร่วมสร้างฝายร่วมกับชาวบ้านป่าตึงงาม อำเภอเชียงดาว

ชาวบ้านปะกากะญอ บ้านป่าตึงงาม อำเภอเชียงดาว

วัดพระธาตุดอยเวียงลาง อำเภอแม่อาย

พระธาตุดอยเวียงลาง อำเภอแม่อาย

รังปืนขุนส่า ราชายาเสพติด อำเภอแม่อาย

รังปืนขุนส่า ราชายาเสพติด อำเภอแม่อาย

รังปืนขุนส่า ราชายาเสพติด อำเภอแม่อาย

ช่องทางสันต้นดู่ อำเภอแม่อาย

อุทยานน้ำพุร้อนพระเจ้า 5 พระองค์ อำเภอแม่อาย

ล่องเรือชมความสวยงามของแม่น้ำกก บ้านท่าตอน อำเภอแม่อาย

การแสดงระบำนกกิงกะลา อำเภอเวียงแหง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *