พม. บูรณาการจังหวัดเชียงใหม่ ประกาศเจตนารมณ์ “สังคมไทย ห่วงใย คนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน”

วันพฤหัสบดีที่ 28มิถุนายน 2561 เวลา 18.00 น. ณ ลานเอนกประสงค์ข่วงประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดโครงการรณรงค์“สังคมไทย ห่วงใยคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน”เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชน สร้างการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง ให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายให้ได้รับการคุ้มครอง ตลอดจนสร้างความเป็นระเบียบและภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ

พลเอก อนันตพร กล่าวว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เล็งเห็นคุณค่าของกลุ่มคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานควรได้รับการดูแลคุณภาพชีวิตและได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม จึงดำเนินการคุ้มครองสวัสดิภาพและช่วยเหลือ ภายใต้มาตรการ 3 ด้าน ดังนี้ 1) มาตรการป้องกัน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือและการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและผู้ทำการขอทาน 2) มาตรการคุ้มครองให้บริการสวัสดิการสังคมใช้กระบวนการทางสังคมสงเคราะห์พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตก่อนส่งคืนครอบครัวชุมชน ดำเนินการโดยศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง3) มาตรการส่งเสริมการมีส่วนร่วมบูรณาการกับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายต่างๆ ในการเสริมสร้างศักยภาพให้คนไร้ที่พึ่ง และคนขอทานให้ตระหนักในคุณค่าของตนเอง ภาคภูมิใจในศักยภาพของตนเอง รวมถึงให้สังคมตระหนัก ยอมรับ สร้างการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือแบ่งปัน ให้กำลังใจ ให้คำแนะนำ จนสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในสังคมอย่างปกติสุข

พลเอก อนันตพร กล่าวต่อว่ากรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.)ดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2557 และพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559  อาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ร่วมแก้ไขปัญหา ซึ่งทุกฝ่ายตระหนักร่วมกันว่า “การขอทานเชื่อมโยงไปสู่ขบวนการค้ามนุษย์” ดังนั้น พส.จึงจัดโครงการรณรงค์ “สังคมไทย ห่วงใยคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน” ภายใต้นโยบาย DSDW CANNON 2018ในครั้งแรกจัดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ต ต่อมาได้มีการขยายผลมายังจังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดเชียงใหม่ ตามลำดับ เนื่องจากเล็งเห็นว่าจังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองที่มีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจและการต่างประเทศที่สำคัญ ด้วยเป็นที่ตั้งสถานกงสุลใหญ่ในหลายประเทศ และเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับต้นๆของประเทศไทย  มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจ อาทิ พระธาตุดอยสุเทพ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย ดอยอ่างข่าง เทศกาลสงกรานต์เชียงใหม่ตามวิถีวัฒนธรรมล้านนา เป็นต้นซึ่งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ให้ความสนใจ ก่อให้เกิดการสร้างรายได้ให้แก่จังหวัด และประเทศไทยเป็นจำนวนมาก

การจัดโครงการรณรงค์ “สังคมไทย ห่วงใยคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน” ในครั้งนี้ ประกอบด้วยการแสดงซอพื้นเมืองโดยกลุ่มศิลปินพื้นบ้าน การฟ้อนดาบรำดาบ ของกลุ่มเด็กและเยาวชน การแสดงเหล่านี้ล้วนแสดงถึงอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของชาวล้านนานอกจากนี้ยังมีการแสดงที่ผสมผสานวัฒนธรรมด้านต่างๆ อาทิ Banjo-Musical JUNGLE DANCED เป็นต้น และหนึ่งในกิจกรรมที่สำคัญ คือการประกาศเจตนารมณ์ “สังคมไทยห่วงใย คนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน” การเดินรณรงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ปรับเปลี่ยนทัศนคติจากการให้เงิน มาให้โอกาสให้งานทำแก่กลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้ หากพบเห็นคนไร้ที่พึ่ง และคนขอทาน หรือผู้ประสบปัญหาทางสังคมสามารถแจ้งศูนย์ช่วยเหลือสังคม โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง พลเอก อนันตพร กล่าวตอนท้าย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *