เชียงใหม่ คืนสู่เหย้าลูกเสือชาวบ้านจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561

จังหวัดเชียงใหม่ คืนสู่เหย้าลูกเสือชาวบ้านจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561 หวังเสริมสร้างองค์กรลูกเสือชาวบ้านให้มีความเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ และมีความรักสามัคคีมีความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2561 เวลา 15.30 น. ที่ พุทธสถานเชียงใหม่ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการคืนสู่เหย้าลูกเสือชาวบ้านจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปี 2561 เพื่อให้พี่น้องลูกเสือชาวบ้านมีความรักสามัคคีมีความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน ในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อให้พี่น้องลูกเสือชาวบ้าน มีความเป็นระเบียบวินัย มีความเสียสละ ต่อส่วนรวม มีอุดมการณ์และนําความรู้ที่ได้รับไปใช้พัฒนาตนเอง ชุมชนและสังคมในท้องถิ่น ให้มีความเจริญรุ่งเรือง อีกทั้งเพื่อให้พี่น้องลูกเสือชาวบ้านมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในชุมชน ตลอดจนส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประมุ
สำหรับการดําเนินงานของกิจการลูกเสือชาวบ้าน นับตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2514 จนถึงปัจจุบันนับเป็นเวลา 47 ปีมาแล้ว ศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้านในพระบรมราชานุเคราะห์ ได้จัดทําแผนแม่บทในการปฏิบัติงาน และดําเนินกิจกรรมของลูกเสือชาวบ้าน และได้กําหนดไว้ในแผนประจําปีให้มีการคืนสู่เหย้าลูกเสือชาวบ้าน จํานวน 1 รุ่น ทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อให้พี่น้องลูกเสือชาวบ้านที่ผ่านการฝึกอบรมมาแล้ว ได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูล ข่าวสารของพี่น้องลูกเสือชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และเพื่อทบทวนวัตถุประสงค์เจตนารมณ์ กฎ คําปฏิญาณ พระบรมราโชบายอุดมการณ์ และภารกิจของลูกเสือชาวบ้าน ตลอดจนเป็นการประสานสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องประชาชนในอําเภอเมืองเชียงใหม่ ชมรมลูกเสือ ชาวบ้านจังหวัดเชียงใหม่ อําเภอเมืองเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และชมรมลูกเสือชาวบ้านอําเภอเมืองเชียงใหม่
ทั้งนี้ยังเป็นการเสริมสร้างองค์กรลูกเสือชาวบ้านให้มีความเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ และยังร่วมกันช่วยกันแก้ไขปัญหาวิกฤติของบ้านเมืองในปัจจุบัน เช่น ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ชุมชน ปัญหาด้านความขัดแย้งในสังคม ซึ่งเป็นปัญหาที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการแก้ไข อีกทั้งเป็นการสร้างความสามัคคีปรองดองในสังคมไทยต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *