สดร. เดินหน้ากระจายโอกาสเรียนรู้ดาราศาสตร์ มอบกล้องโทรทรรศน์เพิ่มอีก 100 โรงเรียน รวมแล้วกว่า 260 โรงเรียนจาก 73 จังหวัด

 

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คัดอีก 100 โรงเรียน จาก 53 จังหวัด รับมอบกล้องโทรทรรศน์พร้อมสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ กระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ฯต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เผยยอดรวมปี 2560 ร่วมโครงการฯ แล้วกว่า 260 โรงเรียนจาก 73 จังหวัด ทุกโรงเรียนใช้เป็นและนำไปใช้จริง ตื่นตัวเกินคาดโดยเฉพาะช่วงที่เกิดปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ ตั้งเป้าให้ครบ 77 จังหวัด ภายในปี 2561 สนองนโยบายรัฐบาล “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” พร้อมเปิดตัว “มุมดาราศาสตร์” ในโรงเรียน หวังสร้างแรงบันดาลใจและเป็นจุดเริ่มให้เกิดกิจกรรมการเรียนรู้ดาราศาสตร์รูปแบบอื่น ๆ ต่อไปในอนาคต

 

สดร. จัดพิธีมอบกล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ ครั้งที่ 1 ตามโครงการกระจายโอกาสเรียนรู้ดาราศาสตร์ “77 จังหวัด เปิดฟ้าส่องโลกดาราศาสตร์เปิดโอกาสเรียนรู้ทั่วหล้า” ประจำปี 2560 วันที่ 13 พฤษภาคม 2560 ได้รับเกียรติจากนายสมชาย  เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาเป็นประธานในพิธี พร้อมจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานกล้องโทรทรรศน์ให้แก่คณะครูและผู้แทนโรงเรียนที่ได้รับมอบกล้องโทรทรรศน์ในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2560 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ปทุมธานี

 

 

 

 

 

 

รองศาสตราจารย์บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ กล่าวถึงรายละเอียของโครงการฯ ว่า สดร. จัดโครงการกระจายโอกาสเรียนรู้ดาราศาสตร์ 77 จังหวัด เปิดฟ้าส่องโลกดาราศาสตร์เปิดโอกาสเรียนรู้ทั่วหล้าขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2558 ในสองปีแรก ได้ดำเนินการส่งมอบกล้องโทรทรรศน์พร้อมสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ ไปแล้ว 160 โรงเรียน ใน 61 จังหวัด ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจและประสบผลสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง แต่ละโรงเรียน มีการนำอุปกรณ์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ไปใช้ประโยชน์ นำไปต่อยอดการจัดกิจกรรมดาราศาสตร์ภายในโรงเรียนและชุมชนอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสังเกตปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์หลายครั้งในรอบปีที่ผ่านมา ก่อให้เกิดความตื่นตัวทางดาราศาสตร์ในสังคมไทยอย่างแพร่หลาย

 

สำหรับปี 2560 นับเป็นปีที่ 3 ของการดำเนินงาน มีโรงเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 โรงเรียน ใน 53 จังหวัด กำหนดจัดพิธีมอบกล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ พร้อมจัดฝึกอบรมฯ ครั้งที่ 1 ในวันนี้ จำนวน 50 โรงเรียน ใน 28  จังหวัด และจะดำเนินการครั้งที่ 2 ในเดือนมิถุนายน 2560 อีก 50 โรงเรียน ใน 25 จังหวัด รวมผลการดำเนินงานใน 3 ปีแรก 260 โรงเรียน ใน 73 จังหวัด และจะเดินหน้าให้ครบ 77 จังหวัด ภายในปี 2561 นอกจากนี้ ได้การขยายผลโครงการ เกิดเป็นโครงการ “มุมดาราศาสตร์” มอบสื่อการเรียนรู้ทางดาราศาสตร์ เพื่อให้โรงเรียนหรือสถานศึกษานำไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน หรือกิจกรรมทางดาราศาสตร์ มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ “มุมดาราศาสตร์” ในปีแรกนี้ อีกจำนวน 100 โรงเรียน ใน 50 จังหวัด ซึ่งจัดให้มีพิธีรับมอบสื่อฯดังกล่าวในวันนี้ด้วย รศ.บุญรักษา กล่าว

 

 

 

 

 

 

 

นายสมชาย  เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธานในพิธี กล่าวว่า โครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ “77 จังหวัด เปิดฟ้าส่องโลกดาราศาสตร์ เปิดโอกาสเรียนรู้ทั่วหล้า” เป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ด้วยความมุ่งมั่นของ สดร. ในการนำดาราศาสตร์ซึ่งเป็นวิทยาศาสตร์พื้นฐานแรกๆ ของวิทยาศาสตร์มาใช้เป็นสื่อในการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจ สนับสนุนส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีกระบวนการคิดเป็นเหตุเป็นผลแบบวิทยาศาสตร์ ให้กระจายไปทุกพื้นที่ในประเทศ และยังขยายผลการจัดกิจกรรมดาราศาสตร์ลงสู่ชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งยังมีการจัดกิจกรรมดาราศาสตร์ในรูปแบบต่างๆ ในโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ตามนโยบายของรัฐบาลอีกด้วย

 

ขอแสดงความยินดีกับทุกโรงเรียนที่ได้รับมอบกล้องฯพร้อมสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ และมีโอกาสได้เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานกล้องโทรทรรศน์ในวันนี้ หวังว่าผู้แทนทุกโรงเรียนจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ ไปต่อยอด ขยายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ให้แก่นักเรียนและประชาชนในชุมชนใกล้เคียง  รวมทั้งช่วยถ่ายทอดต่อไปยังบุคลากรท่านอื่น ๆ ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศต่อไป  นายสมชายกล่าว

 

 

อาจารย์จารุวรรณ แจ่มกระจ่าง โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย จ.สมุทรสงคราม กล่าวว่า ทราบข่าวจากแฟนเพจสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ว่ามีการขยายเวลาการรับสมัครโครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ฯ จึงรีบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ รู้สึกดีใจแทนเด็ก ๆ ที่จะมีกล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์สำหรับใช้จัดกิจกรรมทางดาราศาสตร์ กล้องโทรทรรศน์ที่ได้รับมาถือเป็นตัวแรกในโรงเรียน โดยปกติแล้วจะจัดกิจกรรมค่ายแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน พานักเรียนไปดูดาวตามแหล่งธรรมชาติ เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้แบบบูรณาการ เช่น โครงการยามค่ำดูดาว ยามเช้าดูนก ล่องเรือดูระบบนิเวศน์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีแผนจะนำไปจัดกิจกรรมสังเกตปรากฎการณ์ดาราศาสตร์ที่น่าสนใจในชุมชนต่อไป

 

อาจารย์สายใหม ภารประดับ โรงเรียนบ้านคลองกุ่ม จ.ชลบุรี กล่าวว่า ดีใจมากที่โรงเรียนได้รับคัดเลือก อยากให้เด็กนักเรียนมีกล้องโทรทรรศน์ใช้ และจะนำไปใช้จัดการเรียนการสอนดาราศาสตร์แก่นักเรียนในระดับประถม ส่วนตัวชอบเกี่ยวกับเรื่องดาราศาสตร์และติดตามข่าวสารดาราศาสตร์จากทางเฟสบุคแฟนเพจของสถาบันฯ มาตลอด ที่ผ่านมาเคยเข้าร่วมโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้นและขั้นกลาง กับทาง สดร. ด้วย สำหรับกล้องโทรทรรศน์ที่ได้รับในวันนี้ จะนำไปให้ครูในโรงเรียนจัดกิจกรรมสังเกตปรากฏการณ์ดาวเสาร์ใกล้โลกในเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้เป็นกิจกรรมแรก อยากให้นักเรียนได้ดูดาวเสาร์ผ่านกล้องโทรทรรศน์ ให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง

 

ด้านอาจารย์นัทธพงศ์ ส่งอำไพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  จ.ภูเก็ต กล่าวว่า รู้สึกดีใจแทนเด็กๆมาก เพราะที่ผ่านมาต้องขอยืมอุปกรณ์กล้องโทรทรรศน์ จากโรงเรียนใกล้เคียง ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ในโครงการกระจายโอกาสฯ ของ สดร.รุ่นแรก มาใช้จัดกิจกรรม โดยในหลายกิจกรรมที่ผ่านมาพบว่า เด็กๆให้ความสนใจมาก เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆ ได้เป็นอย่างดี ในโอกาสหน้ามีการวางแผนว่าจะจัดกิจกรรมร่วมกัน 2 โรงเรียนและจะยังคงเข้าร่วมกิจกรรมของ สดร. อย่างต่อเนื่อง

 

หลังจากเสร็จสิ้นพิธี “มอบกล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์” และ “มุมดาราศาสตร์” คณะครูและผู้แทนโรงเรียนต่าง ๆ ได้ร่วมกิจกรรมสังเกตการณ์ดาวพฤหัสบดีช่วงที่โคจรเข้ามาใกล้โลก ฝึกตั้งกล้องโทรรรศน์และค้นหาวัตถุท้องฟ้าด้วยตัวเอง บริเวณดาดฟ้า บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย แม้ว่าในคืนดังกล่าวดาวพฤหัสบดีโผล่พ้นเมฆมาให้เห็นเพียงช่วงสั้น ๆ แต่ครูทุกท่านก็ตั้งใจเรียนรู้ทักษะ ฝึกปฏิบัติด้วยความตั้งใจ ก่อนจะนำไปใช้จัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมดาราศาสตร์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่โรงเรียนและชุมชนต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *