“เชฟรอน – คีนัน” ผนึก มทร. ล้านนา ตั้ง TVET Hub ภาคเหนือยกระดับทักษะแรงงาน

เชฟรอน – คีนัน ผนึก มทร. ล้านนา เดินหน้ายกระดับองค์ความรู้พัฒนาทักษะนักศึกษาอาชีวะ จัดตั้งศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ (TVET Hub) ภาคเหนือ เป็นศูนย์กลางเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร        ตอบโจทย์ความต้องการผู้ประกอบการภาคเอกชน ลุยเฟสแรกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ก่อนขยายหลักสูตรป้อนกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารในปีหน้า

 

dsc_1327-copy           นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  กล่าวถึงการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทยตามนโยบาย “Thailand 4.0” ของรัฐบาล หัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนอยู่ที่การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพ ดังนั้นโจทย์สำคัญจึงอยู่ที่การพัฒนาศักยภาพคนและผลิตแรงงานที่มีทักษะเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อรองรับความต้องการของโรงงานอุตสาหกรรมที่หันมาใช้เทคโนโลยีระบบหุ่นยนต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตมากขึ้น

 

 

 

dsc_1276-copy            ขณะเดียวกันจังหวัดเชียงใหม่มุ่งเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจตามแผน “จังหวัด 4.0” ที่เน้นบูรณาการของคน        ในพื้นที่ทุกภาคส่วนทั้งภาคอุตสาหกรรม เอกชน การศึกษา และภาคประชาสังคม เพื่อผสานพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือให้เป็นศูนย์กลางเมืองนวัตกรรมเกษตรและอาหาร

 

 

 

 

 

dsc_1277-copy            นายทวนทองกล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องจากปัจจุบันยังมีเสียงสะท้อนจากผู้ประกอบการเกี่ยวกับปัญหาแรงงานที่จบการศึกษาออกมายังมีคุณสมบัติหรือทักษะไม่ตรงตามที่ภาคธุรกิจต้องการ การร่วมมือกับภาคเอกชนอย่างบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และพันธมิตรสถาบันคีนันแห่งเอเซีย จะช่วยเสริมสร้างทักษะของแรงงานให้ตรงกับความต้องการของภาคธุรกิจได้มากขึ้น

 

 

 

 

dsc_1265-copy            ขณะที่ นายอาทิตย์ กริชพิพรรธ ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด กล่าวว่า จากนโยบายของเชฟรอนที่ให้ความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพ “คน” แบบยั่งยืน และเพื่อมีส่วนร่วมในการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ผ่านการพัฒนาศักยภาพแรงงานวิชาชีพที่มีทักษะฝีมือและพื้นฐานด้านสะเต็ม (STEM) ที่สามารถต่อยอดกระบวนการคิด วิเคราะห์ ให้คนมีแนวคิดด้านนวัตกรรม เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรมยุคใหม่ ทั้งยังสามารถเชื่อมโยงกับการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง

 

 

dsc_1274-copyดังนั้น “โครงการ Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” จึงได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) จัดตั้ง “TVET Hub” ภาคเหนือ ทำหน้าที่ผลิตและพัฒนาแรงงานที่มีทักษะฝีมือตรงตามความต้องการภาคอุตสาหกรรม โดยแห่งแรกจัดตั้งขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยช่วงแรกเป็นหลักสูตรพัฒนาศักยภาพแรงงานตอบสนองความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน และในปีหน้าจะขยายหลักสูตรการพัฒนาทักษะป้อนอุตสาหกรรมท้องถิ่นมากขึ้น คือ อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ถือเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ

 

dsc_1261-copy            นายอาทิตย์อธิบายเพิ่มเติมว่า แนวทางการดำเนินการของ TVET Hub จะมี 3 รูปแบบ ประกอบด้วย 1) ภาคอุตสาหกรรมเป็นตัวขับเคลื่อน 2) มหาวิทยาลัยเป็นตัวขับเคลื่อน และ 3) ภาคธุรกิจหรือผู้ประกอบการเป็นผู้ขับเคลื่อน โดยจะขึ้นอยู่กับความพร้อมในแต่ละพื้นที่ แต่สำหรับกรณีของภาคเหนือจะมี มทร.ล้านนา เป็นผู้ขับเคลื่อน เพราะมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากร สถานที่ อุปกรณ์ และมีความเข้าใจบริบทและสภาพสังคมอย่างแท้จริง ทั้งเป็นแกนนำสำคัญในการ สานต่อโครงการและสร้างประโยชน์อย่างยั่งยืน

 

 

 

dsc_1262-copy            ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กล่าวว่า บทบาทของ TVET Hub ประจำภาคเหนือที่ มทร. ล้านนาบริหารจัดการ นอกจากการเป็นศูนย์กลางการประสานงานร่วมกับอุตสาหกรรม – โรงเรียนเครือข่ายและครู ยังทำหน้าที่เป็นแหล่งฝึกฝนทักษะและอบรมบุคลากรของโรงเรียนเครือข่าย ขณะเดียวกันยังเป็น “ศูนย์กลางการวิจัย” ด้านกระบวนการเรียนการสอน คู่มือครู (courseware) เพื่อนำไปใช้สำหรับการเรียนการสอนในโรงเรียน

 

 

 

dsc_1263-copy            “จุดเด่นของ TVET Hub คือ การสร้างครูประจำ Hub ที่ได้ผ่านการฝึกปฏิบัติจริงในโรงงาน เพื่อทดแทนครู        ในโรงเรียน ทำให้ครูในโรงเรียนได้มีโอกาสออกมาเรียนรู้และฝึกฝนในโรงงานได้ นอกจากนี้ TVET Hub ยังเป็นเสมือน สเตชั่นที่มีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือ ตั้งแต่การเขียนแบบ จนถึงขึ้นรูปผลิต เพื่อให้นักเรียนหรือครูฝึกจะฝึกฝนได้จริง” อธิการบดี มทร.ล้านนากล่าว

 

 

 

 

 

dsc_1259-copy            นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานสถาบันคีนันแห่งเอเซีย กล่าวว่า สถาบันคีนันในฐานะผู้บริหารโครงการ Chevron Enjoy Science ซึ่งเป็นการผสานงานกับภาคี 4 ฝ่ายภาครัฐ เอกชน  อุตสาหกรรม สถาบันการศึกษา ทั้งไทยและต่างประเทศ ซึ่งเล็งเห็นว่าปัญหาของภาคศึกษาอาชีวะไทย ซึ่งถือเป็นแหล่งสร้างแรงงานที่สำคัญ คือ การขาดครูที่เก่งมีประสบการณ์ อุปกรณ์ที่ทันสมัย รวมถึงความเชื่อมโยงกับสถานประกอบการ

 

ทั้งนี้การดำเนินโครงการ TVET Hub จะช่วยสร้างพื้นฐานที่แข็งแรงของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งครู อุปกรณ์ และองค์ความรู้ ที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและตรงกับความต้องการของสถานประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ และการดำเนินการพัฒนา “คน” ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ก็สามารถเดินหน้าไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากความพร้อมของภาคีทั้ง 4 ฝ่าย ในการร่วมสนับสนุนดำเนินการต่างๆ ทั้งจัดอบรม จัดทำหลักสูตรที่ตอบโจทย์แต่ละภาคอุตสาหกรรม เป็นต้น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *