รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษาแนวทาง การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ โดยร่วมศึกษาแนวทางและรับฟังปัญหาไเพื่อให้ได้ข้อสรุปหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ อันเป็นการส่งเสริมความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) พิจารณาดำเนินการต่อไป

เมื่อวันที่  11 มีนาคม 2559 เวลา 09.30 น. นายจิรชัย มูลทองโร่ย รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ กล่าวต้อนรับ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะจากสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้เข้าร่วมโครงการ และนายณรงค์ เชื้อบุญช่วย ผู้อำนวย การสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้กล่าวรายงานการประชุม โดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องถิ่นจังหวัดและท้อง ถิ่นอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุม รวม 470 คน นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย เปิดเผยว่า การกระจายอำนาจในช่วงเวลาดังกล่าวมีอุปสรรคมากมาย ทั้งในเรื่องปัญหาการ ถ่ายโอนงบประมาณล่าช้า ปัญหาภาพลักษณ์ของ อปท. ปัญหาการถ่ายโอนภารกิจดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ที่กำหนดรวมทั้งอำนาจหน้าที่ของ อปท. ที่ไม่ชัดเจน มีการทับซ้อนทั้ง อปท. ด้วยกันเอง และ อปท.กับราชการส่วน กลางและราชการส่วนภูมิภาค เป็นต้น จึงได้จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหา เกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ เพื่อร่วมศึกษาแนวทาง และรับ ฟังเกี่ยวกับปัญหาการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จากปัญหาดังกล่าว สำนักงาน ก.ก.ถ. เพื่อส่งเสริมบทบาทของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเข้ามามีส่วน ร่วมกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาและการขับเคลื่อนนโยบายการกระจายอำนาจ เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะที่เป็น ประโยชน์ต่อการดำเนินการแก้ปัญหาให้ตรงจุดและมีความรวดเร็วอันเป็นการส่งเสริมนโยบายการกระจายอำนาจให้มี ประสิทธิภาพในท้องถิ่น เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) พิจารณาดำเนินการต่อไป

c085db48-f0b7-489b-97ac-aaa1b657b720

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ปัจจุบันการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือเป็นยุทธศาสตร์ หนึ่งในการบริหารจัดการบ้านเมือง ของประเทศ โดยเฉพาะการเพิ่มบทบาทให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการจัดบริการสาธารณะในท้องถิ่น เพื่อให้การบริการสาธารณะด้านต่างๆ สามารถตอบสนองความต้องการของ ประชาชนได้อย่างทั่วถึง รวดเร็ว และสอดคล้องกับสภาพปัญหาในแต่ละท้องถิ่น นอกจากนี้ยังลดความซ้ำซ้อนในการจัด บริการสาธารณะของส่วนราชการต่างๆ ในพื้นที่ ซึ่งมีปัญหาในเชิงปฏิบัติ และเป็นการเพิ่มบทบาทและอำนาจการ ตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน อีกทั้ง ยังเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคต่อ การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ได้ข้อสรุปหรือข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์ อันเป็นการส่งเสริม ความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น

ทั้งนี้รองปลัดสำนักนายก ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำความเข้าใจเรื่องการจัดการขยะ การสร้างรูปแบบการจัดการขยะ ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการแยกขยะ นำร่องในการตัดแยกขยะ การวาง กฏระเบียบการจัดการขยะที่เหมาะสม และจะมีผู้ตรวจราชการลงมาตรวจสอบพื้นที่ ปัญหาการเตรียมการป้องกันภัยแล้ง แต่ละพื้นที่น้ำเริ่มคลาดแคลน การส่งเสริมพืชใช้น้ำน้อย ท้องถิ่นต้องเข้าไปมีส่วนร่วม พื้นที่การเกษตรต้องจัดสรรแหล่ง น้ำ10% ของพื้นที่ ช่วยนำแนวทางปฏิบัติการทำการเกษตรต้องจัดการพื้นที่แหล่งน้ำตามพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *