สาธารณสุข จัดงานการรณรงค์ประกาศสงครามกับยุงลายป้องกันภัยร้ายไข้เลือดออก

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้จัดงานการรณรงค์ประกาศสงครามกับยุงลายป้องกันภัยร้ายไข้เลือดออกไข้ปวดข้อยุงลายไข้ซิกาจังหวัดเชียงใหม่

นายทอง พันทอง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าจากการเฝ้าระวังและการวิเคราะห์ทางระบาดวิทยาของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ พบว่าในปี 2558 ที่ผ่านมานี้เป็นปีที่มีการแพร่ระบาดมากและรุนแรง โดยพบว่าตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 – 31 ธันวาคม 2558 พบผู้ป่วยจำนวนทั้งสิ้น 5,161 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 281.12 ต่อแสนประชากร เสียชีวิตจำนวน 4 ราย โดยพบอัตราป่วยสูงสุดที่อำเภอดอยสะเก็ดอัตราป่วยเท่ากับ 603.52 รองลงมาได้แก่อำเภอเมือง แม่ริม แม่วาง และสารภี คิดเป็นอัตราป่วยต่อแสนประชากรเท่ากับ 513.27, 463.71, 435.10 และ 392.38 ตามลำดับ

สำหรับปี พ.ศ. 2559 ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 – 28 กุมภาพันธ์ 2559 พบผู้ป่วยไข้เลือดออก จำนวน 112 ราย ซึ่งเกินค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี และพบว่ากระจายไปจำนวน 18 อำเภอแล้ว ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิตจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในปัจจุบัน พบว่ามีการแพร่ระบาดเกิดขึ้นได้เกือบทุกพื้นที่และทุกเวลา ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการรณรงค์ป้องกันควบคุมไข้เลือดออกทุกปี สำหรับโรคไข้ปวดข้อยุงลาย และไข้ซิกา ก็อาจเกิดการระบาดขึ้นได้เช่นกันถ้ายังมียุงลายในพื้นที่

7711935e-02bb-4ce5-8af2-7ca50d5b5ced

การดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกไข้ปวดข้อยุงลายและไข้ซิกา ที่สำคัญคือ การสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนให้มีการสำรวจและทำลายไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายเกิดขึ้นภายในหมู่บ้าน ชุมชน โรงเรียน วัด บริษัท ห้างร้าน สถานที่เอกชน และที่สาธารณะ โดยการสร้างและพัฒนามาตรการทางสังคม หรือ การรณรงค์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชน องค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน โรงเรียน วัด ตื่นตัวในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกไข้ปวดข้อยุงลายและไข้ซิกา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้จัดรณรงค์ป้องกันควบคุมไข้เลือดออกโรคไข้ปวดข้อยุงลายและไข้ซิกา จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

  1. เพื่อสร้างความร่วมมือในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อยุงลาย และไข้ซิกา ทั้งภายในอำเภอหางดงสู่ความร่วมมือในวงกว้างต่อไป
  2. เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพัฒนาความร่วมมือในการป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อยุงลาย และไข้ซิกา
  3. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รูปแบบการสร้างอำเภอหางดงให้ลดอัตราป่วยด้วยไข้เลือดออกลง ป้องกันการเกิดโรคไข้ปวดข้อยุงลาย และไข้ซิกา

 

โดยภายในงานจะมีกิจกรรมดังนี้ การจัดนิทรรศการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเจ้าหน้าที่ อสม.นักเรียน การตอบปัญหาชิงรางวัลระดับนักเรียนมัธยม อสม. การปล่อยขบวนรถรณรงค์ทีมเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกเคลื่อนที่เร็ว ออกปฏิบัติงานสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชน วัด ศาสนสถาน โรงเรียน สถานศึกษา และรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ และพาสื่อมวลชนชมการปฏิบัติงานของทีมเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก อสม.ประชาชน ในพื้นที่ที่มีรายป่วย

การจัดงานในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี คณะกรรมการพัฒนาสาธารณสุขอำเภอหางดง เทศบาลตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 1.4 ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกคน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *