บสย.รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 8 (NACC Integrity Awards)

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)  รับรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 8   (NACC Integrity Awards)  เกียรติยศแห่งคุณธรรม จริยธรรม และ ความซื่อตรง  จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  โดยปีนี้ บสย. รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส  ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ สะท้อนถึงความมุ่งมั่น ทุ่มเท ทำงานหนัก เต็มความสามารถ  ยึดมั่น ในหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ถูกต้อง และมีจริยธรรม  เป็นไปตามกรอบ และแนวทางการบริหารองค์กร ที่ได้รับมอบนโยบายจาก คณะกรรมการ บสย. ซึ่งมาจากความร่วมมือจากผู้บริหาร และเพื่อนพนักงาน อย่างเคร่งครัด  ถือเป็นบรรทัดฐานใหม่ให้กับองค์กร คณะผู้บริหาร …

Read more