สำนักชลประทานที่ 1 แถลงผลการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบน ปี 2558/59

สถานการณ์น้ำในปี 2558 พบว่าปริมาณฝนที่ตกในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน (ลุ่มน้ำปิงตอนบน) มีปริมาณฝนสะสมวัดได้เท่ากับ 741.0 มิลลิเมตร น้อยกว่าค่าเฉลี่ยปกติของปริมาณฝนสะสมทั้งปีที่มีค่าเท่ากับ 1,060.30 มิลลิเมตร อยู่ร้อยละ 30.11 ส่งผลให้ปริมาณน้ำท่าในแม่น้ำปิงที่ตรวจวัดที่สะพานนวรัฐ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (สถานี P.1) มีปริมาณน้ำรายปี เท่ากับ 332.91 ล้านลูกบาศก์เมตรน้อยกว่าค่าเฉลี่ยปกติของปริมาณน้ำท่าสะสมทั้งปีที่มีค่าเท่ากับ 1,784.02 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งน้อยที่สุดจากการรวบรวมสถิติตั้งแต่ปี 2464 ถึงปัจจุบัน (น้อยสุดรอบ 95 ปี)

 

DSC_4926 copy            จากสถานการณ์ดังกล่าว สำนักงานชลประทานที่ 1 จึงได้วางแผนบริหารจัดการน้ำในสภาวะวิกฤติเป็นภาพรวมของลุ่มน้ำปิงตอนบน โดยมีแหล่งเก็บกักน้ำหลัก คือ เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ที่มีปริมาณน้ำสามารถใช้การได้เท่ากับ 61 ล้านลูกบาศก์เมตร (ณ เดือนมกราคม 2559) โดยจัดสรรน้ำให้กับพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบน (จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน)ตลอดช่วงฤดูแล้งในปริมาณ 35 ล้านลูกบาศก์เมตร และได้กำหนดหลักการวางแผนบริหารจัดการน้ำโดยพิจารณาจาก 1) การวิเคราะห์สมดุลน้ำ ระหว่าง ความต้องการใช้น้ำในทุกกิจกรรม (Demands) กับ ปริมาณน้ำที่สามารถจัดสรรให้ได้ (Supply) ซึ่งจะต้องส่งน้ำให้ใช้อย่างประหยัด 2) การส่งน้ำแบบขั้นบันได – เติมน้ำหน้าฝายแต่ละแห่ง (จำนวน 10 แห่ง) ในแม่น้ำปิง ส่งน้ำให้กับพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน และ 3) จัดทำแผนการส่งน้ำแบบรอบเวร – กำหนดเวลาการส่งน้ำสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ช่วงวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ และจะเปิดให้ใช้น้ำในแต่ละพื้นที่พร้อมกันในช่วงตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี โดยวางแผนส่งน้ำจากเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2559 (26 รอบเวร)

 

DSC_4912 copy            ทั้งนี้ ได้ดำเนินการประชุมชี้แจงอย่างต่อเนื่อง เพื่อทำความเข้าใจถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่และทำข้อตกลงร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วนและหน่วยราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ในการบริหารจัดการน้ำต้นทุนที่มีอยู่อย่างจำกัดในช่วงฤดูแล้ง เพื่อการอุปโภค-บริโภคของประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำ (จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน) เป็นลำดับแรก และได้ขอความร่วมมือจากกลุ่มผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วนในการปฏิบัติตามแผนการจัดสรรน้ำที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด (รับน้ำตามรอบเวรของตนเอง)

 

 

 

DSC_4921 copy            ผลการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง ปี 2558/59 ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานชลประทานที่ 1 พบว่าได้จัดสรรน้ำให้กับพื้นที่การเกษตรในเขตชลประทานให้สามารถทำการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง 267,625 ไร่ (สูงกว่าแผนที่กำหนดไว้ 227,241 ไร่ เท่ากับ 45,232 ไร่) และส่งน้ำให้กับสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าจากแม่น้ำปิงในเขตอำเภอดอยหล่อ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอเวียงหนองล่อง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน จำนวน 10 สถานี ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่ประสบภัยแล้ง จำนวน 13,223 ไร่ โดยมีการประสานงานร่วมกันระหว่างฝ่ายปกครอง ทหาร ผู้นำชุมชน และได้รับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำระยะไกลจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 (จังหวัดลำปาง)

 

DSC_4915 copy            นอกจากนี้ สำนักงานชลประทานที่ 1 ได้จัดสรรน้ำให้กับภาคการอุปโภค-บริโภค สำหรับใช้ผลิตน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน จำนวน 11 สถานี รวมปริมาณน้ำประมาณ 17.50 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถส่งน้ำให้กับผู้รับบริการของการประปาส่วนภูมิภาค จำนวนประมาณ 114,700 ราย โดยไม่ขาดแคลนน้ำใช้ตลอดฤดูแล้งที่ผ่านมา รวมทั้งได้ส่งน้ำลงแม่น้ำปิงเพื่อรักษาระบบนิเวศและควบคุมคุณภาพน้ำให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตลอดฤดูแล้ง ปี 2558/59 ด้วย

 

 

DSC_4924 copy

DSC_4917 copy

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *