สดร. โชว์ความก้าวหน้าดาราศาสตร์ไทย รับที่ปรึกษาวิทย์นานาชาติ ตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางดาราศาสตร์อาเซียน

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้อนรับคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์นานาชาติ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของสถาบันฯ ตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางดาราศาสตร์อาเซียน ยกระดับงานวิจัยดาราศาสตร์ไทยสู่นานาชาติ

 

03รองศาสตราจารย์ บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสดร. เปิดเผยว่า “สดร. เล็งเห็นความสำคัญของงานวิจัยด้านดาราศาสตร์ ซึ่งเป็นภารกิจหลักประการหนึ่งของสถาบันฯ  ที่มุ่งค้นคว้า วิจัย และพัฒนาดาราศาสตร์  สร้างเครือข่ายการวิจัยและวิชาการดาราศาสตร์ระดับชาติและนานาชาติร่วมกับสถาบันต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  รวมถึงพัฒนาผลงานวิจัยด้านดาราศาสตร์ของคนไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ  สดร. จึงแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติของสถาบัน ตั้งแต่ปี 2556 ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านดาราศาสตร์แขนงต่าง ๆ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มาให้คำแนะนำ ปรึกษา และเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาด้านดาราศาสตร์  ทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงติดตามการดำเนินงาน และขยายขอบเขตงานวิจัยและพัฒนาดาราศาสตร์สู่ระดับนานาชาติโดยกำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี”

 

04คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์นานาชาติ International Scientific Advisory Committee (ISAC)   ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ 1) ศาสตราจารย์ไมค์ โบด ประธานคณะกรรมการฯ  อดีตผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฟิสิกส์ดาราศาสตร์ มหาวิทยาลัยลิเวอร์พูล จอห์น มอร์ส สหราชอาณาจักร 2) ศาสตราจารย์โนริโอะ ไคฟู อดีตผู้อำนวยการหอดูดาวแห่งชาติญี่ปุ่นและประธานสหพันธ์ดาราศาสตร์นานาชาติ 3) ศาสตราจารย์มิชาเอล คราเมอร์ ผู้อำนวยการสถาบันมักซ์-พลังค์ด้านดาราศาสตร์วิทยุ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 4) ศาสตราจารย์จอห์น เฮิร์นชอว์ มหาวิทยาลัยแคนเทอร์เบอรี่ ประเทศนิวซีแลนด์ และ 5) ดร.บุษบา คราเมอร์ สถาบันมักซ์-พลังค์ด้านดาราศาสตร์วิทยุ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

 

06การประชุมครั้งล่าสุด จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการ ISAC ได้ติดตามความก้าวหน้าภารกิจสถาบันฯ  ทั้งงานวิจัยและงานบริการวิชาการทางดาราศาสตร์ ตลอดจน ความก้าวหน้าการวางโครงสร้างดาราศาสตร์พื้นฐาน อาทิ ห้องปฏิบัติการเชิงทัศนศาสตร์ และเครื่องเคลือบกระจก ณ ศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวและวิศวกรรม สถานที่ก่อสร้างอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร จ.เชียงใหม่ เยี่ยมชมการดำเนินงานของหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ ภูมิภาค ที่นครราชสีมา และฉะเชิงเทรา และสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) เพื่อเป็นข้อมูลสรุปผลการติดตามประเมินการดำเนินงาน นำเสนอผู้บริหารเพื่อแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาต่อไป นอกจากนี้ยังมีโอกาสเข้าพบเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย แลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์กับสหราชอาณาจักร ณ สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ กรุงเทพฯ อีกด้วย

 

01“ครั้งนี้ สดร. และคณะกรรมการ ISAC มีโอกาสแลกเปลี่ยนและนำเสนอภารกิจสถาบัน ฯ ความก้าวหน้าโครงสร้างดาราศาสตร์พื้นฐานในประเทศและต่างประเทศแก่เอกอัครราชทูตอังกฤษฯ อาทิ กล้องโทรทรรศน์เชิงทัศนศาสตร์ กล้องโทรทรรศน์วิทยุ การส่งเสริมการศึกษา STEM Education เป็นต้น ซึ่งท่านได้แสดงความสนใจ และเล็งเห็นความสำคัญของความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างไทย – อังกฤษ นับว่าเป็นหนึ่งในความสัมพันธ์ทางการทูตที่จะช่วยให้ทั้งสองประเทศมีความร่วมมือกันอย่างเหนียวแน่นมากยิ่งขึ้น สำหรับผลการประชุมดังกล่าวจะเป็นแนวทางในการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาด้านดาราศาสตร์ของสถาบันฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยจะนำข้อเสนอแนะมาประยุกต์ปฎิบัติเพื่อพัฒนาให้สถาบันฯ เป็นศูนย์กลางดาราศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และยกระดับงานวิจัยของสถาบันฯ ให้ทัดเทียมกับนานาชาติต่อไป”

02

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *