งานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2562 ประชาชนเข้าฟรี ไม่เสียเงินค่าผ่านประตู

จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมหารือเตรียมจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2562  ในระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2561 จนถึงวันที่ 8 มกราคม 2562…

Read more

เทศบาลนครเชียงใหม่ร่วมกับ 8 หน่วยงานจัดแถลงข่าวการจัดงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ 2561

เทศบาลนครเชียงใหม่ร่วมกับ 8 หน่วยงานจัดแถลงข่าวการจัดงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ 2561 เน้นศิลปวัฒนธรรม ปลอดภัย ลดขยะ และส่งเสริมเยาวชนท้องถิ่นสืบทอดประเพณี…

Read more

ทอท.และจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแถลงข่าวการได้รับคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงาน The Routes Asia Development Forum 2020 ณ จังหวัดเชียงใหม่

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (สสปน.) แถลงข่าวการได้รับคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพการประชุมเจรจาธุรกิจด้านการบินพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก “The Routes Asia Development Forum 2020” คาดจะกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ และสร้างรายได้กว่า 168 ล้านบาท…

Read more

จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งให้ทุกภาคส่วนช่วยกันพัฒนาเมืองให้สะอาด พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวและนำไปสู่ความประทับใจมากยิ่งขึ้น

Read more

จังหวัดเชียงใหม่ เตรียม Kick off กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลจากงานลอยกระทงในลำน้ำปิง

จังหวัดเชียงใหม่ เตรียม Kick off กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลจากงานลอยกระทงในลำน้ำปิง ภายใต้โครงการ “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข” โดยเชิญชวนประชาชนจิตอาสาร่วมกันทำความสะอาด ในวันที่ 27 พ.ย. นี้

Read more

พสกนิกรทุกหมู่เหล่าในเชียงใหม่ ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา แด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 5

พสกนิกรทุกหมู่เหล่าในเชียงใหม่ ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา แด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2561…

Read more

กรมการพัฒนาชุมชน จับมือจังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน “หัตถศิลป์ ศิลปิน OTOP ครั้งที่ 2 ”

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำโครงการ “ศิลปินOTOP” ขึ้นในปี พ.ศ.2559 โดยดำเนินการคัดเลือก “ศิลปิน OTOP” จากทั่วประเทศที่มีผลงานดีเด่น เป็นที่ประจักษ์ และได้รับการยอมรับ     ด้านคุณภาพและมาตรฐาน อย่างกว้างขวาง เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และเผยแพร่ผลงานของบุคคลที่ได้อนุรักษ์สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ OTOP  …

Read more

สวนสัตว์เชียงใหม่ รับการตรวจประเมิน ขั้นตอนที่ 2 ในการ ขอการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน

สวนสัตว์เชียงใหม่ รับการตรวจประเมินขั้นตอนที่ 2 ในการขอการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน มอก. 14001-2559 (ISO 14001:2015) …

Read more

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร ร่วมมอบปุ๋ยมูลสัตว์ ในโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ฯ พบปะประชาชน

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ร่วมจัดกิจกรรมแจกปุ๋ยมูลสัตว์แก่ประชาชน…

Read more

เทศบาลนครเชียงใหม่ รณรงค์ตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย

เทศบาลนครเชียงใหม่ รณรงค์ตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย งดกล่องโฟม 100% ลดใช้ถุงพลาสติก ลด 1 บาท นำร่องที่ตลาดศิริวัฒนาเป็นแห่งแรก หวังเป็นต้นแบบตลาดสดน่าซื้อ แนะใช้บรรจุภัณฑ์ธรรมชาติแทนโฟม ก่อนขยายผลไปยังโรงเรียน โรงพยาบาลแหล่งท่องเที่ยว…

Read more