BOI เชียงใหม่ นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน และสถานการณ์การค้าชายแดนจังหวัดเชียงราย

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 หรือ BOI เชียงใหม่ โดยนางอรพิน สวัสดิ์พานิช ผู้อำนวยการ นำคณะสื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมชมกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน และสังเกตการณ์สถานการณ์การค้าชายแดน อำเภอเชียงแสน และแม่สาย รวมทั้งความคืบหน้าเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย และเยี่ยมชมศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน OSS เขตพัฒนาเศรษฐกิจ ระหว่างวันที่ 1 – 2 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา

 

dsc_3292-copyโดยการเดินทางวันแรก จุดแรกเยี่ยมชมด่านศุลกากรเชียงแสน สังกัดสำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 มีภารกิจหลัก คือจัดเก็บรายได้ศุลกากรและรายได้หน่วยงานอื่นๆ เช่น สรรพากร สรรพสามิตและท้องถิ่น ป้องกันและปราบปรามการลักลอบหรือหลีกเลี่ยงหนีภาษีศุลกากร ส่งเสริมการค้าต่างประเทศและการผลิตส่งออก ด้วยมาตรการทางภาษีอากร รวมทั้งการส่งเสริมการขนส่งทางบก ทางเรือ และทางอากาศ ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการขนส่งของจีนกับอาเซียนและเอเชียใต้ ส่วนภารกิจรองได้แก่ การส่งเสริมการท่องเที่ยว และพัฒนาระบบบริการแบบสากล การร่วมดำเนินการทำแผนยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย การผลักดันโครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรอินทรีย์เพื่อส่งออก การผลักดันโครงการแก้ปัญหาความยากจน ด้วยการส่งเสริมให้จัดตั้ง “เขตปลอดอากร เพื่อการพาณิชยกรรม และประกอบอุตสาหกรรม SME” ในเขตเศรษฐกิจการค้าชายแดนเชียงแสน ส่งเสริมให้ท่าเรือเชียงแสนเป็น HUB การขนส่งทางน้ำและทางบกของจังหวัดเชียงใหม่ และส่งเสริมเอกชนลงทุนสร้างเรือสินค้าและท่าเรือเพื่อขนส่งด้วยตู้คอนเทนเนอร์ในลำน้ำโขง ปัจจุบันประเทศไทยส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านด่านศุลกากรเชียงแสนเป็นอันดับ 1 โดยในปีนี้มีมูลค่าการส่งออกลดลงจากปีที่ผ่านมากว่า 70% จากปัญหาการสู้รบตามแนวชายแดนระหว่างรัฐบาลพม่าและชนกลุ่มน้อยชาวว้า ทำให้ผู้ประกอบการไม่ไว้วางใจในสถานการณ์ดังกล่าว และเลือกใช้ช่องทางการขนส่งทางอื่นทดแทน คาดว่าหากปัญหาดังกล่าวคลี่คลายลงแล้ว มูลค่าการค้าชายแดนก็จะกลับมาเป็นปกติ

 

dsc_3302-copyต่อมาเยี่ยมชม บริษัท สินสมนึก จำกัด หรือปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ทีซีซี ห้าเชียง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ด้านการขนถ่ายสินค้าสำหรับเรือเดินทะเล ประกอบกิจการท่าเรือห้าเชียง รองรับการเดินเรือสินค้าในแม่น้ำโขง โดยมีการพัฒนาที่ดินว่างเปล่าริมฝั่งแม่น้ำโขง ก่อสร้างท่าเทียบเรือชนิดทางลาดลงไปในแม่น้ำ จำนวน 2 ท่า สร้างอาคารสำนักงาน ลานคอนกรีตสำหรับจอดรถบรรทุกสินค้า วางระบบท่อสำหรับขนถ่ายน้ำมันขนาด 3 นิ้ว ความยาวประมาณ 28 เมตร ตั้งอยู่ในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ ให้บริการขนถ่ายสินค้าให้กับเรือสินค้าที่มาจากต่างประเทศตามเส้นทางลำน้ำโขง ได้แก่ เรือสินค้าจากประเทศจีน ซึ่งมีต้นทางจากเมืองจิงหง มณฑลยูนนาน ห่างจากที่ตั้งโครงการไปประมาณ 344 กิโลเมตร และเรือสินค้าจากประเทศลาว โดยมีสินค้าผ่านท่าที่สำคัญ คือ สินค้าขาเข้า ได้แก่ ผลิตผลทางการเกษตร เช่น ทับทิม เมล็ดทานตะวัน กระเทียม แอปเปิ้ล ดอกไม้เพลิง หินประดับ ส่วนสินค้าขาออก ได้แก่ น้ำตาลทราย น้ำมันปาล์ม เครื่องดื่ม ไก่แช่แข็ง น้ำมันเชื้อเพลิง และวัสดุก่อสร้าง

 

จากนั้นคณะได้สำรวจสถานการณ์การค้าการลงทุนชายแดนตลาดแม่สาย – ท่าขี้เหล็ก ซึ่งอำเภอแม่สายตั้งอยู่เหนือสุดของประเทศ ติดต่อกับเมืองท่าขี้เหล็กของประเทศพม่า มีแม่น้ำสายเป็นพรมแดนธรรมชาติ เป็นจุดผ่านแดนที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาเที่ยวซื้อหาพลอยและสินค้าราคาถูกที่หลั่งไหลมาจากประเทศจีน นอกจากนี้แม่สายยังเป็นจุดเริ่มเดินทางไปยังเมืองเชียงตุงและสิบสองปันนาของจีนอีกด้วย ส่วนท่าขี้เหล็กเป็นจังหวัดชายแดนของพม่า เป็นแหล่งจำหน่ายสินค้านานาชนิด ประเภทอัญมณี พลอยสี ทับทิม หยก เครื่องใช้ไฟฟ้าราคาถูกจากประเทศจีน อาหารทะเลแห้ง สุรา และบุหรี่ เป็นต้น

 

dsc_3371-copyการเดินทางวันที่สอง คณะได้เยี่ยมชมศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน OSS เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย ตั้งอยู่ภายในบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงราย ตั้งขึ้นจากนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งมั่นพัฒนาพื้นที่บริเวณชายแดนที่เชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการค้าและการลงทุน และที่สำคัญเพื่อการเตรียมพร้อมรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) จึงได้กำหนดให้ตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษขึ้นรวม 10 พื้นที่ ได้แก่ ตาก สระแก้ว ตราด มุกดาหาร สงขลา เชียงราย หนองคาย นครพนม กาญจนบุรี นราธิวาส โดยรัฐบาลมีมาตรการสนับสนุนและส่งเสริมต่างๆ ทำการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การให้สิทธิประโยชน์ ทั้งที่เป็นภาษี และไม่ใช่ภาษี ตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) และมาตรการอำนวยความสะดวกอื่นๆ

 

dsc_3381-copyโดยศูนย์ OSS เขตเศรษฐกิจพิเศษ ให้บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตต่างๆ รวมถึงการรับเรื่องการขอใบอนุญาตบางประเภท เช่น การขอรับการส่งเสริม การให้คำแนะนำด้านการลงทุน การขอใบอนุญาตโรงงาน การขึ้นทะเบียนกองทุนประกันสังคม การอนุมัติอนุญาตในเรื่องการจดทะเบียนนิติบุคคล การขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว การขอมีเลขประจำตัวภาษีอากร การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ เป็นต้น โดยเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาราชการ เฉพาะวันพุธของทุกสัปดาห์จะมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลเชิงลึกตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง ผู้สนใจรับบริการ สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 053 – 150181 หรือ E-mail : chiangrai-sez@moi.go.th และ www.starproplus.com

 

dsc_3390-copyสำหรับจุดสุดท้ายคณะเดินทางเยี่ยมชม บริษัท เอสพีเอ็น ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำพริกชนิดต่างๆ ภายใต้แบรนด์แม่ยุพิน มานานกว่า 30 ปี ตั้งอยู่ที่อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน จนเมื่อผลิตภัณฑ์เริ่มเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น รุ่นลูกของแม่ยุพิน ได้แก่ คุณสิรพิม จีฟู จึงมีความต้องการขยายธุรกิจเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า และเพื่อให้กระบวนการผลิตมีมาตรฐาน จึงได้ยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เอสพีเอ็น ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558

 

 

 

dsc_3339-copy

นางอรพิน สวัสดิ์พานิช

ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1

dsc_3291-copy

dsc_3293-copy

dsc_3327-copy

dsc_3374-copy

dsc_3406-copy

dsc_3412-copy

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *