สวนสัตว์เชียงใหม่จัดกิจกรรม ต้อนรับน้องๆ ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน Chiang Mai Zoo Summer Camp Vol.2 Behind the scenes in the Zoo

สวนสัตว์เชียงใหม่จัดกิจกรรมต้อนรับน้องๆเยาวชน พร้อมกับกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ใหม่ๆจากนอกห้องเรียน ให้กับน้องๆในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน เมษายน ถึง พฤษภาคม2561
สวนสัตว์เชียงใหม่ได้มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพของมาตรฐานการจัดการแหล่งการเรียนรู้ สู่การพัฒนาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มุ่งพัฒนาสวนสัตว์เชียงใหม่ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการเป็นแหล่งการเรียนรู้นอกห้องเรียน…

Read more