พลาดไม่ได้!!! หอการค้าเชียงใหม่ เตรียมจัด “หอการค้าแฟร์ 2018” ยิ่งใหญ่ จัดเต็มกระตุ้นเศรษฐกิจเชียงใหม่ครบวงจร บูรณาการภาคการศึกษา-ภาครัฐตั้งเป้าเงินสะพัด 50 ล้านบาท

     หอการค้าจังหว้ดเชียงใหม่ทุ่มสุดตัวจัดงานหอการค้าแฟร์ 2018 ภายใต้งาน Lanna Expo 2018 โดยยึดแนวทางการบูรณาการภาครัฐ ภาคการศึกษาแบบครบวงจร เพื่อสร้างรายได้และการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืนในพื้นที่ตั้งเป้าเงินสะพัดในงานไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท  ที่ 3 หอการค้า คาดว่าจะมีผู้ร่วมชมงานมากกว่า 250,000 คนตลอด 10 วัน และจะสร้างรายได้หมุนเวียนมากกว่า 50 ล้านบาท ซึ่งจะเพิ่มขึ้นกว่าการจัดงานในปีที่ผ่านมาอันจะกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ในช่วงกลางปีเชื่อมโยงภาคเหนือ

       นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่จะได้จัดงาน “หอการค้าแฟร์ 2018”  Chiang Mai Chamber of Commerce Fair 2018 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ภายในงาน Lanna Expo  2018 ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน-1 กรกฎาคม 2561  ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ  7 รอบ พระชนมพรรษา  จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับการสนับสนุนจากดียิ่งจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และจังหวัดเชียงใหม่ที่สนับสนุนพื้นที่จัดงานหอการค้าแฟร์ 2018 เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการค้า ขยายช่องทางทางการตลาดของผู้ประกอบการ พร้อมกับส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการ และกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และภาคเหนือ   คาดว่าจะมีผู้ร่วมชมงานมากกว่า 250,000 คนตลอด 10 วัน และจะสร้างรายได้หมุนเวียนมากกว่า 50 ล้านบาท ซึ่งจะเพิ่มขึ้นกว่าการจัดงานในปีที่ผ่านมา

 

“ในปี 2561   หอการค้าฯ ได้รับการสนับสนุนจากดียิ่งจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และจังหวัดเชียงใหม่ที่สนับสนุนพื้นที่จัดงานหอการค้าแฟร์ 2018 เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการค้า ขยายช่องทางทางการตลาดของผู้ประกอบการ พร้อมกับส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการ และกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และภาคเหนือ  ซึ่งได้จัดบู้ธจำหน่ายสินค้าและแสดงศักยภาพเศรษฐกิจของเชียงใหม่ทั้งหมด   125 บูธ แบ่งเป็นโซนสินค้าฮาลาล ฮาลาลสตรีท โซนนิทรรศการฮาลาล โซน Wellness โซนผู้ประกอบการจากโครงการ Cosmetic Valley โซนตลาดผลไม้ เป็นต้น”

 

ประธานหอการค้าฯ กล่าวอีกว่า หอการค้าแฟร์ 2018 นับเป็นกิจกรรมครั้งใหญ่สำคัญอีกครั้งหนึ่ง ที่หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการสนับสนุนการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงอย่างดียิ่ง และใกล้ชิดกับภาครัฐ ภาคการศึกษา ตลอดจนหน่วยงานที่สำคัญในการผลักดันโครงการเชิงยุทธศาสตร์ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ผ่านการพัฒนาผู้ประกอบการอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม และเป็นการจัดงานที่หอการค้าฯ วางรูปแบบการจัดงานที่ใหญ่ที่สุดในเชิงบูรณาการโครงการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่แบบครบวงจร

      ดร.ณพศิษฐ์ จักรพิทักษ์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวว่า การดำเนินโครงการในปีนี้ถือเป็นการบูรณาการอย่างใกล้ชิดระหว่างสถาบันการศึกษากับหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้ดำเนินโครงการร่วมกันได้แก่

  • โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการดิจิทัลของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ให้ก้าวสู่ Super Cluster ด้านดิจิทัล Thailand 0
  • โครงการ Cross Border E- commerce
  • โครงการ smart farmer และ smart insect
  • โครงการหน้าต่างการท่องเที่ยวสู่ล้านนา (Lanna Tourism Enclave) ที่ได้ดำเนินการผ่านศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Tourism) ในจังหวัดเชียงใหม่ และกิจกรรมการอบรมผู้ประกอบการล้านนาลองสเตย์
  • “โครงการพัฒนานวัตกรรมสมุนไพรสำหรับเครื่องสำอางภาคเหนือ” (Cosmetic Valley) (Lanna Long Stay)ของ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • โครงการ “พัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมของผู้ประกอบการใหม่ภาคเหนือ รุ่นที่ 2 – Northern Innovative Startup Thailand (NIST) : Batch 2” ของอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP)  และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA  ดำเนิน เพื่อสร้างผู้ประกอบการ Start Up อย่างต่อเนื่อง
  • โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Startup) ของ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

      ดร.ภราดร สุรีย์พงค์  ผู้ช่วยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่าในปีนี้ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล มีส่วนในการประสานงานนำผู้ประกอบการด้านฮาลาลมาร่วมออกบู้ธภายในโซนหอการค้าฯแฟร์ ซึ่งถือว่าไม่ใช่ครั้งแรกแต่เราได้ร่วมกับหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่จัดงาน มาอย่างต่อเนื่องตลอด 3 ปีที่ผ่านมา  เพื่อสร้างการรับรู้เชิงพื้นที่ให้แก่นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไปให้รับทราบถึงศักยภาพทางด้านอุตสาหกรรม และสินค้าของฮาลาลในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและเป็นการให้ความสำคัญตามยุทธศาสตร์ฮาลาลของประเทศและของจังหวัดเชียงใหม่ด้วย

       คาดหวังว่าการร่วมงานครั้งนี้จะเป็นช่องทางที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการในบ้านเราอีกครั้งหนึ่งที่จะได้แสดงศักยภาพของสินค้าฮาลาลของจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนืออย่างต่อเนื่อง และเป็นการสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฮาลาล  และเราหวังว่า การขยายตลาดฮาลาลในบ้านเรา เพิ่มยอดการส่งออกไปสู่นานาประเทศ อาจจะเริ่มจากตลาดในประเทศอาเซียน ซึ่งหากเราประสบความสำเร็จตรงนี้ เราเข้มแข็งมากขึ้น เครือข่ายการค้ากว้างขึ้นก็ไม่ใช่เรื่องยากที่เราจะสามารถขยายตลาดต่อไปได้ถึงระดับโลก รวมถึงทางโซนตะวันออกลางและยุโรปด้วย เนื่องจากขณะนี้มีการขยายตัวของนักท่องเที่ยวมุสลิมเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *