อำเภอแม่เจ่มขับเคลื่อน “แม่แจ่มโมเดลพลัส” พลิกฟื้นผืนป่าสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

อำเภอแม่เจ่ม พร้อมด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลในอำเภอแม่แจ่ม รวมพลังประชารัฐจับมือภาคการศึกษา ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม  ขับเคลื่อน แม่แจ่มโมเดลพลัส แก้ปัญหาหมอกควันและไฟป่า เดินหน้าพลิกฟื้นผืนป่าสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เครือเจริญโภคภัณฑ์ร่วมสร้างระบบน้ำ ส่งเสริมพืชทางเลือกที่ตอบโจทย์รายได้แก่เกษตรกรควบคู่ไปกับการดูแลป่า พร้อมสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ภูมิสารสนเทศ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน แม่แจ่มโมเดลพลัส

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคมที่ผ่านมา ณ หอประชุมใหญ่โรงเรียนแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ นายทศพล เผื่อนอุดม นายอำเภอแม่แจ่ม เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลในอำเภอแม่แจ่ม คณะกรรมการร่วมภาคเอกชนเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด บริษัทเจริญโภคภัณฑ์ โปรดิ๊วส จำกัด และภาคประชาสังคม ร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการแก้ปัญหาป่าไม้กับชุมชนและหมอกควันไฟป่าอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วม เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และระดมสรรพกำลังในการแก้ปัญหาป่าไม้กับชุมชนและหมอกควันไฟป่าอำเภอแม่แจ่ม โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ร่วมสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วม อำเภอแม่แจ่ม เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการจัดการแก้ปัญหาหมอกควันและไฟป่า

แม่แจ่มโมเดลนายทศพล เผื่อนอุดม กล่าวว่า บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการแก้ปัญหาป่าไม้กับชุมชนและหมอกควันไฟป่าอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วม อำเภอแม่แจ่ม (แม่แจ่มโมเดลพลัส) เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการร่วมกันแก้ปัญหาป่าไม้กับชุมชนและหมอกควันไฟป่าอย่างยั่งยืน เรียกว่า แม่แจ่มโมเดลพลัส ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการจัดการป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน (เขาหัวโล้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาหมอกควัน และหยุดยั้งปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าต้นน้ำในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยจะนำร่องดำเนินการก่อนได้อย่างทันทีใน ๑๕ หมู่บ้าน ซึ่งมีการจัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือดังกล่าวเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ภายใต้บันทึกข้อตกลงดังกล่าว มีสาระสำคัญประกอบด้วย การสนับสนุนการสร้างความเข้าใจกับทุกภาคส่วน การส่งเสริมการจัดระเบียบคนและพื้นที่ การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาป่า การส่งเสริมสนับสนุนการฟื้นฟูระบบนิเวศ การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ การส่งเสริมสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน

แม่แจ่มโมเดลในการนี้ คณะกรรมการบูรณาการแก้ปัญหาป่าไม้กับชุมชนและหมอกควันไฟป่าอำเภอแม่แจ่มดำเนินการจัดตั้งภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วม อำเภอแม่แจ่ม ขึ้น ด้วยการสนับสนุนของ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ซึ่งศูนย์ภูมิสารสนเทศนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์แม่แจ่มโมเดลพลัส โดยจะมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการติดตามประเมินผลในพื้นที่อำเภอแม่แจ่มให้มีความเป็นเอกภาพ ช่วยให้การจัดทำข้อมูลแผนที่จำแนกการใช้ประโยชน์ป่าไม้ที่ดินรายแปลง สามารถนำไปใช้กำหนดพื้นที่ดินประเภทต่าง  ได้แก่ ป่าอนุรักษ์ดินและน้ำ ป่าชุมชน ที่ทำกิน และป่าเศรษฐกิจชุมชน ตลอดจนที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

แม่แจ่มโมเดลนายจอมกิตติ ศิริกุล ผู้บริหารโครงการพิเศษ ประจำสำนักประธานกรรมการเครือเจริญโภคภัณฑ์กล่าวว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์มีความตั้งใจจริงในการแก้ปัญหาหมอกควันและไฟป่า ซึ่งเข้าร่วมเป็นภาคีของแม่แจ่มโมเดลมาตั้งแต่ต้น ที่ผ่านมามีการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมร่วมกับภาครัฐ และภาคประชาสังคมในอำเภอแม่แจ่ม ในการแก้ปัญหาหมอกควันและไฟป่า เช่น การนำร่องโครงการหมู่บ้านปลอดเผา ๑๐๐% ณ ตำบลบ้านทับ จำนวน ๑,๕๐๐ ไร่ ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ และในก้าวต่อไปของการแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่าและพลิกฟื้นฝืนป่าอำเภอแม่แจ่มสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามยุทธศาสตร์ แม่แจ่มโมเดลพลัส นั้น มีการวางแผนที่จะสร้างระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน อันได้แก่ ระบบน้ำ ควบคู่ไปกับการสร้างอาชีพในรูปแบบของวิสาหกิจชุมชน หรือ Social Enterprise  โดยอยู่ระหว่างการศึกษาหาพืชทางเลือกเพื่อทดแทนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งจะนำร่องลดพื้นที่การปลูกข้าวโพด และสร้างความยั่งยืนด้านอาชีพแก่เกษตรกรเป็นโครงการแรก ณ บ้านกองกาย ตำบลบ้านทับอำเภอแม่แจ่ม

แม่แจ่มโมเดลนอกจากนี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ร่วมสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วม อำเภอแม่แจ่ม ด้วยเห็นความสำคัญของศูนย์ฯ ดังกล่าว ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญในการจัดการแก้ปัญหาหมอกควันและไฟป่าในอำเภอแม่แจ่ม ทั้งนี้เครือเจริญโภคภัณฑ์เชื่อมั่นว่า ยุทธศาสตร์แม่แจ่มโมเดลพลัส ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน จะเป็นมิติใหม่ในการพัฒนา อันจะทำให้ได้พื้นที่ป่ากลับคืนมา เพิ่มพื้นที่ป่า แก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน พัฒนาแหล่งน้ำ และสร้างอาชีพอย่างยั่งยืนให้กับชุมชนต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *