สวนดอก จัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 การดูแลผู้ป่วยประคับประคอง เน้นสร้างศักยภาพ และพัฒนาระบบให้ยั่งยืน

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  จัดประชุมวิชาการเรื่องการดูแลผู้ป่วยประคับประคอง สวนดอก ครั้งที่ 8 เรื่องเคล็ดลับ และเทคนิคในการดูแลแบบประคับประคองที่คลอบคลุม (Tips & Tricks in Comprehensive Palliative Care)  เพื่อให้บุคลากร  ทีมสุขภาพในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่และโรงพยาบาลเครือข่าย 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน  ได้พัฒนาศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองและผู้ป่วยระยะสุดท้าย  มีโอกาสนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  แนวคิด นวัตกรรม เทคโนโลยี  และผลการวิจัยการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง  เพื่อให้ผู้ป่วย  ผู้รับบริการ ได้รับการดูแลตามสิทธิผู้ป่วย และมีความพึงพอใจในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองต่อไป   เมื่อวันพฤหัสบดี ที่  23  กุมภาพันธ์  2560 เวลา 08.30น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะแพทยศาสตร์ 50 ปี โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นพ.บรรณกิจ  โลจาภิวัฒน์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เป็นประธานในพิธี

ผศ.พญ.สหัทยาไพบูลย์วรชาติหัวหน้าศูนย์การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดเผยว่าการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ มีระบบการดูแลแบบประคับประคองที่ต่อเนื่อง ประกอบด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพและมีระบบการดูแลต่อเนื่องจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่สู่โรงพยาบาลเครือข่ายสุขภาพ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน  เพื่อให้ผู้ป่วยและครอบครัวได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยการพัฒนาที่ต่อเนื่องนั้น ส่งผลให้บุคลากรทั้งในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่และเครือข่ายโรงพยาบาล  มีความรู้และเข้าใจในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองและระยะสุดท้ายรวมถึงครอบครัวและผู้ดูแลผู้ป่วย  รวมถึงมีการพัฒนาต่อยอดการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองและระยะสุดท้ายมีความก้าวหน้าและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาความรู้คณะกรรมการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองรวมทั้งการสร้างเครือข่ายทีมสุขภาพในการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองให้เข้มแข็งอย่าง  อันจะส่งผลให้การส่งต่อและการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองและระยะสุดท้ายจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่สู่ชุมชน  มีความต่อเนื่องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ต่อยอดความรู้ใหม่  นำไปสู่การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองและระยะสุดท้ายที่ต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

ดังนั้นคณะกรรมการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองและระยะสุดท้ายจึงจะจัดโครงการ Suandok Palliative Care Day  ครั้งที่  8  ซึ่งประกอบด้วย การประชุมวิชาการ เรื่องการบรรเทาทุกข์ทรมานการดูแลหลังการสูญเสีย รวมถึงการนำเสนอผลงานและกิจกรรมที่ได้พัฒนาต่อยอดเพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน  และเรียนรู้พัฒนาการใหม่ๆในการดูแลผู้ป่วย  อันจะนำไปสู่การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองและระยะสุดท้ายส่งผลให้ผู้ป่วยและครอบครัวได้รับการดูแลที่เหมาะสมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *