สวนสัตว์เชียงใหม่ จัดอบรม “ชะมดเช็ดและอีเห็น : การอนุรักษ์และการพัฒนา การจัดองค์ความรู้การเพาะขยายพันธุ์ชะมดเช็ดและสัตว์ตระกูลชะมด เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม ตามแนวพระราชดำริ

องค์การสวนสัตว์ฯ ประสบความสำเร็จในเรื่องการเพาะขยายพันธุ์ชะมดและสัตว์ตระกูลชะมด โดยความร่วมมือระหว่างฝ่ายอนุรักษ์ วิจัย และสุขภาพสัตว์ สวนสัตว์เชียงใหม่ สำนักงานอนุรักษ์วิจัย องค์การสวนสัตว์ และศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดโครงการอบรมภายใต้โครงการวิจัย การจัดองค์ความรู้การเพาะขยายพันธุ์ชะมดเช็ดและสัตว์ตระกูลชะมด เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม ตามแนวพระราชดำริ “ชะมดเช็ดและอีเห็น : การอนุรักษ์และการพัฒนา” ในระหว่างวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารโสภณ ดำนุ้ย สวนสัตว์เชียงใหม่…

Read more