BOI เชียงใหม่ นำสื่อลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจการที่ได้รับการส่งเสริม และสรุปสถานการณ์การค้าชายแดนไทย – พม่า ด่านท่าขี้เหล็ก

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่) หรือ BOI เชียงใหม่ นำโดย นางสาวกนกพร โชติปาล ผู้อำนวยการ นำคณะสื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อเยี่ยมชมกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน รวมทั้งเยี่ยมชมศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน OSS เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย และรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์การค้าการลงทุนชายแดนไทย – พม่า ด่านท่าขี้เหล็ก อำเภอแม่สาย ในระหว่างวันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2562

สำหรับในวันแรกจุดแรกที่คณะฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ได้แก่ บริษัท อุตสาหกรรมยางไทยหยก จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตถุงมือยางจากยางธรรมชาติ โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย คือ ร้านค้าปุ๋ยเคมีเกษตร กลุ่มบริษัทผลิตอาหาร และกลุ่มชาวประมง เป็นต้น ขณะนี้มีความต้องการใช้ถุงมือเพิ่มจากเดิมเป็นจำนวนมาก เนื่องจากถุงมือมีประโยชน์สามารถป้องกันได้หลายอย่าง  ปัจจุบันบริษัทฯ เปิดดำเนินธุรกิจนี้มาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี และได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ตั้งแต่ปี 2545 และได้รับการส่งเสริมอีกหนึ่งโครงการเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ ตั้งอยู่ที่เลขที่ 509 หมู่ 1 ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

จากนั้น คณะฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน OSS เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย ศูนย์ฯ เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 และเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการอีกครั้งพร้อมกันทั้ง 4 ศูนย์ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 ภายใต้โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย กิจกรรมจ้างทำระบบศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการค้าการลงทุน (OSS) โดยจังหวัดเชียงรายได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้เป็นที่ปรึกษาในการจัดทำระบบศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน จำนวน 4 จุด คือ จุดที่ 1 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย พื้นที่ภายในอาคารเอนกประสงค์ติดริมแม่น้ำกก จุดที่ 2 ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สาย จุดที่ 3 ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงแสน และจุดที่ 4 ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงของ ซึ่งใช้รูปแบบสถานที่ บุคลากร และขอบเขตการให้บริการตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกำหนด มีการพัฒนาบุคลากรประจำศูนย์ การจัดฝึกอบรม โดยใช้หลักสูตรครอบคลุมงานบริการของศูนย์ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรในการให้บริการ

 

โดยศูนย์ OSS เปิดให้บริการ ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. มีเจ้าหน้าที่ และล่ามประจำศูนย์ ทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาจีน สำหรับให้บริการอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนในการให้คำปรึกษา การให้ข้อมูลในเรื่องเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รวมทั้งสิทธิประโยชน์รูปแบบต่างๆ ที่จะได้รับในการลงทุน นอกจากนี้ศูนย์ OSS อำเภอเมือง ยังรวมงานบริการ SMEs ครบวงจร ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ไว้ในศูนย์แห่งนี้ด้วย

ส่วนวันที่สอง คณะฯ ได้เข้าเยี่ยมชม บริษัท ศรีบุรินทร์การแพทย์ จำกัด ซึ่งได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI เริ่มต้นจากการเป็นคลินิกศรีบุรินทร์ แม่สาย เริ่มเปิดให้บริการเมื่อเดือนสิงหาคม 2547 – กรกฎาคม 2556 (ตึกเช่า) และย้ายเข้าอาคารใหม่เมื่อเดือนสิงหาคม 2556 จนถึงปัจจุบัน โดยเปิดเป็นโรงพยาบาลเกษมราษฎร์แม่สาย เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 ให้บริการทั้งแผนกผู้ป่วยนอก คลินิกเฉพาะทาง แผนกผู้ป่วยใน 30 ห้อง พร้อมเครื่องมือตรวจวินิจฉัยที่ทันสมัยแบบครบวงจร ตั้งอยู่ที่เลขที่ 952 หมู่ 1 ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โทร. 053 – 731391

จากนั้น เยี่ยมชมสำนักงานศุลกากรแม่สาย ซึ่งมีเขตพื้นที่รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดเชียงราย 9 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอแม่สาย อำเภอแม่จัน อำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ลาว อำเภอแม่สรวย อำเภอพาน อำเภอป่าแดด และอำเภอเวียงป่าเป้า และจังหวัดพะเยา 7 อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอจุน อำเภอแม่ใจ อำเภอปง อำเภอภูกามยาว อำเภอดอกคำใต้ อำเภอเชียงม่วน นอกจากนี้ ตามกฎกระทรวง ได้กำหนดให้สนามบินแม่ฟ้าหลวง เชียงราย เป็นสนามบินศุลกากร ซึ่งอยู่ในเขตอำเภอเมือง จึงอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานศุลกากรแม่สายด้วย

นอกจากนี้ ยังมีจุดผ่อนปรนการค้าบริเวณชายแดน เป็นจุดที่กระทรวงมหาดไทยมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดน มีอำนาจประกาศเปิดจุดผ่อนปรนเพื่อผ่อนผันให้มีการค้าขายบริเวณชายแดนในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ และกำหนดประเภทสินค้าไว้เป็นกรณีพิเศษ เช่น สินค้าเล็กๆ น้อยๆ ที่จำเป็นต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนทั้งสองประเทศ โดยมูลค่าการซื้อขายไม่เกิน 500,000 บาทต่อคนต่อวัน ซึ่งในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศุลกากรแม่สาย มีการเปิดจุดผ่อนปรนการค้าบริเวณชายแดน ดังนี้

  • จุดผ่อนปรนท่าบ้านสายลมจอย
  • จุดผ่อนปรนท่าบ้านเกาะทราย
  • จุดผ่อนปรนท่าบ้านปางห้า (ห้ามยานพาหนะทุกชนิด เข้า-ออก ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2543)
  • จุดผ่อนปรนท่าดินดำ บ้านป่าแดง หมู่ 5 ตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

สำนักงานศุลกากรแม่สาย ตั้งอยู่ที่ ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โทร. 053 – 166005 – 9

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *