BOI เชียงใหม่ นำสื่อสำรวจความคืบหน้าเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก พร้อมเยี่ยมชมกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่) นำโดย นางอรพิน สวัสดิ์พานิช ผู้อำนวยการ พร้อมสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสำรวจความคืบหน้าเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดี ประเทศเมียนมา รวมทั้งความคืบหน้าการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา แห่งที่ 2 พร้อมเยี่ยมชมกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ในระหว่างวันที่ 4 – 6 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา

โดยคณะได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของด่านศุลกากรแม่สอด ซึ่งเป็นด่านศุลกากรทางบกที่อยู่ติดเขตแดนไทยกับสหภาพเมียนมา ตั้งขึ้นตามกฎกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2483 ในอดีตเป็นด่านฝากอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีนายอำเภอแม่สอดทำหน้าที่นายด่านศุลกากรแม่สอด โดยตำแหน่งติดต่อกัน 8 คน จนกระทั่งปี พศ.2498 กรมศุลกากรได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ศุลกากรไปทำหน้าที่นายด่านฯ และปฏิบัติหน้าที่ให้บริการด้านศุลกากรนับแต่นั้นมา สำหรับสถิติสินค้าส่งออก 3 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2561 อันดับ 1 ได้แก่ รถจักรยานยนต์ มูลค่า 968.60 ล้านบาท อันดับ 2 ได้แก่ เครื่องดื่มบำรุงกำลัง มูลค่า 914.85 ล้านบาท และอันดับ 3 น้ำตาลทราย มูลค่า 480.41 ล้านบาท ส่วนสถิติสินค้านำเข้า 3 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2561 อันดับ 1 ได้แก่ โคกระบือมีชีวิต มูลค่า 296.55 ล้านบาท อันดับ 2 ได้แก่ ถั่วลิสง (ส่วนใหญ่ใช้สิทธิ AFTA) มูลค่า 245.46 ล้านบาท และอันดับ 3 เศษเหล็กเก่าใช้แล้ว มูลค่า 153.21 ล้านบาท สำหรับสถิติสินค้าผ่านแดน (สินค้าจากประเทศที่ 3 ผ่านแดนไทยไปยังเมียนมา) ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมามีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นเป็นเท่าตัวในแต่ละปี และประเทศไทยได้เปรียบดุลการค้ากับเมียนมาเพิ่มขึ้นทุกปี และถือเป็นจุดผ่านแดนถาวรที่มีมูลค่าระหว่างไทย – เมียนมาเป็นอันดับหนึ่ง (ไม่รวมอำเภอสังขละบุรีที่มีการนำเข้าก๊าซธรรมชาติ)

ศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าเมืองเมียวดี

จากนั้นคณะได้เดินทางไปยังเมืองเมียวดี ประเทศสาธารณรัฐแห่งสภาพเมียนมา เพื่อเยี่ยมชมความคืบหน้าของเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดี ซึ่งถือเป็นเมืองคู่ค้าที่สำคัญของอำเภอแม่สอด มีแม่น้ำเมยเป็นเขตแดน เชื่อมด้วยสะพานมิตรภาพไทย-พม่า สำหรับเมียวดีตั้งอยู่ในรัฐกะเหรี่ยง แต่เดิมประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวพม่า ต่อมาเริ่มมีการค้าขาย มีชาวจีน แขก กะเหรี่ยง มุสลิม เข้ามาอาศัยและค้าขายจนกลายเป็นเมืองเปิด ในตัวเมืองมีโรงพยาบาล โรงเรียน สถานีตำรวจ ตลาด วัด และมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมาย การปกครองแบบท้องถิ่นมีทหารพม่า และกองกำลังชนกลุ่มน้อยผสมร่วมด้วย ถือได้ว่าเป็นเส้นทางขนส่งสินค้านำเข้าและส่งออกทางหลักโดยรถยนต์จากประเทศไทยและภูมิภาคอินโดจีนสู่ประเทศเมียนมา ปัจจุบันทางการเมียนมาได้มีการจัดตั้งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน มีการลงทุนปรับปรุงสาธารณูปโภคด้านต่างๆ เพื่อรองรับกับการขยายตัวด้านการค้าระหว่างสองประเทศในอนาคตอีกด้วย

ต่อมาคณะได้เยี่ยมชมศูนย์บริการเบ็ดเสร็จสำหรับนักลงทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก และร่วมประชุมรับฟังความคืบหน้าของโครงการ ร่วมกับ นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ซึ่งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก จัดตั้งขึ้นตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ ที่ 1/2558 ลงวันที่ 19 มกราคม 2558 โดยกำหนดให้ท้องที่ 3 อำเภอของจังหวัดตาก ได้แก่ อำเภอแม่สอด อำเภอพบพระ และอำเภอแม่ระมาด เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก รวม 1,419 ตารางกิโลเมตร (886,875 ไร่) โดยมีจุดแข็งในด้านต่างๆ ทั้งการตั้งอยู่บนแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก (East-West-Economic Corridor) สามารถเป็นประตูเชื่อมโยงไปยังย่างกุ้งซึ่งเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเมียนมา รวมทั้งสามารถเชื่อมไปยังอินเดียและจีนตอนใต้ พร้อมมีแรงงานจำนวนมากรองรับการพัฒนาที่แม่สอด สามารถร่วมดำเนินกิจการในลักษณะอุตสาหกรรมการผลิตร่วม (co-production) กับนิคมอุตสาหกรรมเมียวดีได้อีกด้วย ซึ่งปัจจุบันทางรัฐบาลไทยได้ดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านต่างๆ เพื่อรองรับทั้งการก่อสร้างถนนตะนาวศรี – กอกะเร็ก ในเขตเมียนมา และขยายถนนทางหลวงหมายเลข 12 ช่วงตาก – แม่สอดให้เป็น 4 เลน รวมทั้งก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา แห่งที่ 2 และด่านชายแดนบริเวณบ้านริมเมย อำเภอแม่สอด พัฒนาและขยายท่าอากาศยานแม่สอดให้เป็นสนามบินนานาชาติ สามารถรองรับเครื่องบินขนาดใหญ่ได้ พร้อมวางแผนจัดทำผังเมืองและสถานีขนส่งสินค้าเพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคตอีกด้วย

 

ก่อนที่จะเดินทางกลับ คณะได้เข้าเยี่ยมชมบริษัท แม่สอดซาคาเอะเลซ จำกัด ซึ่งได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI เป็นผู้ผลิตผ้าลูกไม้คุณภาพดีสำหรับชุดชั้นในสตรี และเครื่องแต่งกายอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ ทั้งในเอเชียและยุโรป โดยเป็นการลงทุนจากนักลงทุนประเทศญี่ปุ่น จดทะเบียนบริษัทเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 มีสถานที่ตั้งอยู่ภายในเครือสหพัฒน์ ถนนแม่สอด – แม่ระมาด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีการจ้างแรงงานทั้งชาวไทยและชาวเมียนมากว่า 80 คน ซึ่งจะมีการจ้างแรงงาน และลงทุนเพิ่มในอนาคตต่อไป

ด่านศุลกากรแม่สอด

ด่านศุลกากรแม่สอด

ระบบตรวจสอบสินค้าด้วยเครื่องเอ็กซ์เรย์

ระบบตรวจสอบสินค้าด้วยเครื่องเอ็กซ์เรย์

ระบบตรวจสอบสินค้าด้วยเครื่องเอ็กซ์เรย์

ระบบตรวจสอบสินค้าด้วยเครื่องเอ็กซ์เรย์

ด่านพรมแดนแม่สอด – เมียวดี

ด่านศุลกากรพรมแดนแม่สอด

ระบบตรวจสอบรถยนต์เข้าออกด้วยระบบบาร์โค้ด

สะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา แห่งที่ 2

สะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา แห่งที่ 2

สะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา แห่งที่ 2

ความคืบหน้าการก่อสร้างด่านพรมแดนบริเวณสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา แห่งที่ 2

บริษัท แม่สอด ซาคาเอะ เลซ จำกัด

บริษัท แม่สอด ซาคาเอะ เลซ จำกัด

บริษัท แม่สอด ซาคาเอะ เลซ จำกัด

บริษัท แม่สอด ซาคาเอะ เลซ จำกัด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *