สกาย วีไอพี จับมือซันสวีท นำอุตสาหกรรมข้าวโพดหวานรายใหญ่ เพื่อนำองค์กรความรู้เทคโนโลยีด้านเกษตรกรรม

สกาย วีไอพี  จับมือซันสวีท นำอุตสาหกรรมข้าวโพดหวานรายใหญ่ เพื่อนำองค์กรความรู้เทคโนโลยีด้านเกษตรกรรม มาใช้ในการพัฒนาการเพิ่มและการประเมืนผลการผลิต นับว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่อาศัยการวิเคราะห์ถ่าย Multrispectral  จากอากาศยานไร้คนขับมาช่วยแก้ปัญหาทางการเกษตร

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น.   ณ ห้องประชุมชั้น 18 บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด นายวิวัฒน์วงศ์ วิจิตรวาทการ กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท สกาย วีไอวี จำกัด ผู้เชี่ยวชาญการให้บริการด้านเกษตรกรรมแม่นยำ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง  กับ ดร.องอาจ กิตติคุณชัย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน)   ผู้ผลิตและจำหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูป และผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป ภายใต้ตราสินค้า “KC” เพื่อร่วมมือในการพัฒนาการเพิ่มและการประเมินผลผลิตข้าวโพดหวาน ด้วยการนำเทคโนโลยีชั้นสูงจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ด้านการวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศด้วยกล้องMultispectral จากอากาศยานไร้คนขับ  โดยความร่วมมือของผู้นำทางธุรกิจเกษตร และเทคโนโลยี ทั้งสองฝ่ายประกอบด้วยมิติต่างๆ  ซึ่งได้มีความร่วมมือด้านข้อมูลพื้นที่เพาะปลูก ข้อมูลการผลิตตลอดระยะเวลาการเพาะปลูกข้าวโพดหวาน และสิทธิ์ในการจ้างเหมาเพื่อสำรวจพื้นที่ทำการเพาะปลูกข้าวโพดของกลุ่มเกษตรกรของบริษัทฯ ด้วยอุปกรณ์อากาศยานไร้คนขับ UAVเพื่อร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์กับทั้งสองบริษัทฯ  และความร่วมมือด้านการให้คำปรึกษา วิเคราะห์ วิจัยและการแนะนำข้อมูลการเพาะปลูกข้าวโพดหวานแบบอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนากระบวนการวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลจากข้อมูลภาพถ่ายพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดหวานที่สอดคล้องกับความต้องการของบริษัทฯ   รวมถึงความร่วมมือในการสนับสนุนบุคลากรของบริษัทฯ ร่วมทำกิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

ทางด้านนายวิวัฒน์วงศ์ วิจิตรวาทการ กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท สกาย วีไอวี จำกัด ได้กล่าวว่า ความร่วมมือดังกล่าว บริษัทฯ มีความพร้อมในการนำความรู้ ความสามารถ ตลอดจนเครื่องมืออุปกรณ์สำรวจระยะไกลด้วยอากาศยานไร้คนขับ พร้อมโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการประมวลผลข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ เพื่อใช้สนับสนุนระบบการเพาะปลูกข้าวโพดหวานแบบอุตสาหกรรมของ บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) เป็นการยกระดับการเพาะปลูกข้าวโพดหวานแบบอุตสาหกรรมในระดับองค์กร และระดับประเทศ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อตอบสนองแนวคิดเกษตรกรรมแม่นยำ (PRECISION AGRICULTURE) ในยุคประเทศไทย 4.0

สำหรับบริษัท สกาย วีไอวี จำกัด ก่อตั้งโดย นายวิวัฒน์วงศ์ วิจิตรวาทการ อดีตประธานกรรมการบริหาร บริษัท ล็อกซ์อินโฟ จำกัด ในเครือล็อกซเล่ย์กรุ๊ป ตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท   วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งบริษัท สกาย วีไอวี จำกัด เพื่อนำเทคโนโลยีด้านอากาศยานไร้คนขับมาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมโดยเฉพาะ ฉีกตัวออกไปโดยสิ้นเชิงจากการใช้อากาศยานไร้คนขับในงานถ่ายภาพและวิดิโอเพื่อความบันเทิงที่เห็นกันอยู่ทั่วไปในปัจจุบัน กล่าวคืองานประเภทแรก จะใช้ในด้านงานเกษตรกรรมแม่นยำ การวิเคราะห์ดูความสมบูรณ์ของพืชไร่ การเฝ้าระวังโรคพืช หรือความผิดปกติใดๆที่จะเกิดขึ้น เพื่อเข้าไปทำการแก้ไขได้ทันท่วงทีก่อนความเสียหายจะลุกลามออกไปเป็นต้น ตลอดจนในที่สุดจะทำการคำนาณผลผลิตต่อไร่ของพืชประเภทต่างๆได้จากการคำนวณวัดค่าชีวมวล(Biomass)  งานประเภทที่สองได้แก่การทำแผนที่รังวัดและการคำนวณทั้งพื้นที่และปริมาตร ที่มีความผิดพลาดน้อยที่สุดจากภาพถ่ายที่ได้จากอากาศยานไร้คนขับ และงานประเภทสุดท้ายได้แก่การสำรวจผิวโครงสร้างที่ยากต่อการเข้าถึงเช่นการสำรวจเขื่อน สะพาน ปล่องควันในโรงงานอุตสาหกรรมทั้งภายนอกและภายในเพื่อตรวจสอบว่ามีความเสียหายที่ไหนบ้างจากการนำเอาอากาศยานไร้คนขับที่มีการออกแบบเพื่อการนี้โดยเฉพาะรวมทั้งซอฟแวร์จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มาให้บริการและทำการต่อยอด ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของประเทศไทย

ดร.องอาจ กิตติคุณชัย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การตัดสินใจร่วมมือกับ บริษัท สกาย วีไอวี จำกัด เนื่องจากเล็งเห็นความพร้อมทางด้านความรู้ ความสามารถ และความน่าเชื่อถือขององค์กร ที่สามารถสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ ให้ก้าวไกลไปข้างหน้าร่วมกันได้ ตลอดจนช่วยกันยกระดับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดหวานของประเทศให้มีผลผลิตที่ดี และมีศักยภาพสูงทัดเทียมนานาชาติ  ในส่วนของบริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจเริ่มต้นด้วยการจำหน่ายพืชผลทางการเกษตร เช่น หอมหัวใหญ่ และผักสด เพื่อส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ เมื่อปีพ.ศ.2547 ต่อมาได้ขยายธุรกิจเพิ่มขึ้น ด้านธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารในฐานะผู้ผลิต และจำหน่ายผลิตผลแปรรูปทางการเกษตร ข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง ที่ส่งออกไปจำหน่ายในต่างประเทศกว่า 50 ประเทศทั่วโลก ดร.องอาจ ในฐานะผู้ก่อตั้งบริษัทฯ เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีประสบการณ์ทำงานด้านการค้าขายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรกว่า 30 ปี  ความร่วมมือครั้งนี้ จึงเป็นการก้าวไปข้างหน้า อีกก้าวหนึ่งของบริษัททั้งสองเพื่อรองรับยุคประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาลไทยต่อไป

ความร่วมมือครั้งนี้ จึงเป็นการก้าวไปข้างหน้า อีกก้าวหนึ่งของบริษัททั้งสองเพื่อรองรับยุคประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาลไทยต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *