กรมการพัฒนาชุมชน สานพลังประชารัฐพัฒนาภาคเหนืออย่างยั่งยืน

จากนโยบายของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่มุ่งมั่นในการเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้การสานพลังประชารัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ด้วยการมุ่งเน้นการทำงานแบบบูรณาการให้เกิดการเชื่อมโยงจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยภาครัฐเป็นผู้อำนวยความสะดวกและสนับสนุนเปิดช่องทางให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

 

กระทรวงมหาดไทย ภายใต้การนำของพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าทีมภาครัฐคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ได้ดำเนินเปิดตัวบริษัทประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย) จากัด ซึ่งดำเนินงานภายใต้แนวคิด Social Enterprise (SE) บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ที่เป็นบริษัทส่วนกลางสนับสนุนเชื่อมประสานในระดับประเทศ และมีบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด จานวน ๗๖ แห่ง ทำหน้าที่ ค้นหาชุมชนที่มีศักยภาพและมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมดำเนินการบริหารจัดการบริษัท ด้วยการเน้น 3 กลุ่ม อันได้แก่ การเกษตร การแปรรูป (SME/OTOP) และการท่องเที่ยวโดยชุมชน

 

 

 

 

 

นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ในฐานะเลขานุการคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ พร้อมด้วย นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน) หัวหน้าทีมภาคเอกชนคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ และนายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้ร่วมประชุมหารือและรับฟังการนำเสนอแผนการดาเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐในเขตภาคเหนือ ประกอบด้วย พื้นที่เขต 15 จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน พื้นที่เขต 16 จังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่ พื้นที่เขต 17 จังหวัดตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นเวทีสำหรับการระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและเป็นเวทีสาหรับการสรุปผลการดาเนินงานอย่างรูปธรรม

 

 

 

 

ยกตัวอย่างเช่นผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการนำเสนอความสำเร็จของการขับเคลื่อนงานของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเชียงใหม่ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด ที่ดำเนินการสนับสนุนผลผลิตกาแฟเทพเสด็จ “วิสาหกิจชุมชนกาแฟสดแม่ตอน” อำเภอดอยสะเก็ด และสนับสนุนให้กลุ่มเข้ารับการอบรมกับบริษัท CP Retailink มีการนำเมล็ดกาแฟของกลุ่มเข้าร่วมทดสอบคั่วกาแฟโดยเครื่องมือที่ทันสมัย ทำให้ทราบที่มาของกาแฟและคุณลักษณะเด่นของกาแฟที่นำไปเป็นข้อมูลในการพัฒนาการสร้างตราผลิตภัณฑ์(Brand)เทพเสด็จ จนทำให้มียอดขายจำนวน 1 ตัน ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 145,000 บาท ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้เลี้ยงชีพตนเอง และสร้างให้เกิดระบบเศรษฐกิจชุมชนที่มีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง นี่จึงเป็นบทพิสูจน์เพียงส่วนหนึ่ง ที่กรมการพัฒนาชุมชนและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก สู่เป้าหมายเดียวกัน คือ “สร้างรายได้ให้ชุมชน ประชาชนมีความสุข”

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *