อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสภาอุตสาหกรรม เปิดโครงการ Northern Thailand Food Valley มุ่งสร้างฐานรากที่มั่นคงของอุตสาหกรรมอาหารภาคเหนือ หวังเดินหน้าไปสู่ครัวโลกได้อย่างยั่งยืน

อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสภาอุตสาหกรรม เปิดโครงการ Northern Thailand Food Valley มุ่งสร้างฐานรากที่มั่นคงของอุตสาหกรรมอาหารภาคเหนือ หวังเดินหน้าไปสู่ครัวโลกได้อย่างยั่งยืน…

Read more

“หลักเณฑ์การตรวจค้นของเหลว เจล สเปรย์ที่จะนำขึ้นบนห้องโดยสารอากาศยานที่ควรรู้ไว้ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2562นี้

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ ที่กำกับดูแลด้านการบินของไทย ได้ออกประกาศ “หลักเณฑ์การตรวจค้นของเหลว เจล สเปรย์ที่จะนำขึ้นบนห้องโดยสารอากาศยาน…

Read more

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จับมือ มสธ. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการแบบร่วมกลุ่ม และกิจกรรมเชื่อมโยงชุมชนเข้ากับการท่องเที่ยว ยกระดับหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สู่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

วันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแบบรวมกลุ่ม (Group Training) และ กิจกรรมเชื่อมโยงชุมชนเข้ากับการท่องเที่ยว พร้อมกับการแถลงข่าวกับสื่อมวลจำนวน 18 สำนักข่าว โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการชุมชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ และศักยภาพด้านการบริหารจัดการชุมชนและการนำอัตลักษณ์ หรือจุดเด่นของชุมชนมาประยุกต์สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์และบริการ ชุมชนด้านต่างๆ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ …

Read more

ตื่นตา งานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรข้าวโพดหวาน  “ซันสวีท” ครั้งที่ 4 

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านอุตสาหกรรมการเกษตรยักษ์ใหญ่ของเชียงใหม่ จัดงาน “นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรข้าวโพดหวาน “ซันสวีท” ครั้งที่ 4” ช่วยเพิ่มความรู้และขีดความสามารถในการทำการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่…

Read more