กรมการค้าภายใน จับมือ ม.เชียงใหม่ จัดงาน “หมู่บ้านทำมาค้าขายต้นแบบ (ภาคเหนือ)” ส่งเสริมประชาชนให้มีศักยภาพด้านการพัฒนาสินค้าชุมชน

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จับมือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานแสดงสินค้าและบริการเพื่อส่งเสริมและพัฒนา “หมู่บ้านทำมาค้าขายต้นแบบ (ภาคเหนือ)” ระหว่างวันที่ 29 – 30 เม.ย.2560 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเชียงใหม่ แอร์พอร์ต จ. เชียงใหม่ เพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกรให้มีศักยภาพในการพัฒนาสินค้า และสร้างช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าของเกษตรกรและชุมชน

 

เมื่อวันที่ 29 เม.ย.60 เวลา 13.30 น. นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัด เชียงใหม่ น.ส.วันเพ็ญ บูรณะเวชหลิม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาตรการทางการค้า กรมการค้าภายใน และรองศาสตราจารย์ ดร.คมกฤต เล็กสกุล ผู้จัดการโครงการ ร่วมเป็นประธานเปิดงาน  “โครงการศึกษาจัดทำรูปแบบการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านทำมาค้าขายต้นแบบ (ภาคเหนือ)” โดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ เป็นการจัดงานแสดงสินค้า/บริการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมยกระดับหมู่บ้านให้ เป็น “หมู่บ้านทำมาค้าขายต้นแบบ (ภาคเหนือ)” ตามโครงการศึกษาจัดทำรูปแบบการส่งเสริมและพัฒนา หมู่บ้านทำมาค้าขายต้นแบบ (ภาคเหนือ) โครงการนี้ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 เป็นต้นมา โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ และมีทีมที่ปรึกษาจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้ดำเนินการให้คำปรึกษา โดยได้รับเกียรติจาก นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัด เชียงใหม่ ร่วมกับนางสาววันเพ็ญ บูรณะเวชหลิม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาตรการทางการค้า กรมการค้า ภายใน และ รองศาสตราจารย์ ดร.คมกฤต เล็กสกุล ผู้จัดการโครงการ ร่วมเป็นประธานเปิดงาน โครงการ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อ

 

  1. ส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บ้านของหมู่บ้านทำมาค้าขายมีศักยภาพใน การพัฒนาการบริหารจัดการ การตลาด การพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ บรรจุภัณฑ์ (Packaging) รวมทั้งเผยแพร่การสร้างนวัตกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

  1. สร้างโอกาสและขยายช่องทางการจำหน่ายให้กับสินค้าและบริการของหมู่บ้านทำมาค้าขาย

 

ทั้งนี้การจัดแสดงสินค้า/บริการในครั้งนี้ เป็นการนำเสนอสินค้า/บริการของหมู่บ้านทำมาค้าขาย ต้นแบบ (ภาคเหนือ) จ านวน 3 แห่ง ได้แก่กลุ่มเกษตรกรบ้านแม่กำปอง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ , ผลิตภัณฑ์ชา กาแฟ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์, ชุมชนวัวลาย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน เครื่องเขินและชุมชนหล่ายแก้ว อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ ผลิตภัณฑ์ผ้าทอกะเหรี่ยง ผ้าแปรรูป ตุ๊กตาผ้า

 

และเพื่อเป็นการสร้างความรับรู้ การประชาสัมพันธ์สินค้า/บริการให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง กลุ่มเป้าหมาย และผู้ ที่สนใจทั่วไป สร้างรายได้ให้กับชุมชน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยว ซึ่งจะนำไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนหรือเศรษฐกิจท้องถิ่น (Local Economy) โดยใช้การบริโภคภายในประเทศต่อไป

 

โดยหลังจากที่โครงการเสร็จสิ้นลง ทางกรมการค้าภายใน และคณะที่ปรึกษา มีความคาดหวังว่า โครงการจะสามารถยกระดับหมู่บ้านให้เป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการทำการค้าขาย ให้สามารถดำรงธุรกิจและสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้อย่างมั่นคงยั่งยืน รวมทั้งเป็นตัวอย่างและต้นแบบให้กับหมู่บ้านทำมาค้าขายแห่ง อื่นๆ เพื่อใช้ในการขยายผลต่อไป.

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *