พ่อเมืองเชียงใหม่ พบปะประชาชนที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา

พ่อเมืองเชียงใหม่ นำหัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.50 น. ที่โรงเรียนบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการผู้ว่าพบปะประชาชน ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561 ในการนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน และร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ นายวิจัย เพ็ญพัฒนากุล นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนเข้าร่วมงานฯ จำนวนมากสำหรับภายในงานดังกล่าว จะมีการให้บริการจากหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย การให้ความรู้ ตอบข้อหารือ การมอบเงินสงเคราะห์ และการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชน โดยรัฐบาลได้มีนโยบายให้ทุกจังหวัด อำเภอ ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ในรูปแบบ One Stop Service เพื่อการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน รวมทั้ง

เพื่อให้ส่วนราชการได้ลงพื้นที่พบปะและรับฟังปัญหาของประชาชน เพื่อเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยได้ประสานหน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ให้บริการงานในหน้าที่แบบบูรณาการในระดับจังหวัด อำเภอ ออกให้บริการประชาชนนอกจากนี้ รัฐบาลยังได้ให้ความสำคัญในนโยบายการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และการปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อสนองนโยบายดังกล่าว โดยได้มีการมอบทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้กับเด็กยากจนและด้อยโอกาส จำนวน 5 ทุนๆละ 1,000 บาท มอบพันธุ์ปลา จำนวน 30,000 ตัว เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 250 ชุด และผ้าห่ม จำนวน 100 ผืน หลังจากนั้นได้มีการประชุม “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบปะประชาชน” พร้อมมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยกำชับนายอำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่ จะต้องให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า รวมถึงมาตรการลดการเผาทุกกรณี ในช่วง “51 วันไม่เผา เพื่อเชียงใหม่เราไร้หมอกควัน” ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 20 เมษายน 2561 อีกด้วยในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ โรงเรียนบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการเกษตรอย่างเป็นขั้นตอน อีกทั้งเป็นตัวอย่างการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม อาทิ สร้างภูมิคุ้มกันที่ดี มีความรู้ ความเพียรและความอดทน สติและปัญญา การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และความสามัคคีของชุมชน เป็นต้น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *