ผอ.สสว. เข้าพบและหารือผู้ว่าฯ เชียงใหม่ เพื่อสร้างเครือข่ายเชิงรุกช่วยเหลือ SME ไทย

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เข้าเยี่ยมคาราวะ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างความร่วมมือแบบบูรณาการ การส่งเสริม SME ของหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ กับศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (ศูนย์ OSS) ของ สสว. รวมทั้งเพื่อเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงผู้ประกอบการ SME กับหน่วยงานสนับสนุนภาครัฐและภาคีเครือข่าย การให้บริการผู้ประกอบการ รวมถึงการสนับสนุนภารกิจของ สสว. ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริม และสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ตามนโยบายรัฐบาล และตอบสนองภารกิจของ สสว. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

 

สำหรับนโยบาย ผอ. สสว. ในปัจจุบัน ให้ความสำคัญกับการทำงานเชิงรุก ประกอบด้วย

  1. เพิ่มโอกาสผู้ประกอบการ Micro ในการเข้าถึงโครงการของรัฐด้าน SME
  2. สร้างฐานข้อมูลผู้ประกอบการรายสาขาในพื้นที่จังหวัด (Sector-based Data)
  3. ส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการในพื้นที่ เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ
  4. สำรวจข้อมูลผู้ประกอบการในพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การจัดทำมาตรการ/นโยบายส่งเสริม SME
  5. พัฒนาธุรกิจฐานราก และ SMEs

ปัจจุบัน สสว.  ได้มีการจัดตั้งศูนย์ OSS ทั่วประเทศ เพื่อทำหน้าที่ให้บริการคำปรึกษาเบื้องต้น การสนับสนุนความรู้และทักษะแก่ผู้ประกอบการ SMEs ตามวงจรธุรกิจ การอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล องค์ความรู้ รวมถึงการประสานความร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา เพื่อร่วมสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ในลักษณะการบูรณาการความร่วมมือร่วมกัน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *