รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ติดตามการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการตามแนวพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่

รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ติดตามการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการตามแนวพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขับเคลื่อนดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561เวลา 10.00 น. ที่ศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่  พลเอก ยศนันท์ หร่ายเจริญ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ ได้เดินทางมาประชุมติดตามการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการตามแนวพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายปวิณ  ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารองค์กรภาคเอกชน เข้าร่วมประชุม เพื่อขับเคลื่อนดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล
พลเอก ยศนันท์ หร่ายเจริญ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด กล่าวว่า การมาติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อการขับเคลื่อนดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ถือเป็นภารกิจที่สำคัญอย่างหนึ่งในการดำรงชีวิตของชาวเกษตรกรของชาวจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นสิ่งที่คาดหวังเพื่อสนองนโยบายสามารถที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ 3 ประการที่สำคัญ คือ การเพิ่มรายได้ การเพิ่มคุณภาพชีวิต และสามารถพึ่งตนเองได้
จากนั้นรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด  และคณะได้เดินทางเยี่ยมชม ศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง ซึ่งในปี 2522 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จัดซื้อที่ดิน 6 ไร่ 47 ตารางวา เพื่อเป็นสถานีกลางที่ใช้เป็นที่พักเตรียมลำเลียงอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และกล้าไม้ ก่อนจะนำไปปฏิบัติงานในพื้นที่ “โครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน” เนื่องจากในอดีตการคมนาคมลำบาก ต่อมามีการขยายโครงการเพิ่มเติมเนื้อที่รวม 25 ไร่เศษ เมื่อการคมนาคมสะดวกจึงได้น้อมนำแนวพระราชดำริจากโครงการดังกล่าวมาเป็นต้นแบบการดำเนินงาน เพื่อเปลี่ยนเป็น “ศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรแบบบูรณาการอย่างครบวงจร” ตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเพิ่มความสามารถและโอกาสในการผลิตและประกอบอาชีพให้กับราษฎรกลุ่มเป้าหมาย พร้อมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเรียนรู้เชิงนิเวศในท้องถิ่นสำหรับประชาชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน โดยมีกิจกรรมใน 8 ฐานเรียนรู้ ซึ่งเป็นการบูรณางานร่วมกันระหว่างศูนย์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ฐานเรียนรู้พืชผักปลอดภัย สาธิตการปลูกพืชผักตามความต้องการของท้องถิ่นและความเหมาะสมของฤดูกาล, ฐานเรียนรู้การปลูกพืชผสมผสานโดยมีไม้ผลเป็นพืชหลัก สาธิตการปลูกลำไย และพืชทางเลือก เช่น มะม่วง มะนาว และพืชสมุนไพรแซม เพื่อเสริมรายได้ระหว่างรอผลผลิตไม้ผล, ฐานเรียนรู้ด้านประมง สาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำให้เหมาะสมตามฤดูกาล, ฐานเรียนรู้บ้านเกษตรกรตัวอย่าง เป็นการสาธิตการจัดพื้นที่ 1 ไร่ โดยแบ่งเป็น พื้นที่อยู่อาศัย ปลูกพืชผักและเลี้ยงสัตว์ ที่สามารถสร้างรายได้รายวันแก่ผู้อยู่อาศัยและพึ่งพาตนเองได้ตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ ยังมีฐานเรียนรู้การปลูกหม่อนผลสด, ฐานเรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน, ฐานเรียนรู้ด้านปศุสัตว์ และฐานเรียนรู้ด้านการเพาะเห็ด โดยมีพื้นที่เป้าหมายในการขยายผลสู่เกษตรกร 11 ตำบล 120 หมู่บ้านในอำเภอสันป่าตอง เพื่อให้เกษตรกรและผู้ที่สนใจเข้าไปศึกษาเรียนรู้ก่อนนำไปปรับใช้และขยายผลต่อไป.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *