GRAND OPENING  “The BEER Chiangmai” ศูนย์รวมเครื่องดื่มหลากหลาย สวรรค์ของนักดื่ม

ร้าน “The BEER Chiangmai” ศูนย์รวมเครื่องดื่มหลากหลาย อาหารอร่อย ดนตรีไพเราะ สวรรค์ของนักดื่ม…

Read more

ธนาคารออมสินจัดโครงการธนาคารภูมิปัญญาไทย น้อมนำหลักคำสอน ร.9 มาเป็นแรงบันดาลใจหวังคนไทยกลับถิ่นพัฒนาบ้านเกิดสู่ความยั่งยืน

นางพิชญสินี ตั้งตรงจิตต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ตามที่ธนาคารออมสิน มีนโยบายการพัฒนาสู่ความยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ที่มองการพัฒนาเป็นมิติ (Dimensions) ของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้มีความเชื่อมโยงกัน ตามแนวทางการพัฒนาขององค์การสหประชาชาติ พร้อมน้อมนำหลักคำสอนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกภาคส่วนของสังคมไทยตระหนักและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระราชกรณียกิจการพัฒนาและสร้างสังคมไทยสู่ความยั่งยืน …

Read more