SIPA เชียงใหม่ จับมือ SME Bank จัดโครงการสินเชื่อ SMEs บัญชีเดียว

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สาขาเชียงใหม่ หรือ SIPA เชียงใหม่ จับมือ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank) จัดงานสัมมนา “โครงการสินเชื่อ SMEs บัญชีเดียว” วงเงินสินเชื่อรวม 10,000 ล้านบาท ณ ห้องประชุม CGV1 ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559

 

DSC_7077 copyนายศราวุธ เลาหะวิสุทธิ์ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สาขาเชียงใหม่ กล่าวว่า “SIPA มีโครงการ/มาตรการในการสนับสนุนผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยดำเนินการต่อเนื่องปีนี้เป็นปีที่ 3 ซึ่งยอดสินเชื่อที่ได้รับการอนุมัติจาก SME Bank ที่ผ่านการรับรองจาก SIPA จำนวน 40 ราย มีมูลค่ากว่า 140,000,000 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านบาท)”

 

 

 

 

DSC_7079 copyนายสุเมธ อนุสิทธิ์ศุภการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้รับผิดชอบสายงานสาขา 1 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank) กล่าวว่า “โครงการสินเชื่อ SMEs บัญชีเดียว และการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุน เป็นความร่วมมือของกรมสรรพากร สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือ SME Development Bank วัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อสนับสนุนแหล่งเงินทุนแก่ผู้ประกอบการ SMEs พร้อมกับเสริมและพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจให้ทันกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะจังหวัดที่มีแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างจังหวัดเชียงใหม่”

 

ด้านนายธงชัย ชาญสุกิจเมธี สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1 กล่าวว่า “มาตรการภาษีบัญชีชุดเดียว เป็นการสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 595 พ.ศ. 2558 กำหนดให้นิติบุคคลจดแจ้งการทำบัญชี และงบการเงินให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ (บัญชีเล่มเดียว) จะได้รับสิทธิในการเข้าร่วมโครงการสินเชื่อ SME บัญชีเดียว โดยผ่านพันธมิตรคือ SIPA ที่จะสนับสนุนการนำซอฟต์แวร์และ IT ให้กับผู้ประกอบการนำไปใช้ อีกทั้งยังสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการนำระบบ e-payment มาใช้ ซึ่มีส่วนในการส่งเสริมให้การทำธุรกรรม และการบริหารเงินของผู้ประกอบการเป็นไปอย่างรวดเร็ว คล่องตัว และเกิดประสิทธิภาพอันจะส่งผลสำเร็จต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมอีกด้วย”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *