จังหวัดเชียงใหม่ประชุมวางการบริหารจัดการแผนงานที่เป็นระบบ เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการแผนงานด้วยระบบเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน เพื่อนำข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนมาวิเคราะห์ และจัดทำแผนปฏิบัติการ เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 25 62  ที่โรงแรมเมอเคียว จังหวัดเชียงใหม่ นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการแผนงานด้วยระบบ
เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 5 (MIS FOR SUSTAINABLE ROAD SAFETY) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ได้ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อนำข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่มาวิเคราะห์ และจัดทำแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม มีเป้าหมายที่ชัดเจน และมีทิศทางการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับ เท็จจริงในพื้นที่ โดยมีการบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่สำคัญในด้านการขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนของจังหวัดเข้าร่วมการสัมมนา

นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การขับเคลื่อนนโยบายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ต้องอาศัยปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายประการ ทั้งการบริหารงานแบบบูรณาการ ที่ต้องให้
ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม กลไกการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาระบบงานสนับสนุนให้มีความเข้มแข็ง โดยเฉพาะการนำแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนนในระดับจังหวัด อำเภอ และท้องถิ่น
ไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับข้อเท็จจริงในพื้นที่ ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นระบบ

ปัจจุบัน ภาพรวมอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย ยังคงมีแนวโน้มที่สูงขึ้น จากข้อมูล 3 ฐาน
ของกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด พบว่าในปี 2562 จังหวัดเชียงใหม่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 649 ราย เฉลี่ยเดือนละ 54 ราย สาเหตุหลักเกิดจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่ ได้แก่ ขับรถเร็วเกินกว่ากำหนด และเมาแล้วขับ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ

ทางถนนอย่างต่อเนื่อง โดยการกำหนดยุทธศาสตร์ เป้าหมาย มาตรการ และแผนงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของประเทศ ให้มีความสอดคล้องกับแผนแม่บทชาติ โดยมี บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ซึ่งเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายแห่ง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ทำหน้าที่เยียวยาให้การคุ้มครองผู้ที่ประสบอุบัติเหตุจากรถ กรณีบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *