เอไอเอส ประกาศวิสัยทัศน์ 2017 “Digital For Thais” หนุนประเทศก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 มุ่งนำดิจิทัลสร้างประโยชน์เพื่อคนไทยทั่วทุกภูมิภาค

เอไอเอส ภาคเหนือ ประกาศวิสัยทัศน์ ปี 2017 พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 ผ่านแนวคิด “AIS Digital For Thais” เตรียมความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลในพื้นที่ภาคเหนือ ทั้งเครือข่าย Mobile Super Wifi และ Fixed Broadband เสริมความแข็งแกร่งผนึกความร่วมมือกับพันธมิตร หนุนการนำดิจิทัลส่งเสริมการทำงานของภาครัฐ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศให้เข้มแข็ง

 

นายพรรัตน์ เจนจรัสสกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ส่วนงานปฏิบัติการภูมิภาคภาคเหนือ บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส หรือ เอไอเอส กล่าวว่า “รัฐบาลได้ประกาศนโยบายในการขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 ภายใต้แนวทางสานพลังประชารัฐ โดยมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมต่างๆ ไปส่งเสริมศักยภาพการทำงาน รวมถึงสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการสนับสนุนโครงการต่างๆ ของภาครัฐ เอไอเอส ในฐานะ Digital Life Service Provider ซึ่งให้บริการด้านเครือข่าย การให้บริการดิจิทัล จึงพร้อมที่จะประกาศยืนยันว่า ในปี 2560 เราจะร่วมทำงานกับภาครัฐในการมุ่งมั่นนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าไปสนับสนุน เสริมความแข็งแกร่งในรากฐานหลักของประเทศ สร้างโอกาสทางการเข้าถึงและความเท่าเทียมกันของเทคโนโลยีไปสู่ประชาชน ผ่านแนวคิด “AIS Digital For Thais” ที่นำดิจิทัลเข้าไปเพิ่มศักยภาพและสร้างการเติบโต สู่ประเทศไทย 4.0 ตามนโยบายรัฐบาล”

 

การที่ประเทศจะไปสู่ดิจิทัลได้นั้น จะต้องมีโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ด้านเครือข่ายการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น ภายหลังจากการประมูลคลื่น 1800 MHz และ 900 MHz ชาวเอไอเอสมุ่งมั่นทำงานอย่างหนักเพื่อพัฒนาเครือข่ายด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุด ด้วยระยะเวลาเพียง 300 วันเท่านั้น วันนี้ เครือข่าย AIS 4G จึงก้าวสู่เครือข่ายที่ใหญ่ที่สุด ครอบคลุมแล้วกว่า 98% ของพื้นที่ประชากร โดยขณะนี้เอไอเอสมีลูกค้ารวมทั้งหมด 41 ล้านราย โดยยังคงครองส่วนแบ่งการตลาดที่ 49.5% (ตัวเลข ณ สิ้นไตรมาส 4 ปี 2559)

 

การที่เอไอเอสมีคลื่นที่หลากหลายจากการประมูล ย่อมนำมาซึ่งความพร้อมในการต่อยอดสู่เทคโนโลยี IoT ที่เป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานประเทศ จุดประกายในการพัฒนาบริการสาธารณะต่างๆ พร้อมก้าวสู่ Smart City อย่างเต็มรูปแบบ วันนี้ เครือข่ายเอไอเอสจึงเป็นรายแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่เปิดตัวเครือข่าย Narrowband IoT มาตรฐานระดับโลกที่จะรองรับการใช้งานอุปกรณ์ IoT ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

 

สำหรับแผนงานในปี 2560 นั้น เอไอเอสยังคงเดินหน้าขยายความครอบคลุมทั้งแนวกว้างและแนวลึก ในลักษณะของ In building coverage โดยเครือข่ายจะก้าวไปสู่ “เครือข่ายดิจิทัลที่รองรับการใช้งานระดับกิกะบิท (Gigabit Network)” เป็นครั้งแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยในส่วนของเครือข่ายไร้สายนั้น ด้วยเทคโนโลยีล่าสุด Multipath TCP ทำให้เพิ่มความเร็วได้ถึง 10 เท่าของเครือข่าย LTE และเร็วขึ้นอีก 4 เท่าของเครือข่าย Tri Band LTE Advance สำหรับเครือข่าย AIS Wifi ก็จะก้าวเข้าสู่ Gigabit Super Wifi เช่นกัน (ด้วยมาตรฐาน 802.11 ac Wave 2) และแน่นอนว่า เครือข่าย AIS Fibre ก็จะพร้อมรองรับการใช้งานถึง 10 กิกะบิทด้วยเช่นกัน พร้อมตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการด้วยคลังวิดีโอ คอนเท็นต์จากสุดยอดพาร์ทเนอร์ตัวจริงทั้งในและต่างประเทศ ผ่านแอปพลิเคชั่น AIS Play บนมือถือ และกล่อง AIS Play Box จากอินเทอร์เน็ตบ้าน โดยพร้อมเปิดตัวเป็นครั้งแรกเพื่อคนไทยรับช่อง FOX Networks, HBO, NBA รวมไปถึงอุปกรณ์ Chromecast ที่เชื่อต่อกับมือถือหรือแท็บเล็ตขึ้นสู่จอทีวี ซึ่งจะทำให้โลกแห่งการชมวิดีโอคอนเท็นต์ไร้ขีดจำกัดอีกต่อไป นอกจากนี้ สำหรับภาคธุรกิจ เอไอเอสได้ร่วมมือกับ ไมโครซอฟต์ ยกระดับ AIS Business CLOUD ด้วยมาตรฐานระดับโลกเข้าสู่ประเทศไทยเป็นครั้งแรก เพื่อตอบสนององค์กรทุกขนาด ทุกอุตสาหกรรม เสริมขีดความสามารถทางการแข่งขันและปรับตัวเข้าสู่ธุรกิจดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

 

 

นอกจากนี้ แผนงานในปี 2560 ที่เอไอเอสวางวิสัยทัศน์ไว้อีกส่วนหนึ่งก็คือ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมายกระดับรากฐานหลักของประเทศ ภายใต้แนวคิด Digital For Thais เพื่อร่วมกับภาครัฐในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยใน 4 ด้านหลักๆ ได้แก่ ด้านเกษตรกรรม และผู้ประกอบการ OTOP นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์กับกลุ่มเป้าหมายวิสาหกิจชุมชน OTOP และ SMEs ยกระดับการใช้ชีวิตและการประกอบอาชีพของเกษตรกร และผู้ประกอบการ OTOP ผ่านแอปพลิเคชั่น “ฟาร์มสุข” เพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการสร้างช่องทางการซื้อขายสินค้า และลดรายจ่าย ด้วยข้อมูลจากคลังความรู้ด้านภูมิปัญญาต่างๆ จากผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งเพิ่มมูลค่าของสินค้าด้วยข้อมูลการเพาะปลูกจากอุปกรณ์ IoT พร้อมช่วยผู้บริโภคได้รับความสะดวก และมั่นใจในสินค้าที่ได้รับ

 

ด้านสาธารณสุข ได้จัดทำแอปพลิเคชั่น “อสม. ออนไลน์” เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารสำหรับการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขชุมชนเชิงรุกของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่นั้น ๆ นำไปใช้ในการส่งเสริมศักยภาพสาธารณสุขชุมชน คาดว่าในปี 2562 รพ.สต.จะใช้แอป อสม.ออนไลน์ กันอย่างทั่วถึง และเอไอเอสพร้อมมุ่งพัฒนานวัตกรรมที่ช่วยให้คนไทยสามารถเข้าถึงแพทย์และการดูแลสุขภาพได้อย่างสะดวกและง่ายยิ่งขึ้นผ่านแอปพลิเคชั่น “พบหมอ” อีกด้วย

 

ด้านการศึกษา เอไอเอส ให้ความสำคัญกับการจัดทำโครงการเพื่อสังคมด้านการศึกษามาอย่างต่อเนื่องในโครงการ “สานรัก คนเก่งหัวใจแกร่ง” ด้วยการมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนไทยที่มีความประพฤติดี แต่ขาดโอกาส โดยการมอบทุนการศึกษาจนจบในระดับปริญญาตรี รวมถึงมอบอุปกรณ์การกีฬาให้โรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 17 ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย “Thailand 4.0” เอไอเอสจึงนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าไปยกระดับคุณภาพชีวิตด้านการศึกษา โดยจัดทำโครงการ “สานรัก สานความรู้” ขึ้น ด้วยการติดตั้งเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และ AIS Play Box รุ่นพิเศษที่มาพร้อมกับเนื้อหาที่เกี่ยวกับการศึกษา ให้กับโรงเรียนของน้องๆ คนเก่ง หัวใจแกร่ง และโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศ จำนวน 300 โรงเรียน เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ ในการเรียนรู้แก่เยาวชนไทย จากองค์ความรู้ที่มีอยู่ทุกแห่งในโลก รวมถึงความร่วมมือกับบริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ในการนำเนื้อหาความรู้ที่เป็นประโยชน์กับครูมาพัฒนาองค์ความรู้ในการสอนหนังสือให้กับนักเรียน

 

 

 

 

ส่งเสริมนโยบาย Start Up (ผู้ประกอบการยุคดิจิทัล) : AIS D.C. Designed For Creation เปิดศูนย์กลางของกลุ่มครีเอเตอร์ให้มีพื้นที่สร้างสรรค์และแบ่งปันแรงบันดาลใจ ร่วมกับ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ หรือ TCDC เพื่อเป็นแหล่งบ่มเพาะความรู้และเพิ่มขีดความสามารถของคนไทย ให้นำความสามารถนั้นไปต่อยอดในการพัฒนาประเทศ รวมถึง AIS Playground ที่แรกในประเทศไทยที่ให้ Start Up ได้ทดสอบระบบเชื่อมต่อ API บน Product & Service ของตนเอง กับ AIS Digital Platform ที่รองรับการทำ Digital Business ที่หลากหลาย พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญจากเอไอเอสที่พร้อมให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด

 

นี่คือความมุ่งมั่นในการนำขีดความสามารถทั้งแรงกาย แรงใจ และองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของชาวเอไอเอสทุกคน ไปร่วมสนับสนุนภาครัฐเพื่อยกระดับ Digital Infrastructure ของประเทศให้มีความแข็งแกร่ง พร้อมที่จะเข้าไปเชื่อมโยงและพัฒนาประเทศอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม พร้อมก้าวสู่การเป็น ประเทศไทย 4.0 ตามนโยบายรัฐบาลต่อไป

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *