สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ และเสวนาปลูกต้นไม้ในหัวใจคน เพื่อองค์ มหาราชินี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ และ เสวนา “ปลูกต้นไม้ในหัวใจคน เพื่อ องค์มหาราชินี” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 และสร้างจิตสำนึกทุกภาคส่วนให้เห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
550759นางดวงมาลย์ ศรีกิจวิไลกุล ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เปิดเผยว่า สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้มีพระราชเสาวนีย์ให้ประชาชนทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของป่าและน้ำ โดยเน้นให้ช่วยกันดูแลรักษา ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม เนื่องจากป่าไม้เป็นต้นกำเนิดสำคัญของแหล่งน้ำในประเทศ ประกอบกับ ปัจจุบันโลกกำลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น ส่งผลให้เกิดภัยธรรมชาติ อาทิ ปัญหาภัยแล้ง วิกฤติหมอกควัน อุทกภัย เป็นต้น ทั้งนี้เนื่องจากทรัพยากรป่าไม้ได้ถูกทำลายเป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่การปลูกต้นไม้ ตลอดจนบำรุงรักษาเพื่อสร้างความสมดุลทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
550763จากปัญหาดังกล่าว สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จึงได้จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน สนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดูแลพื้นที่สีเขียว สร้างจิตสำนึกและให้ประชาชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน รวมถึงส่งเสริมให้เกิดความรู้และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารในการพัฒนาอนุรักษ์ต้นน้ำและพื้นที่สีเขียวตามแนวคิด “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรักษา” และเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 โดยจัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 11 สิงหาคม 2559 โดยภาคเช้าเวลา 10.00 น. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 ภาครัฐ เอกชน สื่อมวลชน อป.มช. และเครือข่ายกลุ่มเยาวชน นักเรียน นักศึกษา จะร่วมกัน ปลูกต้นไม้ ณ บริเวณหน้าวัดเจ็ดยอด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนภาคบ่าย เวลา 13.30 น. ได้กำหนดจัดเสาวนา “ปลูกต้นไม้ในหัวใจคน เพื่อองค์มหาราชินี” ณ ห้องส่งโทรทัศน์ NBT เชียงใหม่ ผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย ผู้แทนสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ผู้แทนองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ผู้ประสานงานเครือข่ายเชียงใหม่เขียวสวยหอม และตัวแทนเครือข่ายเยาวชนจากโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ ดำเนินการเสวนาโดย นายสุรชัย เงินคำคง ผู้ประกาศ NBT เชียงใหม่

 

ข่าว/ภาพ :  คุณธนวันต์ ชุมแสง  สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

550764

550762

550761

550766

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *