บางกอกแอร์เวย์สแถลงผลประกอบการปี 2559 และทิศทางการดำเนินธุรกิจปี 2560

กรุงเทพฯ / 24 กุมภาพันธ์ 2560 – (วันนี้)  บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส นำโดย นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ นายพรต เสตสุวรรณ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ส่วนการตลาด และ นายวรงค์ อิศรเสนา ณ อยุธยา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ส่วนขาย จัดงานแถลงข่าว “ผลประกอบการปี 2559 และทิศทางการดำเนินธุรกิจปี 2560 ของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส” ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 2 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ

 

นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ผลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีรายได้รวมอยู่ที่ 26,765.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.5 เมื่อเทียบกับปี 2558 โดยปี 2559 บริษัทฯ มีกำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางภาษีเท่ากับ 2,776.4 ล้านบาท ซึ่ง บริษัทฯ ได้ชำระภาษีเงินได้ส่วนเพิ่มตามประกาศกระทรวงการคลังเป็นจำนวน 506.1 ล้านบาท  ทำให้มีกำไรสุทธิ  1,837.0 ล้านบาท โดยเป็นกำไรสุทธิที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เท่ากับ 1,768.4 ล้านบาท และกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 0.84 บาทต่อหุ้น อัตราการเติบโตของผู้โดยสารปี 2559 อยู่ที่ร้อยละ 9.5 โดยมีจำนวนผู้โดยสารในปี 2559 ทั้งสิ้น 5.6 ล้านคน คาดว่าในปี 2560 อัตราผู้โดยสารจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 12-13 และวางเป้าอัตราการขนส่งผู้โดยสารอยู่ที่ 72%โดยปี 2559 อยู่ที่ 69% ”

 

“สำหรับแผนการดำเนินธุรกิจปี 2560 นี้ บริษัทฯ จะยังคงเน้นการขยายโครงข่ายเส้นทางการบินที่ตอบสนองความต้องการของผู้โดยสารและสายการบินพันธมิตร โดยใช้กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) สมุย และ เชียงใหม่ เป็นศูนย์กลางทางการบิน เพื่อให้ครอบคลุมเส้นทางการเดินทางไปยังเมืองสำคัญหรือแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของภูมิภาคเอเชีย โดยมีแผนจะเปิดในเส้นทางต่างๆ เช่น เชียงใหม่-เวียงจันทน์ (สปป.ลาว) เชียงใหม่-พุกาม (เมียนมาร์) กรุงเทพฯ-นครราชสีมา กรุงเทพฯ-ฟู้ก๊วก (เวียดนาม) (เส้นทางเหล่านี้อยู่ระหว่างการขออนุมัติจากหน่วยงานราชการของแต่ละประเทศ) และสมุย-กวางโจว (จีน) นอกจากนี้ บริษัทฯ จะเพิ่มความถี่ของเที่ยวบินในเส้นทางบินที่ได้รับความนิยมทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเส้นทางบินภายในประเทศ ได้แก่  เส้นทางบินไป-กลับ เชียงใหม่-สมุย เพิ่มเป็น 2 เที่ยวบินต่อวัน เชียงใหม่-ภูเก็ต เพิ่มเป็น 2 เที่ยวบินต่อวัน เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน เพิ่มเป็น 2 เที่ยวบินต่อวัน กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ (ขาเดียว) เพิ่มเป็น 9 เที่ยวบินต่อวัน และภูเก็ต-กรุงเทพ (ขาเดียว) เพิ่มเป็น 10 เที่ยวบินต่อวัน และสำหรับเส้นทางบินระหว่างประเทศ ได้แก่ เส้นทางบินไป-กลับ ระหว่างกรุงเทพฯ-ดานัง (เวียดนาม) เพิ่มเป็น 7 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ กรุงเทพฯ-เวียงจันทน์ (สปป.ลาว) เพิ่มเป็น 2 เที่ยวบินต่อวัน และเชียงใหม่-มัณฑะเลย์ (เมียนมาร์) เพิ่มเป็น 7 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ อีกทั้ง เพิ่มเครือข่ายพันธมิตรทางการบินผ่านการทำข้อตกลงเที่ยวบินร่วม (Codeshare Agreement) กับสายการบินชั้นนำ ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯ มีข้อตกลงเที่ยวบินร่วมกับสายการบินชั้นนำจากทั่วโลกอยู่ 22 สายการบิน  โดยล่าสุดบริษัทฯ ได้ทำการลงนามการให้บริการเที่ยวบินร่วมกับเซียะเหมินแอร์ไลน์ และในปี 2560 นี้ บริษัทฯ จะมีการลงนามข้อตกลงเทียวบินร่วมกับสายการบินเพิ่มเติมอีก 4 สายการบิน ซึ่งส่วนใหญ่ จะเป็นสายการบินแห่งชาติของประเทศในภูมิภาคเอเชีย ด้านการเพิ่มฝูงบิน ปัจจุบัน บริษัทฯ มีเครื่องบินในฝูงบิน 34 ลำ และมีแผนรับมอบเครื่องบินเพิ่มเติมในปี 2560 อีก 5 ลำ ได้แก่  เครื่องบินแบบเอทีอาร์ 72-600 จำนวน 2 ลำ และ เครื่องบินแบบแอร์บัส 319 อีกจำนวน 3 ลำ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีจำนวนเครื่องบินรวมทั้งสิ้น 39 ลำ ในส่วนการขยายธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนธุรกิจการบิน บริษัทฯ จะมีโครงการ อาทิ การสร้างโรงซ่อมอากาศยานเพิ่มเติมอีก 2 แห่ง คือ โรงซ่อมอากาศยานสุวรรณภูมิ และ โรงซ่อมอากาศยานสุโขทัย ที่จะสามารถรองรับการตรวจซ่อมอากาศยานได้ถึง ระดับ C-Check การพัฒนาสนามบินใหม่ ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้บริหารจัดการสนามบิน 3 แห่ง คือ สนามบินสมุย สนามบินสุโขทัย สนามบินตราด และมีแผนที่จะก่อสร้างและพัฒนาสนามบินอีก 2 แห่ง ซึ่งต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากหน่วยราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องก่อน สำหรับธุรกิจครัวการบิน BAC (Bangkok Air Catering) จะเปิดครัวการบินเพิ่มเติมอีก 2 แห่ง คือ ครัวการบินกรุงเทพ สาขาสนามบินภูเก็ต ซึ่งมีกำหนดเปิดให้บริการในไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ และครัวการบินกรุงเทพ สาขาสนามบินเชียงใหม่ ซึ่งมีกำหนดเปิดให้บริการภายในปี 2561 ตลอดจนธุรกิจอาหารแปรรูปภายใต้แบรนด์การค้า “กูร์เมท์พรีโม่” ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำการผลิตและแปรรูปอาหารเพื่อจัดจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมถึงให้บริการจัดเลี้ยงและบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งมีกำหนดเปิดให้บริการในไตรมาสที่ 4 ของปี 2560 นี้ ในส่วนการพัฒนาโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) โดยในปี 2560 บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการให้บริการและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นพันธกิจหลักควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ และเพื่อให้การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยปีนี้ บริษัทฯ จะมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนรอบสนามบินทั้ง 3 แห่ง ที่บริษัทฯ บริหาร คือ สนามบินสมุย สนามบินตราด และสนามบินสุโขทัย ตลอดจนจุดหมายปลายทางที่บริษัทฯ ทำการบินไป โดยเข้าไปสร้างความสัมพันธ์กับคนท้องถิ่น เข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน และช่วยเหลือและสนับสนุนชุมชนผ่านโครงการต่างๆ อาทิ โครงการสานพลังชุมชนเพื่อพ่ออย่างพอเพียงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โครงการเยาวชนต้นแบบ Blue Volunteers โครงการรณรงค์และสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมชุมชน โครงการค่ายสิ่งแวดล้อม และ โครงการค่ายยุวศิลปะ เป็นต้น” นายพุฒิพงศ์กล่าวเสริม

 

นายพรต เสตสุวรรณ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ส่วนการตลาด เผยถึงแผนการตลาดปี 2560 ว่า สำหรับแผนการตลาดของสายการบินฯ ในปีนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการขายและกระตุ้นยอดขาย  โดยใช้  กลยุทธ์สร้างแบรนด์ให้เข้มแข็งและเป็นที่รับรู้มากขึ้น ผ่านการจัดกิจกรรมในเชิงกีฬา (Sports Tourism) รวมทั้ง ร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชนที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจในการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยกิจกรรมเชิงกีฬาที่เราจะจัดในปี 2560 นี้ มีรายการวิ่ง “Bangkok Airways Boutique Series 2017” ใน 6 เส้นทางบินของสายการบินฯ จำนวน 6 รายการ การแข่งขันกอล์ฟเอเชี่ยนทัวร์รายการควีนส์คัพ บางกอกแอร์เวย์ส – เอสเอที สมุย กอล์ฟ ทัวร์นาเมนต์ 2560 ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ การจัดกิจกรรมจักรยานรายการ “Bangkok Airways Boutique Cycling Tour Powered by OCTO ในเส้นทางบินทั้งในประเทศและต่างประเทศของสายการบินฯ  การสนับสนุนรายการแข่งขันชกมวยไทยไฟต์ (Thai Fight) และสำหรับการสนับสนุนทีมฟุตบอลอาชีพในประเทศไทย ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนทีมฟุตบอลอาชีพ 4 ทีม ได้แก่ เชียงรายยูไนเต็ด เชียงใหม่เอฟซี กระบี่เอฟซี และ ลำปางเอฟซี และในปีนี้จะสนับสนุนเพิ่มอีก 2 ทีม คือ ตราดเอฟซี และเกษตรศาสตร์เอฟซี ส่วนกิจกรรมที่บริษัทฯ ร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อส่งสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น  อาทิ  โครงการ Thailand Wedding Destiny นำคู่รักที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลกจำนวน 9 คู่ เดินทางไปจัดงานแต่งงานในแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของประเทศไทย เช่น สมุย สุโขทัย ภูเก็ต และ กระบี่ งานตรุษจีนย้อนอดีตเมืองภูเก็ต งานอินเตอร์เนชั่นแนล บอลลูน เฟียสต้า 2560 ที่เชียงราย งานสงกรานต์ ม่วนต๋ามฮีตปี๋ใหม่เมือง ที่เชียงใหม่ และงานเทศกาลแสงสีเมืองฮอยอัน 2560”

 

“การจัดแคมเปญต่างๆในปีนี้ เราให้ความสำคัญกับลูกค้าเฉพาะกลุ่มมากขึ้น อาทิ แคมเปญ U Fare สำหรับกลุ่มนิสิตนักศึกษาและอาจารย์ ซึ่งเป็ญแคมเปญที่ต่อยอดมาจากปีที่แล้ว แต่มีการพัฒนาระบบให้สามารถดำเนินการสมัครและสำรองที่นั่งผ่านเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกและเป็นการขยายฐานการรับรู้ให้กว้างยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังมีแคมเปญบัตรโดยสารราคาพิเศษสำหรับกลุ่มลูกค้าต่างๆ อาทิ ข้าราชการ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และแคมเปญ Resident Card สำหรับกลุ่มลูกค้าที่อยู่ในจังหวัดหรือพื้นที่ใกล้เคียงกับสนามบินทั้ง 3 แห่งของบางกอกแอร์เวย์ส คือ เกาะสมุย สุโขทัย และตราด และเพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าชาวไทยทุกท่าน บางกอกแอร์เวย์สได้จัดแคมเปญพิเศษของปี “ลุ้นบินลัดฟ้าสู่ลอนดอนกับบางกอกแอร์เวย์ส” โดยจะจับฉลากนำผู้โชคดีเดินทางไปท่องเที่ยวในกรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร พร้อมชมการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีก ณ สนามสแตมฟอร์ด บริดจ์ ของเชลซี” นายพรต กล่าวเสริม

 

นายวรงค์ อิศรเสนา ณ อยธุยา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ส่วนขาย เปิดเผยถึงแผนการขายปี 2560 ว่า      “ในปีนี้ บางกอกแอร์เวย์ส จะยังคงมุ่งเน้นการกระตุ้นการขายในกลุ่มประเทศ CMLV กัมพูชา เมียนมาร์ สปป.ลาว และ เวียดนาม ซึ่งสายการบินฯ มองเห็นว่าประเทศเหล่านี้มีอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจที่ดี ซึ่งทั้ง 4 ประเทศนี้ถือเป็นจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวจากทวีปยุโรปและอเมริกานิยมเดินทางมา โดยปัจจุบันบางกอกแอร์เวย์ส มีให้บริการเที่ยวบินระหว่างกรุงเทพฯ และประเทศดังกล่าว กว่าวันละ 40 เที่ยวบิน (ไป-กลับ) และยังมีแผนที่จะเพิ่มเที่ยวบินหรือเส้นทางบินเชื่อมต่อเพิ่มเพื่อรองรับความต้องการในการเดินทางที่เพิ่มขึ้น  นอกเหนือจากกลุ่มประเทศดังกล่าวแล้ว ยังให้ความสำคัญกับกลุ่มลูกค้าจากประเทศจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าจากมณฑลที่เป็นเขตอุตสาหกรรม อาทิ กวางโจว เฉินตู ฉงชิ่ง ซึ่งถือเป็นตลาดที่มีกำลังในการซื้อสูง ปัจจุบัน บริษัทฯ ให้บริการเที่ยวบินตรงระหว่างสมุย–เฉินตู และ สมุย-กวางโจว และมีแผนที่จะเปิดให้บริการเที่ยวบินตรงจากสมุยไปยังเมืองสำคัญต่างๆ ในประเทศจีนเพิ่มมากขึ้น รวมทั้ง มีแผนที่จะเข้าร่วมงานเทรดโชว์ (Trade Show) ตามมณฑลต่างๆ ที่มีศักยภาพของประเทศจีน เพื่อขยายฐานลูกค้าอีกด้วย บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับตลาดในทวีปอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น ยุโรป อเมริกา แอฟริกาใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในแถบอเมริกาใต้ ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อค่อนข้างสูง ปัจจุบัน สายการบินฯ ได้ทำการแต่งตั้งตัวแทนการขายในหลายประเทศ อาทิ ประเทศบราซิล ประเทศแอฟริกาใต้ และกำลังมองหาตัวแทนการขายเพิ่มเติมในประเทศเม็กซิโก ประเทศคาซัสสถาน และ ประเทศอุซเบกิซสถาน ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังจะเข้าร่วมงาน   เทรดโชว์ (Tradeshow) ที่สำคัญๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยเฉพาะงานเทรดโชว์ (Trade Show) ในกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาจีน และ ภาษารัสเซียเป็นหลักเพิ่มขึ้นด้วย”

 

“แผนการขายในประเทศ บริษัทฯ มีแผนออกโปรโมชั่นบัตรโดยสารราคาพิเศษในปี 2560 เพื่อกระตุ้นให้เกิดการขายล่วงหน้ามากขึ้น อาทิ โปรโมชั่นเที่ยวปีไก่ไปใหนก็ชิค โปรโมชั่นอัศจรรย์ปีใหม่ไปใหนก็แฮปปี้ โปรโมชั่นรักล้นใจไปกับ PG เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังวางแผนออกบูธจำหน่ายบัตรโดยสารราคาพิเศษตลอดทั้งปี เช่น งานเที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก ในเดือนกุมภาพันธ์และสิงหาคม งานไทยเที่ยวไทย ในเดือนมีนาคม และงานท้าเที่ยวไทยไปสมุย ในเดือนพฤศจิกายนอีกด้วย” นายวรงค์ กล่าวเสริม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *