สสก.6 จังหวัดเชียงใหม่ จัดการฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีด้านการเกษตร ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 รุ่นที่ 2

​ ​สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ โดยกลุ่มพัฒนาบุคลากร ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีด้านการเกษตร ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 13 -17 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอดอยสะเก็ต จังหวัดเชียงใหม่ บุคคลเป้าหมายประกอบไปด้วย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ที่ได้รับบรรจุแต่งตั้งให้เข้ารับราชการในปี งบประมาณ 2561 -2562 สังกัดของหน่วยงาน ประกอบด้วย จังหวัด นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และ อุทัยธานี จำนวน 75 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะพื้นฐานด้านเทคโนโลยีด้านการเกษตรต่างๆ ให้สอดคล้องกับบุคคลเป้าหมายในการปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงและการเรียนรู้ด้วยตนเอง

​​ ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 นายสมควร ชายะกุล ผู้อำนวยกลุ่มพัฒนาบุคลากร สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรม ได้กล่าวต้อนรับผู้ที่เข้ารับการอบรม พร้อมกับให้โอวาท หลักคิด หลักการทำงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร ที่ทุกคนต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา เนื่องจากสถานการณ์โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เราต้องปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันมากทั้งภายในและต่างประเทศ ซึ่งสำนักงานได้สร้างหลักสูตรเนื้อหาด้านเทคโนโลยีพื้นฐานด้านการเกษตรต่างๆ ใช้ในการถ่ายทอดความรู้ให้ทุกคนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ เพื่อให้เกิดทักษะในการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร อทิเช่น การผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ (ข้าว พืชไร่ ไม้ผล ไม้ดอกไม้ประดับ พืชสมุนไพร พืชผัก) การเพาะเห็ด การบริหารจัดการศัตรูพืช การจัดการดินและปุ๋ย การขยายพันธุ์พืช ระบบการให้น้ำ มาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร การตลาดสินค้าเกษตร แมลงเศรษฐกิจและการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง
​​ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการจัดหลักสูตรเทคโนโลยีด้านการเกษตร ประจำปี 2562 ได้แบ่งหลักสูตร เป็น 3 ช่วง คือ ช่วงแรกเป็นการให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีพื้นฐานด้านการเกษตรต่างๆ ให้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ช่วงที่ 2 ส่งผู้เข้ารับการอบรมไปฝึกงานที่ศูนย์ปฏิบัติการของกรมส่งเสริมการเกษตร ตามประเด็นเทคโนโลยีการเกษตรที่ตนเองต้องการพัฒนา และช่วงที่ 3 การนำเสนอผลการพัฒนาตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันและถอดองค์ความรู้ที่ได้จากการพัฒนาตนเอง เมื่อเสร็จสินการอบรมคาดหวังว่า ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตรขั้นพื้นฐานจะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนงานของกรมส่งเสริมการเกษตรของภาคเหนือ ให้เกิดการพัฒนาการเกษตรในด้านต่างๆ และพัฒนาอาชีพให้เกษตรกร สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *