ททท.เชียงใหม่ ผนึกกำลังจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมรับนักท่องเที่ยว “เชียงใหม่สดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ‘ลด โลก เลอะ’”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ ร่วมกับ อำเภอแม่วาง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ และสมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่ ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึก และกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเกิดความรับผิดชอบต่อสถานที่ที่เดินทางไปท่องเที่ยว ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม ด้วยการดูแลรักษาความสะอาด ไม่ทิ้งขยะในสถานที่ท่องเที่ยว ในชื่อ “เชียงใหม่ สดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ‘ลด โลก เลอะ’” ในวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณพื้นที่ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สร้างความตระหนักแก่นักท่องเที่ยว และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ในการรักษาสิ่งแวดล้อมและตอบแทนสังคม เพื่อให้เกิดการจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน…

Read more